23 februari 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 23 februari 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 23 februari 2021 van 10:16 tot 00:00
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 16 februari 2021

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 16 februari 2021

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Ontwerpbestemmingsplan “Veerstraat 3, Standdaarbuiten”

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de inspraak- en vooroverlegreacties, zoals opgenomen in de Nota van Inspraak en Vooroverleg d.d. 26 januari 2021;
  2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Veerstraat 3, Standdaarbuiten” (NL.IMRO.1709.Veerstraat3STB-BP30);
  3. Het ontwerpbestemmingsplan voor de periode van 6 weken ter inzage te leggen;4. Het ontwerpbestemmingsplan ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief. 

  Het voorontwerpbestemmingsplan “Veerstraat 3, Standdaarbuiten” heeft in de periode 10 december 2020 tot en met 20 januari 2021 ter inzage gelegen. In die periode van ter inzage legging zijn er geen inspraakreacties op het plan ingediend. Wel zijn er twee ambtshalve wijzigingen in het plan doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn in de Nota van Inspraak en Vooroverleg verwerkt. Het college heeft op 23 februari 2021 het ontwerp bestemmingsplan “Veerstraat 3, Standdaarbuiten” en de Nota van Inspraak en Vooroverleg vastgesteld en zal deze vanaf 4 maart 2021 gedurende 6 weken ter inzage leggen. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de realisatie van één extra woning in de tuin van een bestaande woning. Het bestemmingsplan stelt regels voor deze ontwikkeling, biedt de motivering hiervan en toont de milieutechnische haalbaarheid van het plan aan.
  De terinzagelegging biedt eenieder de mogelijkheid om gedurende deze periode zijn of haar zienswijze kenbaar te maken. Publicatie zal plaatsvinden via de Moerdijkse bode, de Staatscourant en de gemeentelijke website. Het bestemmingsplan zal volgens de wettelijke eisen gepubliceerd worden op www.ruimtelijkeplannen.nl.