Ontwerpbegroting RWB 2021

Het college besluit:

Aan de gemeenteraad voor te stellen:

  1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2020, de jaarrekening 2020 en de daarin opgenomen resultaat-bestemmingsvoorstellen.
  2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting RWB 2022 naar voren te brengen.
  3. Richting de RWB wel aandacht te vragen voor de volgende drie zaken:
    1. De doorwerking van transitieopgaven op gebied van klimaat en energie (o.a. vergroe-ning chemie, circulaire economie, elektrificatie) in de regionale strategische agenda;
    2. Een goede afstemming tussen bestaande en nieuwe overlegtafels om te voorkomen dat acties dubbel worden uitgezet of opgepakt door de verschillende samenwerkingsverbanden en om er voor te zorgen dat de juiste vragen op en bij de juiste samenwerkingsniveaus en -verbanden worden uitgezet (lokaal, (sub)regionaal, provincie en Rijk);
    3. Het vroegtijdig en adequaat te betrekken van de raden bij de discussie over het ambitieniveau van de economische samenwerking in West-Brabant en de daarvoor benodigde menskracht en financiën.
  4. De relevante bedragen uit de begroting RWB 2022-2025 over te nemen in de concept begroting van de gemeente Moerdijk 2022-2025. Voor 2022 komt dit neer op een bijdrage aan de primaire taken van € 276.814 (apparaatskosten RWB + kosten Rewin) plus € 24.134 ten behoeve van het O&O fonds.

De RWB heeft haar Jaarverslag 2020, jaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 middels een brief aan de colleges aangeboden. Gemeenteraden worden uitgenodigd om een zienswijze in te dienen op de voorgestelde inzet van het rekeningresultaat RWB 2020 en de ontwerp-begroting RWB 2022. De RWB richt zich op de versterking van het West Brabantse vestigings-klimaat door inzet op de thema’s economie, arbeidsmarkt, ruimte en mobiliteit. Daarnaast voert de RWB een vijftal uitvoeringsgerichte taken uit: kleinschalig Collectief vervoer (KCV), regio-archeologie, routebureau West Brabant, programma Gebiedsgerichte Aanpak verkeer en vervoer (GGA) en het Mobiliteitscentrum (MBC). De kosten van deze taken zijn afhankelijk van het gebruik. Daarnaast verloopt de bekostiging van regionale ontwikkelingsmaatschappij N.V. Rewin via de begroting van de RWB.

De begroting is conform de kadernota. Ten aanzien van de apparaatskosten RWB wordt een stand-stil principe gehanteerd waardoor de kosten niet verder oplopen over de jaren. Ten aanzien van de bijdrage aan Rewin geldt dit niet. Op basis van het uitvoeringsprogramma van Rewin 2019-2023 is voor 4 jaar een financiële afspraak gemaakt. Binnen deze periode is het niet mogelijk tot een aanpassing te komen. Het college heeft besloten geen zienswijze in te dienen. Wel wordt geadviseerd een drietal punten bij de RWB onder de aandacht te brengen.