Ontheffingen parkeren grote voertuigen

Het college besluit:

Vooruitlopend op de komende wijziging van de APV, ontheffingen te verlenen voor het parkeren van grote voertuigen in de bebouwde kom.

In artikel 5:8 van de APV is bepaald dat het verboden is om voertuigen, langer dan 6 meter en hoger dan 2,4 meter te parkeren op een door het college aangewezen plaats, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente. Er kan ontheffing worden verleend van dit verbod. In de praktijk worden de ontheffingen verleend aan bestuurders van voertuigen waarbij sprake is van piketdienst en bestuurders van een voertuig dat wordt gebruikt voor vervoer van gezinsleden met een lichamelijke beperking. Hierbij wordt niet gelet op de grootte en de hoogte van het voertuig.

Omdat na onderzoek is gebleken dat de nieuwere bedrijfsvoertuigen groter en hoger zijn, is een voorstel gedaan om tijdens de komende actualisatie van de APV een wijziging op te nemen met betrekking tot de maatvoering. Het voorstel is om de lengte van 6 meter te handhaven, maar de maximale hoogte naar 2,6 meter op te hogen.

De actualisatie wordt in december van 2021 ingepland. Om te voorkomen dat besloten wordt om een ontheffing te weigeren terwijl volgend jaar, zonder toestemming met een voertuig, hoger dan 2,4 meter geparkeerd mag worden , heeft het college ingestemd om, vooruitlopend op de wijziging van de APV, ontheffingen ter verlenen voor voer-tuigen tot 2,6 meter. Hierbij vervalt dan de voorwaarde van de piketdiensten en het vervoer van gezinsleden met de lichamelijke beperking. Na de wijziging van de APV vervalt de ontheffing automatisch.