Aanleg openbaar gebied project 153d. Molenstraat

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het ontwerp voor aanleg van het openbaar gebied voor het project 153d Molenstraat.
  2. De extra kosten van € 75.000,- in de eerste kwartaalrapportage kredieten 2021 aan de gemeenteraad te melden en vooruitlopend daarop de raad te informeren via een RIB.
  3. De financiële aanpassing van de grondexploitatie te verwerken in de eerstvolgende bestuursrapportage 2021 met begrotingswijziging.
  4. In de toekomst een plan van aanpak voor een integrale aanpak voor de Doelstraat op te stellen.

De gemeente Moerdijk en projectontwikkelaar Synchroon zijn een locatie-ontwikkelingsovereen-komst (LOO) aangegaan voor de herontwikkeling van het gebied tussen de Molenstraat, Markt en Doelstraat in Zevenbergen. De gemeente heeft de gronden geleverd aan Synchroon. In opdracht van Synchroon wordt momenteel gebouwd aan het pand. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in november afgerond. Daarna is het de taak van de gemeente om het gebied rondom het gebouw woonrijp te maken. Het daarvoor beschikbaar budget is ontoereikend.

Op basis van de voorgestelde inrichting van de Molenstraat, de Markt en de Doelstraat aangrenzend aan het te realiseren gebouw is aanvullend budget nodig. Dit wordt met name veroorzaakt doordat aan de zijde van de Markt het hoogteverschil dient te worden opgevangen door middel van een trap.