26 oktober 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 26 oktober 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 26 oktober 2021
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder

E. Schoneveld

wethouder

Agendapunten

Gemeenschappelijke regeling beschermd wonen regio Breda (Wmo)

Het college besluit:
De raad voor te stellen om het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven voor het treffen van de gemeenschappelijke regeling beschermd wonen regio Breda.

Per 2022 wordt beschermd wonen een verantwoordelijkheid voor alle gemeenten. Op 9 februari 2021 heeft de raad voor deze doordecentralisatie het regionale beleidskader vastgesteld. Zoals in het beleidskader opgenomen, is het college voornemens een gemeenschappelijke regeling voor de regionale samenwerking te treffen. De raad wordt verzocht om hiervoor toestemming te verlenen.

Voorontwerp bestemmingsplan ‘Randweg Klundert’

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan ‘Randweg Klundert’ (NL.IMRO.1709.BPBGRandwegKL-BP20);
 2. Voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage op te stellen;
 3. Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Randweg Klundert’ gedurende 6 weken ter inzage te leggen en hiermee tevens het wettelijk vooroverleg te starten;
 4. De gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren over de start van de bestemmingsplanprocedure.

De verkeerssituatie in de kern Klundert leidt al lange tijd tot problemen. De verkeersdruk in de smalle straten van deze kern is hoog. Naar aanleiding van klachten en vragen van diverse bewoners van t Walletje, Zevenbergsepoort en Oliemolenstraat in verband met verkeersover-last, zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar de mogelijkheden voor de aanleg van een randweg. In verschillende studies is onderzocht of (1) de verkeersintensiteit zodanig is dat de aanleg van een randweg nodig is en (2) wat het beste tracé voor deze randweg zou zijn. De onderzoeken hebben uiteindelijk geresulteerd in een keuze van de gemeenteraad in 2017 tot realisering van een randweg volgens tracévariant A3. Op verzoek van omwonenden en andere belanghebbenden zijn in maart 2018 nieuwe verkeerstellingen gehouden. Op basis van de actuele tellingen is er geen aanleiding om de uitwerking van de randweg en de tracévariant A3 te heroverwegen. Er is een nadere uitwerking gemaakt voor de tracévariant A3 Randweg Klundert. De beleidsmatige en planologische haalbaarheid is op hoofdlijnen aangetoond en er is een actuele kostenraming gemaakt. Op basis van deze uitwerking heeft de raad op 18 april 2019 besloten tot realisering van de tracévariant met eventuele aanvullende maatregelen in de kern Klundert. De gemeenteraad heeft tevens besloten de hiervoor benodigde onderzoeken en bestemmingsplanprocedure op te starten.

De nieuwe randweg past namelijk niet binnen de vigerende bestemmingsplannen Buitengebied en Kern Klundert. Om de realisatie van de nieuwe randweg om Klundert mogelijk te maken is dit voorontwerp bestemmingsplan opgesteld. Het college heeft op 26 oktober 2021 ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan ‘Randweg Klundert’ en zal deze van 4 november tot en met 15 december 2021 ter inzage leggen. Met het ter inzage leggen van het voorontwerp bestemmingsplan wordt gestart met de planologisch procedure. Een ieder heeft de mogelijkheid om gedurende de terinzagelegging van het voorontwerp bestemmingsplan een inspraakreactie in te dienen op het plan. Ook wordt middels het voorontwerp bestemmingsplan overleg gevoerd met de wettelijke overlegpartners. Er vindt een openbare informatiebijeenkomst plaatsvinden waar het voorontwerp nader wordt toegelicht en waar een ieder de mogelijkheid heeft om mondeling in te spreken. Belangstellenden dienen zich per mail aan te melden voor de openbare informatiebijeenkomst om op deze manier te kunnen voldoen aan de geldende coronamaatregelen.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het legaliseren van een gerealiseerde woning in de cultuur-historisch waardevolle schuur op het perceel aan de Breda

Het college besluit:

 1. De gemeenteraad te informeren over het initiatief, zoals verwoord in een raadsinformatie-brief;
 2. Een ontwerp omgevingsvergunning ter inzage te leggen en toe te sturen aan diverse betrokken bestuursorganen;
 3. Een ontwerp besluit hogere waarden geluid te nemen vanwege een overschrijding van de voorkeurswaarden ten gevolge van het verkeer op de rijksweg A16/A59 en de spoorlijn Breda-Dordrecht en dit besluit, tezamen met de ontwerp omgevingsvergunning, ter inzage te leggen.
 4. Indien er geen zienswijzen tegen de ontwerp omgevingsvergunning of het ontwerp besluit hogere waarden geluid worden ingediend, de definitieve omgevingsvergunning te verlenen en een besluit hogere waarden geluid te nemen.

Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het legaliseren van een gerealiseerde woning in de cultuurhistorisch waardevolle schuur aan de Bredaschedijk 4 in Zevenbergschen Hoek. De aanvraag is in strijd met de voorschriften van het bestemmingsplan, omdat uitbreiding van het aantal woningen op het perceel niet is toegestaan. Om medewerking te kunnen verlenen aan deze aanvraag is de uniforme voorbereidingsprocedure gevoerd. Door middel van een ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat de voorgestelde gebruiksverandering ook ruimtelijk acceptabel is. Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan deze gebruiks-verandering.

2e bestuursrapportage 2021

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de 2bestuursrapportage 2021;
 2. De 2bestuursrapportage 2021 ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad;
 3. De gemeenteraad via een raadsvoorstel voor te stellen de financiële aanpassingen van de begroting 2021 (op basis van de 2bestuursrapportage 2021) via een begrotingswijziging te verwerken.