Ontwerp beleidsbegroting 2022 Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden West Noord (GR RAV Brabant MWN) en Gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant

Het college besluit:

De gemeenteraad voor te stellen:

  1. In te stemmen met het indienen van onderstaande gezamenlijke zienswijze van de gemeen-ten in de regio Midden- en West Brabant op de ontwerp beleidsbegroting 2022 van de RAV Brabant MWN:
    1. De raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verant-woording aan welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom.
    2. De raad vraagt nogmaals aandacht bij het DB en AB voor de afgegeven beleidsmatige richtlijn waarin de RAV Brabant Midden-West-Noord extra aandacht besteed aan gemeenten waar de overschrijding van A1 ritten, op basis van de jaarstukken en cijfers over 2020, hoger ligt dan 12,5% en hierover in overleg te treden met de betreffende gemeenten.
  2. In te stemmen met de Gemeenschappelijke Regeling versie 6.0 van de RAV Brabant Midden-West-Noord welke is aangepast ten opzichte van versie 5 uit 2019 vanwege de opsplitsing en opheffing van de (voormalige) gemeente Haaren.

Op 7 april 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord de ontwerp beleidsbegroting 2022 vastgesteld. Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt gevraagd hun zienswijzen op de ontwerp begroting uiterlijk 30 juni 2021 te geven. De RAV ontvangt geen gemeentelijke bijdrage. Uitgangspunt voor de ontwerp beleidsbegroting zijn de met de zorg-verzekeraars overeengekomen prestatieafspraken.

Er is in samenwerking met de gemeenten in de regio Midden- en West Brabant een gezamen-lijke zienswijze opgesteld die bij het Dagelijks Bestuur van de RAV Brabant MWN naar voren wordt gebracht. De raad gaat er vanuit dat het bestuur de beleidsbegroting 2022 vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd.

Tevens is de gemeenteraad akkoord gegaan met versie 6.0 van de Gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant MWN welke is aangepast ten opzichte van versie 5 uit 2019 vanwege de opsplitsing en opheffing van de (voormalige) gemeente Haaren. Verder is de GR ongewijzigd gebleven.

Het Algemeen Bestuur zal op 1 juli 2021 besluiten over de ontwerp beleidsbegroting 2022 en versie 6.0 van de Gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant MWN vaststellen.