Concept meerjarenbegroting ICT WBW 2022-2025

Het college besluit:

Aan de raadsleden die zijn aangewezen als “bestuurlijk eigenaar” van de gemeenschappelijke regeling SAMENWERKING ICT West-Brabant-West te adviseren:

  1. Een zienswijze in te dienen op de concept meerjarenbegroting ICT WBW 2022-2025.
  2. Ontwerpzienswijze in handen stellen van de griffie voor het opstellen van een raadsvoorstel over zienswijzen ontwerpbegrotingen gemeenschappelijke regelingen.
  3. In de begroting 2022 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de ICT-WBW op te nemen van € 909.626

Om te komen tot een efficiënt beheer van de gewenste ICT infrastructuur als basis voor onze dienstverlening aan burgers, verenigingen, instellingen en het bedrijfsleven, werken we met een aantal gemeenten en het werkplein samen in de Gemeenschappelijke Regeling ICT-samenwer-king West-Brabant-West. Het Dagelijks Bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de conceptbegroting 2022-2025 toegestuurd en deelnemers in de gelegenheid gesteld een ziens-wijze in te dienen. Het college stelt de gemeenteraad voor om van deze gelegenheid gebruik te maken.

Hiervoor is een conceptzienswijze opgesteld. Door het vertrek van de gemeente Bergen op Zoom uit de gemeenschappelijke regeling zullen de lasten vanaf 2023 structureel toenemen als er geen maatregelen genomen worden. ICTWBW wordt gevraagd om de maatregelen te nemen die de kostenstijging voor de gemeente Moerdijk zo veel mogelijk voorkomt.