Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het projectplan ‘Verduurzaming gemeentelijk vastgoed’ waarmee wordt vastgesteld:
  2. Het proces om te komen tot een generiek duurzaamheidsbeleid in de vorm van een ‘Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed’ en het uitvoeringsprogramma 2022-2025.
  3. De gemeentelijke duurzaamheidsambitie, zijnde ambitieniveau 1 (2050).
  4. De slimme gebouwenselectie voor uitvoering 2022-2025 en bijbehorend afwegingskader.

In Nederland moet de CO²-uitstoot in 2050 met 95% verminderd zijn ten opzichte van 1990. Dit is opgenomen in het Klimaatakkoord. De gemeente wil het goede voorbeeld geven door haar eigen vastgoedportefeuille te verduurzamen en hiermee invulling te geven aan de geformuleerde duurzaamheidsdoelstellingen.

Om de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen op een juiste manier te vertalen is een projectplan opgesteld. Het projectplan schetst welke route de gemeente bewandelt om te komen tot een raadsbesluit in Q4 2021 waarin voor de verduurzaming van een aantal gebouwen krediet gevraagd wordt. In het raadsvoorstel zullen de gemoeide investeringen en opbrengsten van de verduurzamingsmaatregelen worden verwerkt voor de periode 2022-2025 (uitvoeringsprogramma). De gemeenteraad besluit op dat moment ook of zij instemt met het generiek duurzaamheidsbeleid in de vorm van een ‘Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed’.

In het projectplan is concreet gemaakt hoe de gemeentelijke kernportefeuille er in concept uit ziet en welk afwegingskader is gehanteerd om hiertoe te komen. Dit geldt ook voor de gebouwen die de gemeente de komende jaren als eerste gaat verduurzamen.