28 april 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 28 april 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 28 april 2021
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 20 april 2021

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 20 april 2021

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Jaarverslag 2020 Vergunningen, Toezicht en Handhaving

  Het college besluit:

  1. Jaarverslag 2020 Vergunningen, Toezicht en Handhaving vast te stellen.
  2. De aanbevelingen in het jaarverslag over te nemen en team VTH opdragen deze verder uit te werken en op te pakken.
  3. In het kader van het interbestuurlijk toezicht jaarverslag op te sturen naar gedeputeerde staten van Noord-Brabant.
  4. Jaarverslag via een raadsinformatiebrief ter kennisname aan de gemeenteraad voor te leggen.
  5. Jaarverslag toe te zenden aan betrokken handhavingspartners.

  Op 28 januari 2020 is het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) 2020 vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma is opgesteld aan de hand van de kaders van het VTH-beleid gemeente Moerdijk. In het uitvoeringsprogramma zijn de uit te voeren taken voor 2020 opgenomen. In het jaarverslag verantwoord het college in hoeverre de geplande doelen zijn bereikt en welke taken in 2020 zijn uitgevoerd met betrekking tot VTH-taken die door of namens gemeente Moerdijk zijn uitgevoerd.

  Uitvoering van de VTH-taken moet leiden tot een kwalitatief goede, gezonde en veilige leef- en werkomgeving in Moerdijk.

  Enkele opvallende zaken uit het jaarverslag:

  • De Covid-19-pandemie heeft over de volle breedte zijn weerslag gehad op de uitvoering van de gemeentelijke VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving):
   • Toezichtsbezoeken in fysieke vorm waren beperkt mogelijk.
   • Grote en kleine evenementen gingen niet door en de horeca was voor een belangrijk deel van het jaar gesloten.
   • Veel Boa-capaciteit en juridische inzet was nodig voor de uitvoering van de noodverordening.
   • Het toezichtsprogramma is op onderdelen niet gehaald.
  • Afgelopen jaar werden er circa 40% meer omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen aangevraagd dan het langjarig gemiddelde. De gemiddelde doorlooptijd is door de hoge werkdruk wel gestegen van 4,2 weken (2019) naar 6,4 weken.
  • Het naleefgedrag brandveiligheidscontroles stijgt nog steeds (2015: 40% 2019: 74% 2020: 85%)
  • Het gemiddelde spontane naleefgedrag toezicht milieu binnen de regio van de OMWB is 44%. Moerdijk scoort met 63% behoorlijk hoger.
  • Ondermijning blijft in toenemende mate aandacht en inzet vragen van de toezichthouders en juristen.
  • Het project quick scans monumenten is afgerond.
  • Bij 11 tankstations is voor het eerst in Midden- en West-Brabant met behulp van een optische camera een onderzoek uitgevoerd naar diffuse VOS-emissies (vluchtige organische stoffen) naar de buitenlucht.
  • Een 25-tal horecaondernemers heeft gebruik gemaakt van de geboden mogelijkheid om in de zomerperiode de terrassen te verruimen.
  • Voor het industrieterrein Moerdijk is eind 2020 een gebiedsboa aangesteld.
 4. Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord cao Aan de slag

  Het college besluit:
  In te stemmen met het onderhandelaarsakkoord cao Aan de slag.

  De VNG legt via de ledenbrief van 26 maart 2021, het onderhandelaarsakkoord cao Aan de slag voor aan al haar leden. De cao geldt voor werknemers met een arbeidsbeperking die niet zelf-standig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. De cao loopt van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2023.

  Met deze cao wordt een nieuwe stap gezet naar een inclusieve arbeidsmarkt, een arbeidsmarkt waarop iedereen volwaardig kan meedoen. De cao biedt mensen fatsoenlijke arbeidsvoorwaar-den, een terugkeergarantie en voorziet in groeikansen in hun persoonlijke ontwikkeling en loop-baan. Een werknemer krijgt daarmee een springplank naar vast werk, bij voorkeur bij een reguliere werkgever.

 5. Subsidieverlening Stichting Fort Sabina.nl 2021

  Het college besluit:

  1. Stichting Fort Sabina.nl voor 2021 een totale subsidie van € 9.000,- te verlenen voor het uitvoeren van het cultureel programma 2021;
  2. De kosten te dekken uit 653001 (Kunstbeoefening)/ 44387(evenementensubsidies)
  3. In te stemmen met de beschikkingsbrief 2021

  Zowel stichting Fort Sabina.nl als het college heeft de ambitie om van Fort Sabina een cultureel epicentrum te maken waarbij (cultureel)erfgoed en landschap in elkaar overlopen en elkaar versterken. Het college heeft Stichting Fort Sabina voor 2021 een subsidie van € 9.000,- verstrekt om dit te realiseren. Het college heeft in 2020 besloten vanaf 2021 Stichting Fort Sabina.nl voor het cultureel programma op te nemen in de bijlage Subsidies van de Programmabegroting voor een bedrag van € 9.000,-. Per abuis is dit nog niet gebeurd en zal dit per 2022 worden opgenomen.

 6. Initiatief voor een woonhof op de locatie volkstuinen aan de Priorindreef te Willemstad

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het initiatief voor een woonhof voor senioren op de locatie van de volkstuinen aan de Priorindreef in Willemstad
  2. De initiatiefnemers voor 12 maanden exclusiviteit te gunnen om de haalbaarheid van een woonhof voor senioren te mogen onderzoeken.
  3. De initiatiefnemers te informeren dat dit besluit geen enkele vorm van instemming of mede-werking aan eventuele plannen in de toekomst inhoudt. De gemeente Moerdijk behoudt zich het recht voor om na 12 maanden de betreffende locatie aan andere partijen aan te bieden of zelf in ontwikkeling te nemen

  Een groep inwoners van Willemstad heeft het plan opgevat om de haalbaarheid van een woon-vorm voor senioren te realiseren op de locatie van de volkstuinen aan de Priorindreef in Willem-stad. De initiatiefnemers verzoeken de gemeente voor 6 tot 12 maanden exclusiviteit om de haalbaarheid van hun plan te mogen onderzoeken.

 7. Aanleg openbaar gebied project 153d. Molenstraat

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het ontwerp voor aanleg van het openbaar gebied voor het project 153d Molenstraat.
  2. De extra kosten van € 75.000,- in de eerste kwartaalrapportage kredieten 2021 aan de gemeenteraad te melden en vooruitlopend daarop de raad te informeren via een RIB.
  3. De financiële aanpassing van de grondexploitatie te verwerken in de eerstvolgende bestuursrapportage 2021 met begrotingswijziging.
  4. In de toekomst een plan van aanpak voor een integrale aanpak voor de Doelstraat op te stellen.

  De gemeente Moerdijk en projectontwikkelaar Synchroon zijn een locatie-ontwikkelingsovereen-komst (LOO) aangegaan voor de herontwikkeling van het gebied tussen de Molenstraat, Markt en Doelstraat in Zevenbergen. De gemeente heeft de gronden geleverd aan Synchroon. In opdracht van Synchroon wordt momenteel gebouwd aan het pand. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in november afgerond. Daarna is het de taak van de gemeente om het gebied rondom het gebouw woonrijp te maken. Het daarvoor beschikbaar budget is ontoereikend.

  Op basis van de voorgestelde inrichting van de Molenstraat, de Markt en de Doelstraat aangrenzend aan het te realiseren gebouw is aanvullend budget nodig. Dit wordt met name veroorzaakt doordat aan de zijde van de Markt het hoogteverschil dient te worden opgevangen door middel van een trap.

 8. Vaststelling bestemmingsplan ‘Bolwerk Klundert’

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen;

  1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bolwerk Klundert’, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie ‘NL.IMRO.1709. BPKLBolwerk-BP30’ ongewijzigd vast te stellen;
  2. Ten behoeve van het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen;
  3. De planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.BPKLBolwerk-BP30 naar NL.IMRO.1709.BPKLBolwerk-BP40.

  Het bestemmingsplan ‘Bolwerk Klundert’ wordt ongewijzigd aan de gemeenteraad ter vast-stelling aangeboden. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan voorziet in een flexibele regeling voor de bouw van maximaal 40 woningen op de locatie van de voormalige Bult van Pars. Om te komen tot een invulling zijn in samenspraak met omwonenden stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld. Deze randvoorwaarden vormen gezamenlijk met de uitkomsten van de milieutechnische onderzoeken de basis van dit bestemmingsplan. Het streven is om een zo flexibel mogelijk bestemmingsplan te creëren zonder hiermee afbreuk te doen aan het woongenot van de bewoners van de aangrenzende woningen, de huidige activiteiten van de omliggende bedrijven evenals de stedenbouwkundige context van deze bijzondere locatie. Door het opstellen van een flexibel bestemmingsplan probeert de gemeente Moerdijk zoveel mogelijk ruimte te bieden aan een creatieve en passende toekomstige ontwikkeling op deze locatie. De uiteindelijke invulling zal worden gekozen op basis van een zogenaamde ontwerpprijsvraag.

  Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad start de periode van 6 weken waarin het plan ter inzage wordt gelegd en beroep bij de Raad van State kan worden ingesteld.

 9. Beslissen op de bezwaren die tegen het door de raad op 5 november 2020 genomen besluit tot het vestigen van een voorkeursrecht op gronden in het plang

  Het college besluit:

  De raad voor te stellen om de adviezen van de bezwaarschriftencommissie van 22 maart 2021 integraal over te nemen en het verzoek om kostenvergoeding van de heer G.W.C.H. Van Beek als bedoeld in artikel 7:15 lid 2 Awb af te wijzen.

  Om ongewenste speculatie met grond te voorkomen alsmede om de regie te behouden en een doelmatige verkaveling te kunnen realiseren heeft de raad op 5 november 2020 besloten verschillende percelen binnen het plangebied Logistiek Park Moerdijk aan te wijzen in de zin van de artikelen 2 en 3 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (“Wvg”) en op deze percelen een voorkeursrecht te vestigen.

  Twee grondeigenaren, de heer G.W.C.H. van Beek en Beheersmaatschappij Kanters B.V., hebben tegen dit besluit bezwaar gemaakt. Met dit collegevoorstel wordt een raadsvoorstel voorgesteld om te beslissen op de bezwaren.

 10. Procesbegeleiding Scan Mens en Maatschappij (Reserve Sociaal Domein)

  Het college besluit:

  De raad voor te stellen akkoord te gaan met het voorstel om € 35.000 uit de Reserve Sociaal Domein ter beschikking te stellen voor procesbegeleiding- en ondersteuning van de Scan Mens en Maatschappij.

  In de Begroting 2021-2024 is een taakstelling opgenomen voor het Domein Mens en Maat-schappij. Deze taakstelling bestaat uit een bedrag van 200.000 euro in 2021, oplopend naar een bedrag van 1.7 miljoen euro in 2024. Deze financiële opgave krijgt invulling door een inhoudelijke aanpak. De Scan Mens en Maatschappij beantwoordt de vragen: wat zijn de wettelijke taken, wat zijn beleidskeuzes versus wat doen we feitelijk en hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Waar zit ruimte om andere keuzes te maken. Op inhoud, maar ook op ambitieniveau. En hoe verhoudt zich wat wij doen tot wat er nodig is in Moerdijk. De antwoorden op deze vragen moeten leiden tot voorstellen voor maatregelen. Ondertussen wordt in het reguliere werk steeds meer ingezet op preventieve, lichte inzet om intensievere, duurdere zorg waar mogelijk te beperken. Sinds begin dit jaar is gestart met uitvoeren van de scan, dit gebeurt grotendeels door de medewerkers zelf. Tijdelijk extra capaciteit is nodig om het hele proces te begeleiden en te ondersteunen. De Raad wordt geadviseerd te besluiten hiervoor middelen uit de Reserve Sociaal Domein ter beschikking te stellen. Bij de Begrotingsbehandeling in november 2020 is hierop geanticipeerd.