Beleidsplan Inburgering

Het college besluit:

  1. De gemeenteraad voor te stellen het beleidsplan Inburgering vast te stellen.
  2. In te stemmen met de reactie aan de adviesraden middels het inspraakverslag, op hun advies op het beleidsplan.

De nieuwe Wet inburgering gaat in op 1 januari 2022. Deze wet biedt gemeenten de mogelijk-heid om de omissies uit de huidige wet, zoals een beperkte invloed op de inburgering, een geringe controle op scholingsaanbieders en een laag slagingspercentage, onder gemeentelijke verantwoordelijkheid aan te pakken. In december 2020 hebben De6 besloten om de uitvoering van deze wet te beleggen bij het Werkplein Hart van West-Brabant.

In het beleidsplan staat hoe de uitvoering van de Wet inburgering er in De6-gemeenten uit zal zien. Daarin zijn zowel de taken en voorwaarden waaraan zij moeten voldoen meegenomen als de ruimte die er is voor een eigen, lokale keuze en invulling.