Voorontwerp bestemmingsplan “Schansweg 71 te Klundert

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan “Schansweg 71 te Klundert” (NL.IMRO.1709.BPBGSchansweg71-BP20);
  2. Het voorontwerp bestemmingsplan “Schansweg 71 te Klundert” gedurende 6 weken ter inzage te leggen en hiermee tevens het wettelijk vooroverleg starten;
  3. Voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage op te stellen;
  4. In te stemmen om op basis van het selectiebesluit van de regioarcheoloog in te stemmen met het archeologisch onderzoek en geen vervolgonderzoek te laten uitvoeren.
  5. Het plangebied vrij te geven van archeologie voor de geplande bouwactiviteiten
  6. Waarde-Archeologie 5 en Waarde-Archeologie 6 voor het hele plangebied vervangen door Waarde-Archeologie 7.
  7. In te stemmen met de anterieure overeenkomst;
  8. De gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren over de start van de bestemmingsplanprocedure.

Op 9 februari 2021 heeft het college ingestemd met het principeverzoek aan de Schansweg 71 te Klundert. De locatie van de bestemming ‘Wonen’ zal worden gewijzigd zodat er elders op het terrein een nieuwe woning gerealiseerd kan worden. De oude woning zal worden gesloopt. Daarnaast zal er, conform de regels van het bestemmingsplan Buitengebied, een paardenbak aangelegd worden op het terrein. Dit principeverzoek is nader uitgewerkt en vertaald in een bestemmingsplan.

Het college heeft op 29 juni 2021 het voorontwerpbestemmingsplan “Schansweg 71 te Klundert” vastgesteld en zal deze vanaf 8 juli 2021 gedurende 6 weken ter inzage leggen.

Met het ter inzage leggen van het voorontwerpbestemmingsplan wordt gestart met de planologisch procedure. Eenieder heeft de mogelijkheid om gedurende de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan een inspraakreactie te geven op het plan. Ook wordt middels het voorontwerpbestemmingsplan overleg gevoerd met de wettelijke overlegpartners. Na de samenvatting en beantwoording van eventuele inspraak- en vooroverlegreacties zal het gemeentebestuur een ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen.