29 juni 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 29 juni 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 29 juni 2021
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 22 juni 2021

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het projectplan ‘Verduurzaming gemeentelijk vastgoed’ waarmee wordt vastgesteld:
  2. Het proces om te komen tot een generiek duurzaamheidsbeleid in de vorm van een ‘Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed’ en het uitvoeringsprogramma 2022-2025.
  3. De gemeentelijke duurzaamheidsambitie, zijnde ambitieniveau 1 (2050).
  4. De slimme gebouwenselectie voor uitvoering 2022-2025 en bijbehorend afwegingskader.

  In Nederland moet de CO²-uitstoot in 2050 met 95% verminderd zijn ten opzichte van 1990. Dit is opgenomen in het Klimaatakkoord. De gemeente wil het goede voorbeeld geven door haar eigen vastgoedportefeuille te verduurzamen en hiermee invulling te geven aan de geformuleerde duurzaamheidsdoelstellingen.

  Om de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen op een juiste manier te vertalen is een projectplan opgesteld. Het projectplan schetst welke route de gemeente bewandelt om te komen tot een raadsbesluit in Q4 2021 waarin voor de verduurzaming van een aantal gebouwen krediet gevraagd wordt. In het raadsvoorstel zullen de gemoeide investeringen en opbrengsten van de verduurzamingsmaatregelen worden verwerkt voor de periode 2022-2025 (uitvoeringsprogramma). De gemeenteraad besluit op dat moment ook of zij instemt met het generiek duurzaamheidsbeleid in de vorm van een ‘Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed’.

  In het projectplan is concreet gemaakt hoe de gemeentelijke kernportefeuille er in concept uit ziet en welk afwegingskader is gehanteerd om hiertoe te komen. Dit geldt ook voor de gebouwen die de gemeente de komende jaren als eerste gaat verduurzamen.

 3. Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) over het jaar 2020

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2020
  2. De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2020 vrij te geven voor publicatie op 'Waar staat je gemeente.nl'.
  3. De Raad te informeren met een raadsinformatiebrief.

  Op grond van artikel 2.5.1. van de Wmo 2015 is de gemeente verplicht om jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren. I&O Research voert dit onderzoek voor alle De6 gemeenten uit.

  In elke D6 gemeente is het onderzoek afzonderlijk uitgevoerd, zodat elke gemeente naast de landelijk verplichte vragen kon inzoomen op wat voor hen belangrijk is. Dit jaar hebben we, op verzoek van de Wmo raad, ingezoomd op de dienstverlening van het Wmo loket in corona tijd en de tevredenheid over de diverse mogelijkheden om met de client in gesprek te gaan te weten huisbezoek, op kantoor of telefonisch/ via beeldbellen. Op basis van het cliëntervarings-onderzoek krijgen wij een beeld van hoe cliënten de maatschappelijke ondersteuning zoals die door de gemeente Moerdijk wordt geboden ervaren en hoe we deze, indien van toepassing, kunnen verbeteren. De uitkomsten van het onderzoek zijn positief. Ook in corona tijd hebben we onze inwoners goede dienstverlening en ondersteuning weten te bieden. Het rapportcijfer voor het keukentafelgesprek is met een 7,7 vergelijkbaar met voorgaande jaren. De snelheid waar-mee men geholpen wordt is verbeterd. Dit was één van de verbeteracties uit vorig onderzoek. Een ruime meerderheid van onze cliënten voelt zich serieus genomen en vindt dat er samen naar een oplossing gezocht wordt maar dit is wel licht afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Samen met het Wmo loket zullen we de mogelijke oorzaken hiervoor onderzoeken en bezien hoe we dit kunnen verbeteren. Tot slot is de beoordeling van de kwaliteit van de ondersteuning gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar.

 4. Kwijtschelding voor gedupeerde ouders kinderopvang toeslagaffaire

  Het college besluit:
  In te stemmen met het ’Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen’

  Op 18 januari jl. heeft het kabinet aangekondigd dat schulden bij de Belastingdienst en Toeslagen en andere publieke uitvoeringsorganisaties worden kwijtgescholden. Ook gemeenten en waterschappen zijn gevraagd om openstaande vorderingen kwijt te schelden. Op de buitengewone algemene leden vergadering van de VNG van 12 februari 2021 is het voorstel over de kwijtschelding gemeentelijke vorderingen voor de gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire aangenomen. Gemeenten hebben de VNG opgeroepen om hun inhoudelijk en financieel comfort te geven zodat ze over kunnen gaan tot het stoppen van beslaglegging en dwanginvordering van gemeentelijke vorderingen en het daadwerkelijk kwijtschelden. Ook is er de afgelopen maanden door de betrokken ministeries en organisaties gewerkt aan het creëren van een grondslag voor het kwijtschelden van de publieke schulden. Het bestaande kader van wet- en regelgeving voorziet niet in de mogelijkheid om de schulden van gedupeerden en hun toeslagpartner op de generieke wijze kwijt te schelden. Daarom is een nieuwe grondslag noodzakelijk. Dit heeft geresulteerd in de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen. Dit wetsvoorstel zal in september door de staatssecretaris van financiën worden ingediend bij de Tweede Kamer. De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2022.

 5. Beantwoording vragen Geluidsoverlast Helwijk en beantwoording brief aan werkgroep Leefomgeving Helwijk/Willemstad A4/A29

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen geluidsoverlast en overlast van fijnstof en stikstofdioxide ter hoogte van Helwijk die schriftelijk, tijdens de commissie FI en raadsinformatiebijeenkomst zijn gesteld.
  2. Voor te stellen aan de raad om de brief van de werkgroep Helwijk met een brief te beantwoorden.

  Op verzoek van de bewonersgroep van Helwijk is onderzocht of het mogelijk was om een geluidswal te plaatsen langs de snelweg A4 ter hoogte van Helwijk. Het college heeft besloten om geen geluidswal aan te leggen vanwege relatief hoge kosten en relatief beperkte akoestische effecten te concluderen dat een geluidswal bij Helwijk geen doelmatige oplossing is. De werkgroep leefomgeving Helwijk/Willemstad is in februari 2021 geïnformeerd dat de gemeente afziet van deze optie. De raad is via een raadsinformatiebrief geïnformeerd en op twee avonden is met de raadsleden gesproken over dit onderwerp.

 6. Voorontwerp bestemmingsplan “Schansweg 71 te Klundert

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan “Schansweg 71 te Klundert” (NL.IMRO.1709.BPBGSchansweg71-BP20);
  2. Het voorontwerp bestemmingsplan “Schansweg 71 te Klundert” gedurende 6 weken ter inzage te leggen en hiermee tevens het wettelijk vooroverleg starten;
  3. Voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage op te stellen;
  4. In te stemmen om op basis van het selectiebesluit van de regioarcheoloog in te stemmen met het archeologisch onderzoek en geen vervolgonderzoek te laten uitvoeren.
  5. Het plangebied vrij te geven van archeologie voor de geplande bouwactiviteiten
  6. Waarde-Archeologie 5 en Waarde-Archeologie 6 voor het hele plangebied vervangen door Waarde-Archeologie 7.
  7. In te stemmen met de anterieure overeenkomst;
  8. De gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren over de start van de bestemmingsplanprocedure.

  Op 9 februari 2021 heeft het college ingestemd met het principeverzoek aan de Schansweg 71 te Klundert. De locatie van de bestemming ‘Wonen’ zal worden gewijzigd zodat er elders op het terrein een nieuwe woning gerealiseerd kan worden. De oude woning zal worden gesloopt. Daarnaast zal er, conform de regels van het bestemmingsplan Buitengebied, een paardenbak aangelegd worden op het terrein. Dit principeverzoek is nader uitgewerkt en vertaald in een bestemmingsplan.

  Het college heeft op 29 juni 2021 het voorontwerpbestemmingsplan “Schansweg 71 te Klundert” vastgesteld en zal deze vanaf 8 juli 2021 gedurende 6 weken ter inzage leggen.

  Met het ter inzage leggen van het voorontwerpbestemmingsplan wordt gestart met de planologisch procedure. Eenieder heeft de mogelijkheid om gedurende de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan een inspraakreactie te geven op het plan. Ook wordt middels het voorontwerpbestemmingsplan overleg gevoerd met de wettelijke overlegpartners. Na de samenvatting en beantwoording van eventuele inspraak- en vooroverlegreacties zal het gemeentebestuur een ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen.