Beslissen op de bezwaren die tegen het door de raad op 5 november 2020 genomen besluit tot het vestigen van een voorkeursrecht op gronden in het plang

Het college besluit:

De raad voor te stellen om de adviezen van de bezwaarschriftencommissie van 22 maart 2021 integraal over te nemen en het verzoek om kostenvergoeding van de heer G.W.C.H. Van Beek als bedoeld in artikel 7:15 lid 2 Awb af te wijzen.

Om ongewenste speculatie met grond te voorkomen alsmede om de regie te behouden en een doelmatige verkaveling te kunnen realiseren heeft de raad op 5 november 2020 besloten verschillende percelen binnen het plangebied Logistiek Park Moerdijk aan te wijzen in de zin van de artikelen 2 en 3 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (“Wvg”) en op deze percelen een voorkeursrecht te vestigen.

Twee grondeigenaren, de heer G.W.C.H. van Beek en Beheersmaatschappij Kanters B.V., hebben tegen dit besluit bezwaar gemaakt. Met dit collegevoorstel wordt een raadsvoorstel voorgesteld om te beslissen op de bezwaren.