1e bestuursrapportage 2021

Het college besluit:

Aan de gemeenteraad voor te stellen om:

 1. De begroting 2021 te wijzigen (conform de opgenomen toelichtingen in de 1e bestuursrap-portage 2021) en onderstaande wijzigingen per programma vast te stellen, waarmee het verwachte begrotingsresultaat 2021 uitkomt op € 73.500 negatief.
   
  bedragen x € 1.000
  -/- = voordeel
  Mutatie 2021

  Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk

  122

  Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

   -94

  Programma 3 Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk

  -179

  Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben

  -14 

  Programma 5 Partnerschap en financiële paragraaf

   301

  Mutaties reserves

  0
  Totaal 1e berap 2021 136
 2. Van de in de stelpost nieuw beleid gereserveerde middelen voor 2021 € 93.000 over te hevelen naar het betreffende product ter uitvoering van activiteiten m.b.t. duurzame inzetbaarheid.
 3. In te stemmen met de in de 1e bestuursrapportage toegelichte ophogingen van de investeringskredieten:
  1. De Hoeksteen Zevenbergschen Hoek (€ 320.900).
  2. Verduurzaming voertuigenpark (€ 41.500).
 4. De niet bestede middelen voor het project Sanering Bult van Pars (€ 378.000) vanuit de daarvoor ingestelde bestemmingsreserve (reserve meerjarige uitgaven incidentele aard) terug te storten in de algemene reserve.

Conform de Financiële verordening gemeente Moerdijk informeert het college de gemeenteraad door middel van tussentijdse rapportages (1e en 2e bestuursrapportage) over de realisatie van de begroting van de gemeente. In deze 1e bestuursrapportage 2021 rapporteren we over (financiële) ontwikkelingen over de eerste 3 maanden van 2021. In de rapportage zijn diverse ontwikkelingen met daaruit voortkomende financiële mutaties toegelicht. Door middel van een raadsvoorstel worden deze mutaties aan de gemeenteraad voorgelegd.