28 september 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 28 september 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 28 september 2021
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 21 september 2021

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 21 september 2021

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Beleidsregels giften, schadevergoeding en middelen uit kansspelen

  Het college besluit:

  1. De beleidsregels giften schadevergoeding en middelen uit kansspelen na publicatie vast te stellen en werkt terug tot en met 1 oktober 2021
  2. De beleidsregel giften werk en bijstand gemeente Moerdijk 2006 in te trekken met ingang van 1 oktober 2021

  Op landelijk niveau is er eerder dit jaar een discussie ontstaan over de hardheid van het systeem van sociale zekerheid en in het bijzonder de Participatiewet. Deze discussie vindt zijn oorsprong in de toeslagenaffaire maar verspreidt zich als een olievlek over de breedte van het sociale domein. Daarnaast zorgde de ‘boodschappenaffaire’ in de gemeente Wijdemeren voor discussies omtrent de Participatiewet en giften. Als gevolg van deze ontwikkelingen op landelijk niveau en de berichten in de media zijn er verschillende gemeenten die beleid vormen voor het vrijlaten van giften. Het vrijlaten van giften en schadevergoedingen is wettelijk geregeld in de Participatiewet. Hier staat dat giften en schadevergoedingen kunnen worden vrijgelaten voor zover deze naar het oordeel van het college uit een oogpunt van bijstandsverlening verantwoord zijn. Waar de wet op sommige gebieden heel streng is en weinig ruimte laat voor interpretatie, krijgt het college hier juist heel veel ruimte om kaders te scheppen over wat redelijk is. Zolang het college daar geen regels over vaststelt, ligt de bevoegdheid bij de individuele medewerker die daar een beslissing over moet nemen. Dat de wet veel ruimte voor interpretatie biedt kan er in sommige gevallen toe leiden dat gelijke gevallen ongelijk behandeld worden. Hoewel het maken van regels niet in alle gevallen de oplossing is, kan het soms nodig zijn om rechtszekerheid te creëren voor inwoners.

 4. Verplaatsing ondergrondse container Oosterstraat Klundert naar Beukenlaan/Dennenpad in verband met overlast

  Het college besluit:

  In te stemmen met de verplaatsing van de ondergrondse container van de Oosterstraat in Klundert naar de Beukenlaan in Klundert en de omwonenden per brief te informeren over het plaatsingsbesluit en de mogelijkheden tot bezwaar.

  De ondergrondse container aan de Oosterstraat is geplaatst in 2018, voor het appartementen-complex Nieuwervaert. De ondergrondse container staat voor het raam van een beneden-woning en geeft meer overlast van stank, aanzicht en bijplaatsingen dan gebruikelijk. Om een structurele oplossing te bieden, wordt voorgesteld om de ondergrondse container te verplaatsen naar de parkeervakken aan de Beukenlaan/Dennenpad. De reeds bestaande ondergrondse container voldeed bovendien niet aan het later ingevoerde aanwijzingsbesluit voor ondergrond-se huishoudelijke restafval-en glascontainers doordat deze in de zichtlijn van een woning was geplaatst.

 5. Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers kalenderjaar 2020

  Het college besluit:
  Vast te stellen dat verrekening van neveninkomsten van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk over het jaar 2020 niet aan de orde is.

  In het kader van de verrekenplicht zoals bepaald in het Rechtspositiebesluit politieke ambtsdragers, moet over het jaar 2020 vastgesteld worden of verrekening van neveninkomsten van burgemeester en wethouders aan de orde is. Via een webapplicatie van het ministerie BZK zijn de burgemeester en wethouders gevraagd naar eventuele neveninkomsten. Op basis van de individuele opgaven en conform de geldende regels, is verrekening van neveninkomsten van de burgemeester en wethouders over het jaar 2020 niet aan de orde.

 6. Meerjarenbegroting 2022-2025

  Het college besluit:
  Een raadsvoorstel aan te bieden aan de gemeenteraad voor de behandeling van de meerjaren-begroting 2022-2025.

  Jaarlijks stelt de gemeenteraad voor 15 november de begroting voor het komende jaar vast. In de begroting wordt inzicht gegeven in de strategische en operationele doelen voor de periode 2022-2025. Ook wordt een aantal prestaties vermeld voor specifiek 2022 en worden effect-indicatoren omschreven. Verder worden in de meerjarenbegroting alle lasten en baten in beeld gebracht voor de diverse gemeentelijke activiteiten. De meerjarenbegroting is opgesteld op basis van de uitgangspunten die door de gemeenteraad zijn vastgesteld bij de behandeling van de kadernota 2022-2025 op 8 juli 2021. De begroting is voor alle jaren reëel in evenwicht. Dit betekent dat de structurele baten minimaal gelijk aan, dan wel hoger zijn dan de structurele lasten. Bij de begroting is ook de notitie “Scan Mens en Maatschappij, inzicht en grip op het maatschappelijk domein” gevoegd. In deze notitie zijn 15 maatregelen verwerkt, waarmee invulling wordt gegeven aan de taakstelling op dit terrein. De maatregelen geven een ombuiging van € 400.000. Verder zijn in de notitie de uitgangspunten geformuleerd die als basis dienen voor het vervolg van de scan en de resterende taakstelling. Rekening houdend met de voor-stellen verwerkt in de primitieve begroting en de 1e begrotings-wijziging 2022), kan onderstaand financieel overzicht worden gegeven van de uitkomsten van de meerjarenbegroting voor de jaren 2022-2025:

  Uitkomsten begroting 2021-2025 primitief en 1e begrotingswijziging (bedragen x € 1.000; N = nadeel, V = Voordeel)
  Omschrijving 2022 2023 2024 2025
  te verdelen in
  Totaal structureel en incidenteel 789 Voordeel 415 Voordeel 956 Voordeel 598 Voordeel
  W.v. structurele budgetten 1.373 Voordeel 20 Voordeel 63 Voordeel 361 Voordeel
  W.v. incidentele budgetten 584 Nadeel 395 Voordeel 893 Voordeel 237 Voordeel
  Algemene dienst 1.756 Nadeel 99 Nadeel 143 Voordeel 169 Nadeel
  grondexploitatie 1.172 Voordeel 494 Voordeel 750 Voordeel 406 Voordeel

  Op basis van deze uitkomsten verwachten wij in aanmerking te komen voor repressief toezicht vanuit de provincie.