Procesbegeleiding Scan Mens en Maatschappij (Reserve Sociaal Domein)

Het college besluit:

De raad voor te stellen akkoord te gaan met het voorstel om € 35.000 uit de Reserve Sociaal Domein ter beschikking te stellen voor procesbegeleiding- en ondersteuning van de Scan Mens en Maatschappij.

In de Begroting 2021-2024 is een taakstelling opgenomen voor het Domein Mens en Maat-schappij. Deze taakstelling bestaat uit een bedrag van 200.000 euro in 2021, oplopend naar een bedrag van 1.7 miljoen euro in 2024. Deze financiële opgave krijgt invulling door een inhoudelijke aanpak. De Scan Mens en Maatschappij beantwoordt de vragen: wat zijn de wettelijke taken, wat zijn beleidskeuzes versus wat doen we feitelijk en hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Waar zit ruimte om andere keuzes te maken. Op inhoud, maar ook op ambitieniveau. En hoe verhoudt zich wat wij doen tot wat er nodig is in Moerdijk. De antwoorden op deze vragen moeten leiden tot voorstellen voor maatregelen. Ondertussen wordt in het reguliere werk steeds meer ingezet op preventieve, lichte inzet om intensievere, duurdere zorg waar mogelijk te beperken. Sinds begin dit jaar is gestart met uitvoeren van de scan, dit gebeurt grotendeels door de medewerkers zelf. Tijdelijk extra capaciteit is nodig om het hele proces te begeleiden en te ondersteunen. De Raad wordt geadviseerd te besluiten hiervoor middelen uit de Reserve Sociaal Domein ter beschikking te stellen. Bij de Begrotingsbehandeling in november 2020 is hierop geanticipeerd.