Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) over het jaar 2020

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2020
  2. De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2020 vrij te geven voor publicatie op 'Waar staat je gemeente.nl'.
  3. De Raad te informeren met een raadsinformatiebrief.

Op grond van artikel 2.5.1. van de Wmo 2015 is de gemeente verplicht om jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren. I&O Research voert dit onderzoek voor alle De6 gemeenten uit.

In elke D6 gemeente is het onderzoek afzonderlijk uitgevoerd, zodat elke gemeente naast de landelijk verplichte vragen kon inzoomen op wat voor hen belangrijk is. Dit jaar hebben we, op verzoek van de Wmo raad, ingezoomd op de dienstverlening van het Wmo loket in corona tijd en de tevredenheid over de diverse mogelijkheden om met de client in gesprek te gaan te weten huisbezoek, op kantoor of telefonisch/ via beeldbellen. Op basis van het cliëntervarings-onderzoek krijgen wij een beeld van hoe cliënten de maatschappelijke ondersteuning zoals die door de gemeente Moerdijk wordt geboden ervaren en hoe we deze, indien van toepassing, kunnen verbeteren. De uitkomsten van het onderzoek zijn positief. Ook in corona tijd hebben we onze inwoners goede dienstverlening en ondersteuning weten te bieden. Het rapportcijfer voor het keukentafelgesprek is met een 7,7 vergelijkbaar met voorgaande jaren. De snelheid waar-mee men geholpen wordt is verbeterd. Dit was één van de verbeteracties uit vorig onderzoek. Een ruime meerderheid van onze cliënten voelt zich serieus genomen en vindt dat er samen naar een oplossing gezocht wordt maar dit is wel licht afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Samen met het Wmo loket zullen we de mogelijke oorzaken hiervoor onderzoeken en bezien hoe we dit kunnen verbeteren. Tot slot is de beoordeling van de kwaliteit van de ondersteuning gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar.