Jaarverslag 2020 Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Het college besluit:

 1. Jaarverslag 2020 Vergunningen, Toezicht en Handhaving vast te stellen.
 2. De aanbevelingen in het jaarverslag over te nemen en team VTH opdragen deze verder uit te werken en op te pakken.
 3. In het kader van het interbestuurlijk toezicht jaarverslag op te sturen naar gedeputeerde staten van Noord-Brabant.
 4. Jaarverslag via een raadsinformatiebrief ter kennisname aan de gemeenteraad voor te leggen.
 5. Jaarverslag toe te zenden aan betrokken handhavingspartners.

Op 28 januari 2020 is het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) 2020 vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma is opgesteld aan de hand van de kaders van het VTH-beleid gemeente Moerdijk. In het uitvoeringsprogramma zijn de uit te voeren taken voor 2020 opgenomen. In het jaarverslag verantwoord het college in hoeverre de geplande doelen zijn bereikt en welke taken in 2020 zijn uitgevoerd met betrekking tot VTH-taken die door of namens gemeente Moerdijk zijn uitgevoerd.

Uitvoering van de VTH-taken moet leiden tot een kwalitatief goede, gezonde en veilige leef- en werkomgeving in Moerdijk.

Enkele opvallende zaken uit het jaarverslag:

 • De Covid-19-pandemie heeft over de volle breedte zijn weerslag gehad op de uitvoering van de gemeentelijke VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving):
  • Toezichtsbezoeken in fysieke vorm waren beperkt mogelijk.
  • Grote en kleine evenementen gingen niet door en de horeca was voor een belangrijk deel van het jaar gesloten.
  • Veel Boa-capaciteit en juridische inzet was nodig voor de uitvoering van de noodverordening.
  • Het toezichtsprogramma is op onderdelen niet gehaald.
 • Afgelopen jaar werden er circa 40% meer omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen aangevraagd dan het langjarig gemiddelde. De gemiddelde doorlooptijd is door de hoge werkdruk wel gestegen van 4,2 weken (2019) naar 6,4 weken.
 • Het naleefgedrag brandveiligheidscontroles stijgt nog steeds (2015: 40% 2019: 74% 2020: 85%)
 • Het gemiddelde spontane naleefgedrag toezicht milieu binnen de regio van de OMWB is 44%. Moerdijk scoort met 63% behoorlijk hoger.
 • Ondermijning blijft in toenemende mate aandacht en inzet vragen van de toezichthouders en juristen.
 • Het project quick scans monumenten is afgerond.
 • Bij 11 tankstations is voor het eerst in Midden- en West-Brabant met behulp van een optische camera een onderzoek uitgevoerd naar diffuse VOS-emissies (vluchtige organische stoffen) naar de buitenlucht.
 • Een 25-tal horecaondernemers heeft gebruik gemaakt van de geboden mogelijkheid om in de zomerperiode de terrassen te verruimen.
 • Voor het industrieterrein Moerdijk is eind 2020 een gebiedsboa aangesteld.