Kwijtschelding voor gedupeerde ouders kinderopvang toeslagaffaire

Het college besluit:
In te stemmen met het ’Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen’

Op 18 januari jl. heeft het kabinet aangekondigd dat schulden bij de Belastingdienst en Toeslagen en andere publieke uitvoeringsorganisaties worden kwijtgescholden. Ook gemeenten en waterschappen zijn gevraagd om openstaande vorderingen kwijt te schelden. Op de buitengewone algemene leden vergadering van de VNG van 12 februari 2021 is het voorstel over de kwijtschelding gemeentelijke vorderingen voor de gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire aangenomen. Gemeenten hebben de VNG opgeroepen om hun inhoudelijk en financieel comfort te geven zodat ze over kunnen gaan tot het stoppen van beslaglegging en dwanginvordering van gemeentelijke vorderingen en het daadwerkelijk kwijtschelden. Ook is er de afgelopen maanden door de betrokken ministeries en organisaties gewerkt aan het creëren van een grondslag voor het kwijtschelden van de publieke schulden. Het bestaande kader van wet- en regelgeving voorziet niet in de mogelijkheid om de schulden van gedupeerden en hun toeslagpartner op de generieke wijze kwijt te schelden. Daarom is een nieuwe grondslag noodzakelijk. Dit heeft geresulteerd in de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen. Dit wetsvoorstel zal in september door de staatssecretaris van financiën worden ingediend bij de Tweede Kamer. De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2022.