008. Locatie ontwikkelingsovereenkomst Kop Roode Vaart

Het college besluit:

De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met bijgevoegde locatieontwikkelingsover-eenkomst ten einde de samenwerking met Zeeman Vastgoed, voor de ontwikkeling van het projectgebied Kop Roode Vaart tot woningbouwlocatie, vast te leggen.

Gevraagd burgemeestersbesluit:

Het geven van een volmacht aan wethouder Brummans voor het ondertekenen van de locatie-ontwikkelingsovereenkomst.

In april 2020 heeft de gemeente een intentieovereenkomst gesloten met Zeeman Vastgoed waarin de bereidheid is uitgesproken om gezamenlijk de haalbaarheid te onderzoeken van woningbouw op de locatie “Kop Roode Vaart”. Deze locatie bestaat uit twee deelgebieden, de zijde van de Allenweg en de zijde van de Huizersdijk.

Het uiteindelijke ontwikkelplan voorziet in de realisatie van circa 45 appartementen verdeeld over 3 appartementsgebouwen en 48 grondgebonden woningen bestaande uit diverse woningtypen (rijwoningen, tweekappers en vrijstaand). Het haalbaarheidsonderzoek wijst uit dat deze ontwikkelingsvariant haalbaar is.

De ontwikkelaar is bereid om uitvoering te geven aan deze ontwikkeling, maar heeft de gemeente nodig voor de toepassing van de planologische procedures en planbegeleiding. De gemeente is bereid om de samenwerking met de ontwikkelaar voort te zetten. Om die reden hebben partijen de wijze waarop zij invulling willen geven aan het vervolg van de samenwerking vastgelegd in een anterieure locatieontwikkelingsovereenkomst. Door vaststelling en onder-tekening van de locatieontwikkelingsovereenkomst komt de realisatie van woningbouw aan de Kop van Roode Vaart weer een stukje dichterbij.