27 juli 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 27 juli 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 27 juli 2021
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur
Afwezig:
D.J. Brummans wethouder

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 20 juli 2021

  Het college besluit:
  De besluitenlijst gewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 20 juli 2021

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Intrekken verouderde verordeningen, nadere regel, beleidsstukken en beleidsregels

  Het college besluit:

  1. Rapportage toets juridische kwaliteit gemeentelijke regelgeving 2021 voor kennisgeving aannemen;
  2. In te trekken: Beleidsplan lokaal vestigingsbeleid, de Beleidsnota bouw en opslag Carnavalswagens, Brandpreventiebeleid bestaande bouw gemeente moerdijk 2010,
  3. Nadere regels Moerdijk Marketing, Beleidsregels co-ouderschap Wet werk en bijstand 2005, Beleidsregels handhaving Wet werk en bijstand, Beleidsregels krediethypotheek Wet werk en bijstand 2005, Beleidsregels noodzakelijke betalingen en bijstand in natura Wet werk en bijstand 2005, Beleidsregels tijdstip betaling bijstand Wet werk en bijstand 2005 en Beleidsregels vermogensvaststelling Wet werk en bijstand 2006;
  4. De gemeenteraad voor te stellen de Brandbeveiligingsverordening gemeente Moerdijk 2012, Verordening lokaal onderwijsbeleid, Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen, Verordening Wet inburgering en Huisvestingsverordening voor standplaatsen van woonwagens 1999 in te trekken.

  Als organisatie willen we onze juridische basis goed op orde hebben. Daarom laat Moerdijk iedere vijf jaar de kwaliteit van de lokale regelgeving door een extern bureau/jurist toetsen. Daarnaast controleert Juridische zaken alle nieuwe conceptregelgeving. In 2006 is een start gemaakt met de externe juridische toetsing. Begin 2021 heeft de toets voor de vierde keer plaatsgevonden. Algehele conclusie van de toets in 2021 is dat de verordeningen van goede juridische kwaliteit zijn. In de rapportage worden aanbevelingen gedaan om de goede juridische kwaliteit te continueren en om de komende jaren te kijken waar de doeltreffendheid van de regelgeving verder kan worden verbeterd. Alle aanbevelingen uit de rapportage zijn overgenomen door het management.

  Uit de toets bleek dat 5 verordeningen en 1 nadere regel moeten worden ingetrokken. Daarnaast is er een check gedaan op alle beleidsstukken waaruit blijkt dat 3 beleidsstukken en 6 beleidsregels zijn verouderd en moeten worden ingetrokken. Hoofdreden voor de intrekkingen is dat de stukken door nieuwe regelgeving van rechtswege zijn vervallen. Voor de duidelijkheid worden ze nu ingetrokken.

  Het gaat om de volgende stukken:

  Bevoegdheid gemeenteraad

  • Brandbeveiligingsverordening gemeente Moerdijk 2012
  • Verordening lokaal onderwijsbeleid
  • Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen
  • Verordening Wet inburgering
  • Huisvestingsverordening voor standplaatsen van woonwagens 1999

  Bevoegdheid college

  • Beleidsplan lokaal vestigingsbeleid
  • Beleidsnota bouw en opslag Carnavalswagens
  • Brandpreventiebeleid bestaande bouw gemeente moerdijk 2010
  • Nadere regels Moerdijk Marketing
  • Beleidsregels co-ouderschap Wet werk en bijstand 2005
  • Beleidsregels handhaving Wet werk en bijstand
  • Beleidsregels krediethypotheek Wet werk en bijstand 2005
  • Beleidsregels noodzakelijke betalingen en bijstand in natura Wet werk en bijstand 2005
  • Beleidsregels tijdstip betaling bijstand Wet werk en bijstand 2005
  • Beleidsregels vermogensvaststelling Wet werk en bijstand 2006

  De verordeningen en regels kunnen met een zogenaamd “veegbesluit” worden ingetrokken. Dat is een besluit waarbij in één keer de verordeningen en nadere regels die zijn verouderd, worden ingetrokken. Het intrekkingsbesluit moeten worden gepubliceerd en de ingetrokken verorde-ningen, beleidsstukken, beleidsregels en nadere regel moeten van de gemeentelijke website en overheid.nl worden verwijderd.

 4. Vaststelling subsidie Kinderboerderij Zevenbergen 2020

  Het college besluit:
  De subsidie aan stichting Kinderboerderij Zevenbergen over 2020 definitief vast te stellen op een bedrag van € 57.800, conform het reeds uitbetaalde voorschot.

  Stichting Kinderboerderij Zevenbergen ontvangt jaarlijks subsidie voor de exploitatie van de kinderboerderij, het Milieu Educatief Centrum (MEC) en een bijdrage voor onderhoud. Aan de subsidie zijn uitvoeringsafspraken en doelstellingen verbonden. Alle maatregelen rondom Corona hebben de mogelijkheden van de kinderboerderij beperkt om aan de uitvoerings-afspraken en doelstellingen te voldoen. Ondanks de Corona heeft de Kinderboerderij zicht ingezet om activiteiten te organiseren wanneer dat kon, mocht en veilig was. Door deze inzet ziet het College dan ook geen aanleiding om gezien de omstandigheden de subsidie lager vast te stellen dan is verleend. Het College heeft daarom besloten om de subsidie die de kinder-boerderij in 2020 heeft ontvangen, definitief vast te stellen op € 57.800,-. Het college heeft in de verleningsbeschikking besloten af te wijken en af te zien van de verplichting tot het aanleveren van een accountantsverklaring gezien de bedrijfsvoering van de Kinderboerderij. In plaats hier-van heeft het College gevraagd om verklaring van de kascommissie. Hieraan heeft de Kinder-boerderij voldaan.

 5. Bestuursrapportage 2021 GR WBA met begrotingswijziging

  Het college besluit:
  Aan de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2021 van de gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief.

  De gemeente Moerdijk neemt samen met acht andere gemeenten deel aan de Gemeen-schappelijke Regeling West-Brabants Archief (WBA). Het Algemeen Bestuur van het WBA heeft de bestuursrapportage 2021 met daarin verwerkt een begrotingswijziging in zijn vergadering van 12 juli jl. vastgesteld. De gemeenteraad kan hierop een zienswijze indienen. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen op deze begrotingswijziging, omdat het financieel effect voor de gemeente Moerdijk positief is. De deelnemersbijdrage voor 2021 wordt met € 19.038 verlaagd tot € 239.131.

 6. Beantwoording B-stuk binnengekomen brief aan raad Camping Bovensluis

  Het college besluit:
  In te stemmen met de antwoordbrief.

  De gemeenteraad heeft een brief ontvangen over camping Bovensluis. Met de antwoordbrief is briefschrijver geïnformeerd over het proces dat gevolgd wordt bij dit soort ontwikkelingen.

 7. Vaststelling subsidie inloop GGZ 2020 (GGZ Breburg en GGZ WNB)

  Het college besluit:

  1. De subsidie ten behoeve van de inloop GGZ in 2020 door GGZ WNB vast te stellen aan de hand van de ingediende (financiële) verantwoording op € 33.839,18,-;
  2. Het teveel aan bevoorschotte subsidie van € 3,795,82 van GGZ WNB terug te vorderen;
  3. De subsidie ten behoeve van de inloop GGZ in 2020 door GGZ Breburg vast te stellen aan de hand van de ingediende (financiële) verantwoording op € 35.926,-;
  4. Het teveel aan bevoorschotte subsidie van € 6.240,- van GGZ Breburg terug te vorderen

  De beide GGZ organisaties (Breburg en WNB) houden zich in Moerdijk bezig met de ontwikke-ling en realisatie van laagdrempelige inloopactiviteiten voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Zij stellen hiervoor elk jaar samen een plan op waarin activiteiten worden afgestemd en kennis en kunde worden gedeeld. Daaraan gekoppeld dienen beide organisaties hun eigen aanvraag en begroting in. Enerzijds is het doel van de inloop GGZ om deze inwoners door middel van de inloopfunctie een veilige omgeving te bieden, te behoeden voor verergering van hun problemen (of een terugval) en naar een hogere mate van participatie te begeleiden. Anderzijds hebben de activiteiten tot doel om voor meer begrip te zorgen voor psychiatrische problematiek in onze wijken en stigma van deze doelgroep tegen te gaan. Ook in het coronajaar 2020 hebben beide GGZ organisaties aan deze doelstellingen gewerkt. De coronamaatregelen zorgden er soms voor dat dit via een andere weg moest dan aanvankelijk was afgesproken. Ook hebben sommige activiteiten daardoor niet plaats kunnen vinden wat leidt tot terugvorde-ring van een deel van de bevoorschotte subsidies bij beide organisaties. Het college wordt gevraagd de subsidies voor de inloop GGZ aan GGZ WNB en GGZ Breburg over 2020 vast te stellen.

 8. Jaarrapportages Chief Information Security Officer en Functionaris Gegevensbescherming

  1. Kennis te nemen van de jaarrapportages van de Chief Information Security Officer en de Functionaris Gegevensbescherming en de aanbevelingen daarin.
  2. In te stemmen met de wijze waarop de gemeentelijke organisatie de aanbevelingen overneemt en doorvoert in de organisatie.

  Informatieveiligheid en privacy zijn een belangrijk onderdeel van het werken bij en de dienst-verlening van de gemeente Moerdijk. Jaarlijks stellen de Chief Information Security Officer (CISO) en Functio-naris Gegevensbescherming (FG) een stand van zaken op het gebied van gegevensbescherming (dat zijn informatieveiligheid en privacy samen) op en doen aanbeve-lingen aan het college voor het navolgende jaar en verder. De voorliggende jaarrapportages beschrijven het beeld van 2020, het jaar waarin Covid de wereld op zijn kop zette. De wijze van werken is door Covid drastisch veranderd: van overwegend werkzaam op kantoor, achter de computer met toegang tot de fysieke dossierkast en in gesprek met elkaar, naar een digitale samenkomst op Teams en werken in de cloud. Dit heeft zijn weerslag gehad op de organisatie maar qua gegevensbescherming is de overgang naar het digitale thuiswerken goed verlopen.

  De rapportages geven weer dat de organisatie nog werk moet maken van een aantal verplichtingen uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Maar er is wel het nodige uitgevoerd. In 2020 is er op het gebied van gegevensbescherming een pas gemaakt, om bestaande producten en ingezette processen te verbeteren en te actualiseren. In 2021 gaan we verder met de basis van gegevensbescherming uit te breiden. Zo hebben de medewerkers al op dit moment toegang tot een online bewustwordingsprogramma en is het register van verwerkings-activiteiten de afgelopen maanden geactualiseerd en uitgebreid.

  Ook wordt er geld vrijgemaakt voor externe begeleiding op DPIA’s en wordt met samenwer-kende partijen gezocht naar samenwerking in DPIA’s. Gezamenlijk zijn we op weg om de organisatie ‘in control’ te krijgen op het gebied van gegevensbescherming. In de rapportages worden de acties besproken die op dit moment worden uitgevoerd en worden aanbevelingen gegeven voor de organisatie. Een deel van de aanbevelingen is al opgevolgd, omdat we alweer halverwege het jaar zitten.

 9. Vaststelling subsidie Halt 2020

  Het college besluit:
  De subsidie aan Stichting Halt over 2020 vast te stellen op € 11.220,-.

  Stichting Halt heeft in 2020 € 11.220,- subsidie ontvangen voor het uitvoeren van preventieve activiteiten ter voorkoming van grensoverschrijdend en strafbaar gedrag van jongeren uit de gemeente Moerdijk. Daarnaast participeert Halt in de netwerken rondom jongeren die zorg nodig hebben, zoals het Jeugd Preventie Overleg. Ook kan Halt jongeren doorverwijzen naar andere (zorg)instanties. Halt verzorgt jaarlijks op de basisscholen van de gemeente Moerdijk. Het onderwerp van deze lessen gaan bijvoorbeeld over online Veiligheid: social media en pesten. Ook op het Markland College worden door Stichting Halt gastlessen gegeven, over afwisselende onderwerpen die te maken hebben met groepsdruk, criminaliteit, digipesten, etc. Ook in 2020 heeft Halt ondanks Corona verschillende activiteiten rondom deze thema’s uitgevoerd. Daarom wordt de subsidie die in 2020 aan Halt is verstrekt vastgesteld.

  Vanaf 2021 is gekozen om met Halt een inkoop relatie aan te gaan. Het voordeel van inkoop ten opzichte van subsidie is de mogelijkheid om scherpere resultaatafspraken te maken.