Jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting WVS 2022 en de meerjarenraming 2023-2025

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 van WVS en de volgende besluiten van het Algemeen Bestuur van 12 april 2020:
  1. de jaarrekening 2020 van WVS vast te stellen;
  2. ten laste van het voordelig saldo een bedrag van € 2.000.000 toe te voegen aan de algemene reserve en dit bedrag aan te wenden voor de exploitatie 2021;
  3. ten laste van het voordelig saldo een bedrag van € 1.880.000 toe te voegen aan de algemene reserve (restant compensatie Covid 19);
  4. ten laste van het voordelig saldo een bedrag van € 50.000 te reserveren in een bestemmingsreserve ‘viering 50 jaar WVS’;
  5. ten laste van het voordelig saldo een bedrag van € 206.000 uit te betalen aan de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal Wsw-werknemers.
  6. de bestemmingsreserve compensatie transitievergoedingen ten bedrage van € 2.336.000 uit te betalen aan de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal Wsw-werknemers.
 2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van WVS en de gemeentelijke bijdrage voor 2022 vast te stellen op € 3.634 per SW-er.
 3. De jaarrekening 2020 en de ontwerpbegroting 2022 van WVS ter kennisname aan de gemeenteraad te zenden met bijgevoegd raadsinformatiebrief.
 4. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de volgende zienswijze op de ontwerp-begroting 2022 van WVS:
  1. Van WVS wordt gevraagd in het najaar 2021 een herziene begroting 2022 en meerjarenraming op te stellen waarin de consequenties van de coronacrisis voor de WVS zijn verwerkt en inzichtelijk zijn gemaakt. Tevens dient in deze herziene begroting in elk geval de actuele situatie verwerkt te worden van de:
   1. Rijksbijdrage.
   2. LIV (Lage Inkomens Voordeel).
   3. (Meerjarige) gevolgen van het besluit over de ombouw/afbouw van de diverse PMC’s, inclusief het effect hiervan op de bedrijfsvoering.
   4. De consequenties van de besluitvorming rond de PMC Groen te verwerken, voor zover deze besluitvorming dan al heeft plaatsgevonden.
  2. In de begroting wordt beperkt ingegaan op de ketensamenwerking. Graag zien we in de begrotingswijziging 2022 een nadere beschrijving van de maatschappelijke doelen / resultaten die de WVS in de samenwerking met de Werkplein Hart van West-Brabant en ISD Brabantse Wal beoogt en welke middelen daarvoor worden ingezet. Daarnaast verwachten we dat de WVS in de herziene begroting inzicht geeft in de mogelijkheden om synergievoordelen te realiseren door het samenvoegen van bedrijfsvoeringstaken binnen de ketensamenwerking.
  3. Tenslotte: de raad gaat ervan uit dat het bestuur de begroting vaststelt met inacht-neming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom.

WVS-groep (hierna WVS) is het leerwerkbedrijf van West-Brabant en werkt samen met ISD Brabantse Wal en het Werkplein Hart van West-Brabant. Binnen de ketensamenwerking is het maatschappelijke doel om zoveel als mogelijk mensen deel te laten nemen, liefst in loonvor-mende arbeid. Ingediend zijn de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 tot en met 2025 van WVS. Deze begroting is gebaseerd op de gegevens die we weten, maar de effecten van de mei- en septembercirculaire zullen ervoor zorgen dat in het najaar weer een aangepaste begroting zal worden gemaakt.

De acties voortkomend uit het gezamenlijke jaarplan met de ISD Brabantse Wal en het Werk-plein Hart van West Brabant zijn, voor zo ver als mogelijk, meegenomen in deze begroting. Tevens is de begroting met beide afgestemd. De begroting moet dan ook in samenhang worden bekeken met de begrotingen van het Werkplein Hart van West-Brabant en de ISD Brabantse Wal. Het college stemt in om een zienswijze in te dienen op de begroting van de WVS.