Begroting 2022 gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Het college besluit:

Aan de gemeenteraad voor te stellen om:

  1. In te stemmen met de conceptbegroting 2022.
  2. Als zienswijze van de gemeente Moerdijk bij het Algemeen Bestuur van 6 juli 2021 het volgende naar voren te brengen:
    1. Blijvend aandacht te hebben voor de financiële uitdagingen waar gemeenten mee kampen en bij de takendiscussie die in de planning staat, geen zoekgebieden uit te sluiten en het gesprek zo open mogelijk in te gaan.
    2. Naast de enige rapportage in een kalenderjaar, zijnde na 6 maanden (30 juni) in het kort op verwachtte afwijkingen te rapporteren. Dit zijn de ‘soft-closures’ na 4,8 en 10 maanden.
  3. Op te dragen deze punten nadrukkelijk aan de orde te stellen bij de behandeling van de begroting 2022 in het Algemeen Bestuur en alles in het werk te stellen een meerderheid voor deze zienswijze te bereiken;
  4. In de begroting 2022 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de veiligheidsregio MWB op te nemen van €3.029.344.

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant biedt de conceptbegroting 2022 aan de gemeenten aan ten behoeve van een zienswijze door de gemeenteraden. Op basis van de ingediende zienswijzen zal het Algemeen Bestuur op 6 juli 2021 worden voorgesteld over te gaan tot definitieve vaststelling. Op basis van de begroting wordt uitvoering gegeven aan de wettelijke en met de deelnemende gemeenten overeengekomen taken. De totale bijdrage aan de VRMWB voor 2022 komt voor de gemeente Moerdijk uit op € 3.029.344, waarin ook de exploitatielasten (€92.025) voor de kazerne Moerdijk-Haven zijn inbegrepen. De beleidsbegro-ting 2022 heeft een vergelijkbare opzet als het Beleidsplan 2019-2023 “Samenwerken aan Veiligheid en Veerkracht”.