3 augustus 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 3 augustus 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 03 augustus 2021
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
drs. M.E. de Groot loco-gemeentesecretaris
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur
Afwezig:
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 27 juli 2021

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 27 juli 2021

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Jaarstukken 2020 West-Brabants Archief (WBA)

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van het WBA
  2. De gemeenteraad via een raadsinformatiebrief te informeren over de jaarstukken 2020 van het WBA

  Gemeente Moerdijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief (WBA). Op basis hiervan zijn de jaarstukken 2020 ter kennisname toegezonden. Op 12 juli 2021 zijn de jaarstukken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het WBA vastgesteld. De jaarrekening 2020 van het WBA sluit af met een positief resultaat van € 245.296. Van het positief resultaat wordt een bedrag van € 180.296 teruggegeven aan de deelnemers door een korting op de bijdrage in het vierde kwartaal van 2021. Het resterende bedrag van € 65.000 wordt gebruikt voor de ontwikkeling van de nieuwe website en de verbetering van de digitale dienstverlening zoals het Algemeen Bestuur heeft besloten in zijn vergadering van 8 april 2021. De accountant heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd op zowel het aspect getrouwheid als het aspect rechtmatigheid.

   

 4. Uitvoering dynamisch implementatieplan Omgevingswet 2021

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om:

  1. Het vastgestelde ambitieniveau ‘onderscheidend’ vast te houden voor het vervolg van de implementatie van de Omgevingswet in 2021 en verder;
  2. Hiermee samenhangend in te stemmen met het voteren van een aanvullend krediet van € 274.000,- voor de uitvoering van de implementatie en in de dekking te voorzien door aanwending van de algemene reserve;
  3. Dit bedrag over te hevelen vanuit de algemene reserve naar de bestemmingsreserve meerjarige uitgaven van incidentele aard.

  Naar aanleiding van bestuurlijk overleg is in mei jl. besloten dat de Omgevingswet niet op 1 januari 2022 maar naar verwachting op 1 juli 2022 in werking treedt. Er is (wederom) meer tijd nodig om het digitale fundament (DSO) landelijk op orde te krijgen.

  De doelen van de wet, en daarmee de opgave blijft bestaan. De implementatie gaat in Moerdijk onverminderd door. Naast de nieuwe datum hebben ook de langdurige effecten van Corona impact op de eerder beoogde planning. Dit raadsvoorstel geeft informatie over de (financiële) effecten van het uitstel van de wet op de uitvoering van het implementatieplan Omgevingswet. Tevens bevat het een doorkijk naar de (financiële) doorvertaling van gemaakte keuzes in het reeds doorlopen implementatieproces voor 2022 en verder.

  Uitgangspunt hierbij is dat alles blijft zoals eerder besloten, met als basis:

  • behoud van de vastgestelde onderscheidende ambitie, voortgang en samenhang in de uitvoering binnen het programma;
  • we implementeren de Omgevingswet met onze eigen mensen;
  • we zetten in op een goede en kwalitatieve dienstverlening om ontwikkelingen voor én na inwerkingtreding van de wet mogelijk te blijven maken. 

  Het raadsvoorstel is een vervolg op de eerder toegezonden raadsinformatiebrieven ‘proces en planning dynamisch implementatieplan 2020’, ‘transitieperiode richting omgevingsplan’ en ‘proces en planning dynamisch implementatieplan 2021’. Het college heeft de uitvoering van het dynamisch implementatieplan Omgevingswet 2021 vastgesteld en stelt de raad voor om in zijn vergadering van september hier ook mee in te stemmen en de benodigde middelen voor de uitvoering ter beschikking te stellen.

 5. Parkeerbeleid 2021

  Het college besluit:

  1. De gemeenteraad voor te stellen om de volgende beleidsstukken vast te stellen:
   1. Parkeerbeleidsvisie 2021 gemeente Moerdijk;
   2. Nota parkeernormen 2021 gemeente Moerdijk;
  2. De gemeenteraad voor te stellen om de volgende beleidsstukken in te trekken:
   1. Parkeerbeleid Moerdijk Beleidskader uit 2015
   2. Parkeerbeleid Moerdijk Nota Parkeernormen uit 2015

  We vinden het belangrijk dat inwoners en bezoekers zo veilig en gemakkelijk mogelijk kunnen parkeren in de gemeente Moerdijk. Parkeren is een belangrijk onderdeel van de invulling van onze openbare ruimte. Door trends en ontwikkelingen in de maatschappij verandert de vraag naar parkeren. Daarom is een actualisatie van het parkeerbeleid nodig.

  Hoe gaan we om met parkeernormen en hoe geven we duurzaamheid een plek? Zo verandert bijvoorbeeld het autobezit in Nederland en zijn de afgelopen jaren steeds meer alternatieven voor autobezit opgezet. Denk daarbij bijvoorbeeld aan deelmobiliteit. Ook krijgt duurzaamheid een steeds prominentere rol binnen de maatschappij. Dit vernieuwde parkeerbeleid is een modernisering van het vorige parkeerbeleid en biedt o.a. nieuwe inzichten over parkeernormen voor zowel auto’s als fietsers, een verduidelijking van toetsingseisen voor ontwikkelingen en aanpassingen met het oog op duurzaamheid. 

 6. Verkenning nieuwe huisstijl gemeente Moerdijk

  Het college besluit:
  In te stemmen met een verkenning naar de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl voor de gemeente Moerdijk.

  Uitgangspunt is dat de nieuwe huisstijl op termijn alle huidige varianten vervangt waar de gemeente afzender is. De verkenning moet duidelijk maken of en zo ja welke uitzonderingen we hierop willen maken (bv communicatie CJG). Verder willen we de kosten die we kunnen verwachten beter in beeld krijgen. Parallel aan de verkenning starten we met een marktinven-tarisatie. In die opdrachtformulering vragen we bureaus ook de mogelijkheden voor een eigen (project)identiteit binnen de huisstijl te onderzoeken.

   

 7. P110. Aanpassing project Dorpshart Moerdijk

  Het college besluit in te stemmen met:

  1. De verkoop van het pand Steenweg 45 en 45A te Moerdijk in plaats van verhuur;
  2. De verkoop van het bouwkavel aan Steenweg 43 te Moerdijk aan Woonkwartier, ten behoeve van de bouw van 7 sociale huurwoningen in plaats van het realiseren van 4 bouwkavels;
  3. In de 2e bestuursrapportage 2021 de volgende onderwerpen te verwerken:
   1. het positieve effect van deze aanpassingen van € 188.000;
   2. de gemeenteraad voorstellen een krediet van € 90.000 beschikbaar te stellen voor de aankoop en preservering van de kerktoren Moerdijk-dorp;
   3. ten laste van de projectexploitatie Dorpshart Moerdijk een bijdrage te verstrekken aan de reserve maatschappelijk nut als dekking van het krediet onder a. van € 90.000;
   4. ten laste van de projectexploitatie een bijdrage te verstrekken aan het krediet vervangingsinvesteringen beheerplannen van € 73.000 als bijdrage in de kosten van fase 3 van de reconstructie van de Steenweg.
  4. Het informeren van de gemeenteraad inzake deze beslispunten met een raadsinformatie-brief.

  Het college heeft ingestemd met een aantal aanpassingen binnen het project Dorpshart Moerdijk. Het bouwkavel aan de Steenweg 43 zal worden ontwikkeld door Woonkwartier tot 7 seniorenwoningen in de sociale huursector. Dit plan zal op korte termijn in een bijeenkomst aan de directe omwonenden worden voorgelegd. De uitbaters van de buurtsuper in Moerdijk hebben interesse getoond in de aankoop van het pand, ten behoeve van de verplaatsing van de buurt-super en de toevoeging van een kleinschalige horecafunctie gekoppeld aan het dorpshart. Momenteel wordt de haalbaarheid hiervan door de initiatiefnemers onderzocht. Met het door-voeren van deze aanpassingen worden de kansen voor daadwerkelijke realisatie van woning-bouw en een kleine horecavoorziening binnen het Dorpshart Moerdijk aanzienlijk vergroot. Bovendien sluit de invulling van sociale huurwoningen geschikt voor senioren veel beter aan bij de woonbehoefte in de kern Moerdijk. 

 8. Vervroegde start Wet Inburgering

  Het college besluit:
  Het Werkplein opdracht te geven vanaf 1 september te starten met het uitvoeren van de onder-delen van de nog in te voeren nieuwe Wet inburgering, die op dat moment mogelijk zijn.

  De invoering van de nieuwe Wet inburgering is verschillende malen door het ministerie verschoven. De ingangsdatum is nu definitief op 1 januari 2022 vastgesteld. In december 2020 hebben De6-gemeenten besloten om de uitvoering van deze wet te beleggen bij het Werkplein Hart van West-Brabant. In dit voorstel wordt het college gevraagd het Werkplein opdracht te geven vanaf 1 september te starten met het uitvoeren van de onderdelen die op dat moment mogelijk zijn. Dit zijn:

  • Inzet van de procesregisseur.
  • Inzet van het kernteam.
  • Uitvoeren van het Welkomstprogramma.
  • Uitvoeren van de Brede Intake.
  • Waar (juridisch) mogelijk het opstellen en vastleggen van een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP).
 9. Tweede wijziging van de Gemeenschappelijke regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant.

  Het college besluit:
  De gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant conform het conceptbesluit te wijzigen.

  Op 17 december 2020 heeft de gemeenteraad er mee ingestemd dat het Werkplein Hart van West-Brabant vanaf 1 januari 2022 inburgeraars gaat begeleiden bij het leren van de taal en het vinden van werk. Er kan nu definitief besloten worden de Gemeenschappelijke Regeling te wijzigen. Het college heeft door het raadsbesluit toestemming gekregen deze wijziging door te voeren.

 10. Regionale afspraken bedrijventerreinen

  Het college besluit:

  1. De volgende documenten vast te stellen:
   1. Het Toekomstbeeld bedrijventerreinen West-Brabant, dat strategisch richting geeft aan de regionale bedrijventerreinenopgave;
   2. Het rapport Kwalitatief gestuurde programmerings- en investeringsagenda bedrijven-terreinen West-Brabant, met daarin afspraken over hoe gemeenten en provincie, met RWB en REWIN, samenwerken aan huisvesting van bedrijven, programmering van bedrijventerreinen en investeren in toekomstbestendige bedrijventerreinen;
   3. De Uitvoeringsagenda bedrijventerreinen West-Brabant 2021-2022.
  2. Gelijktijdig het Afsprakenkader Bedrijventerreinen West-Brabant 2017 en de Regionale Afspraken bedrijventerreinen West-Brabant 2019-2023 in te trekken. 

  3. De raad te informeren over de regionale afspraken bedrijventerreinen met een raadsinformatiebrief.

  Sinds begin 2019 hebben de West-Brabantse gemeenten samen met de Provincie Noord-Brabant een intensief proces doorlopen voor een nieuwe bedrijventerreinenstrategie voor West-Brabant. Deze strategie bestaat uit:

  1. Toekomstbeeld bedrijventerreinen West-Brabant
  2. Kwalitatief gestuurde programmerings- en investeringsagenda bedrijventerreinen West-Brabant
  3. Uitvoeringsagenda bedrijventerreinen West-Brabant ’21-‘22

  In 2019 zijn op de West-Brabantse Ontwikkeldag (RRO) de Regionale afspraken bedrijven-terreinen West-Brabant vastgesteld. In deze afspraken is een nieuwe manier van werken afgesproken, waarbij de nadruk ligt op kwalitatief gestuurde afspraken. Eind 2020 is het Toekomstbeeld bedrijventerreinen West-Brabant vastgesteld op de West-Brabantse Ontwikkeldag (RRO). Het toekomstbeeld geeft strategisch richting voor de ontwikkeling van onze bedrijventerreinen, wat verder is uitgewerkt in de Kwalitatief gestuurde programmerings- en investeringsagenda. In deze programmeringsafspraken is een aanpak opgenomen voor een adaptieve bedrijventerreinenagenda, met de werkwijze voor het dynamisch programmeren en faciliteren van bedrijven die zich willen vestigen op een bedrijventerrein. De afspraken leiden tot meer aandacht voor de strategische terreinen, meer aandacht voor herontwikkeling van verouderde terreinen en meer investeringen in verduurzaming (en het toekomstbestendig maken) van bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen zijn belangrijke locaties om de ambities van gemeenten en de provincie op het gebied van economie, energie, klimaat en verantwoord ruimtegebruik te kunnen realiseren. Met name deze investeringen in herontwikkeling en verduurzaming van bedrijventerreinen zijn aanvullend op de ‘oude’ manier van programmeren. In de Uitvoeringsagenda bedrijventerreinen ’21-’22 is de prioritering opgenomen van projecten voor de komende periode.

  De bedrijventerreinstrategie is vastgesteld tijdens de West-Brabantse Ontwikkeldag op 9 juli 2021. De gemeente Moerdijk wil deze nieuwe strategie, afspraken en uitvoeringsagenda implementeren.

 11. Voteren krediet uitvoeringsprogramma’s vitale centra

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een voorbereidings-krediet ten behoeve van het programma vitale centra.

  In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen om aan de slag te gaan met de centra van de kernen Klundert, Fijnaart en Willemstad. Meerjarig is hier een budget van € 5 miljoen gereser-veerd voor het totale programma. In het programmavoorstel vitale centra is opgenomen dat er voor iedere kern (Zevenbergen, Klundert, Fijnaart en Willemstad) wordt gestreefd naar een dynamisch uitvoeringsprogramma. In een uitvoeringsprogramma worden de verschillende activiteiten opgenomen die gaan bijdragen aan een vitaal centrumgebied. Onderdelen van de programmaplannen kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Investeren in openbare ruimte door middel van projecten, activiteiten van ondernemers etc.
  • Aanpassingen in beheer openbare ruimte
  • Aanpak private eigendommen, al dan niet leegstaand
  • Creëren gezamenlijk profiel of visie per kern
  • Dialoog winkeliers/horeca met inwoners opzetten om in te kunnen spelen op behoeften;
  • Promotie instrumentarium

  In dat kader wordt de centrumontwikkeling in Zevenbergen afgerond, wordt gewerkt aan de centrumvisie voor Fijnaart en wordt de openbare ruimte van het centrum in Klundert aangepakt.

  Voor Willemstad is een uitvoeringsprogramma benodigd en voor de andere centra wordt onderzocht wat er aanvullend op de lopende projecten nodig is om de vitaliteit in de centra te behouden en te versterken.

  Om de operationele doelen uit de meerjarenbegroting te bewerkstelligen, waaronder het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor Willemstad en te onderzoeken wat er verder nog nodig is in de vitale centra wordt de gemeenteraad gevraagd een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen.

 12. P171. Kredietaanvraag 2e fase centrumontwikkeling Klundert

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen:

  1. In te stemmen met de uitvoering van verschillende projecten in het centrum van Klundert, als onderdeel van het project Vitale Centra: Klundert, 2e fase:
   1. herinrichting Voorstraat;
   2. herinrichting Molenstraat;
   3. herinrichting Zevenbergsche Poort
   4. Maatregelen Kerkring
  2. Voor de uitvoering van de onder 1 genoemde projecten een krediet beschikbaar te stellen van € 1.200.000 en dit af te schrijven in 25 jaar;
  3. De kapitaallasten voor 2021 van € 33.000 ten laste brengen van het al dan niet positieve begrotingsresultaat 2021;
  4. De kapitaallasten van € 66.000 vanaf 2022 en volgende jaren ten laste te brengen van de voor de vitale centra gereserveerde middelen in de stelpost nieuw beleid.

  De ambitie is om de aantrekkelijkheid van het centrum van Klundert op korte termijn te ver-beteren door aan de slag te gaan met de herinrichting van het kernwinkelgebied. De levendig-heid in het centrum van Klundert is in de loop der tijd verminderd. Door deze ontwikkeling is er vanuit bewoners, ondernemers en gebruikers verzocht om een impuls te geven in het centrum. Hiertoe is in 2015, in opdracht van de gemeente, de Centrumvisie Klundert opgesteld. Er ligt nu een kans om het verblijfsklimaat te verbeteren door te investeren in de openbare ruimte binnen het zogenoemde kernwinkelgebied. Het kernwinkelgebied bestaat uit de Voorstraat, de Molen-straat, de Westerstraat en uit de centrale parkeervoorziening aan de Zevenbergschen Poort. Samen met de werkgroep Centrumontwikkeling, als onderdeel van de stadstafel Klundert, is een concept herinrichtingsvoorstel opgesteld. De vervolgstap is het concretiseren van de visie tot definitief ontwerp.

  In fase 1 heeft de raad besloten de vlonders aan te pakken en hiervoor krediet beschikbaar gesteld. De uitvoering hiervan is in november 2021 na afloop van het terrasseizoen. Voor fase 2 adviseren we de raad opnieuw een krediet beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de Voorstraat, Molenstraat, Zevenbergsche Poort en als extra beperkte maatregelen aan de Kerk-ring. Deze werkzaamheden willen we begin 2022 uitvoeren. Daarnaast zijn er enkele quick wins die we in 2021 willen uitvoeren. Tot slot geven we een doorkijk van mogelijke projecten in fase 3 van de centrumontwikkeling Klundert. Onderdeel van fase 3 is bijvoorbeeld de Westerstraat.

 13. Verordening winkeltijden gemeente Moerdijk

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de Verordening winkeltijden gemeente Moerdijk, waarin op hoofdlijnen de volgende wijzigingen worden voorgesteld t.o.v. de nu geldende winkeltijdenverordening:
   1. Verruiming van de toegestane openingstijden op zon- en feestdagen voor winkels van 8:00 uur tot 22:00 uur.
   2. Het intrekken van de huidige verordening.
  2. De Verordening winkeltijden gemeente Moerdijk vast te laten stellen door de gemeente-raad.

  De Winkeltijdenwet bepaalt wanneer en hoelang winkels open mogen zijn. In het raadsbesluit van 16 februari 2017 is de Verordening Winkeltijden gemeente Moerdijk vastgesteld. Hiermee heeft de gemeente Moerdijk gekozen voor een algemene vrijstelling van het verbod op openstelling van winkels voor zon- en feestdagen tussen 8:00 uur en 18:00 uur.

  Op basis van veranderend consumentgedrag én de actualiteit rond Covid-19, waarbij de spreiding van bezoekers/klanten gewenst is, wordt door het college voorgesteld om de volgende wijzigingen door te voeren in een nieuwe Verordening winkeltijden:

  1. Een uitbreiding van de toegestane openingstijden op zon- en feestdagen voor winkels van 8:00 tot 22:00.
  2. Het intrekken van de huidige verordening.

  De gemeenteraad kan tijdens haar vergadering van 30 september 2021 een besluit nemen over het eventueel doorvoeren van de genoemde wijziging binnen de winkeltijdenverordening.

 14. Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst pilot Plein 3

  Het college besluit:

  1. Akkoord gaan met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst pilot Plein 3;
  2. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst te mandateren aan wethouder Schoneveld;
  3. Akkoord te gaan met financiële verdeling binnen regio West-Brabant West;
  4. De penvoerdersrol te beleggen bij de gemeente Roosendaal en mandaat te verlenen aan de penvoerder om deze in staat te stellen mede namens de gemeente Moerdijk alle (rechts) handelingen te verrichten die nodig zijn in het kader van de financiering ter uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst.

  Vanaf 1 januari 2020 is pilot Plein 3 gestart, een integraal onderwijs-zorgprogramma. De voor-ziening is met name bedoeld als laatste vangnet voor dreigende uitvallers van Voortgezet Speciaal Onderwijs-scholen en jongeren die terugkeren uit detentie of gesloten jeugdzorg en nergens anders meer welkom zijn.

 15. Dienstverleningsovereenkomst jeugdzorgregio West-Brabant West

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de gewijzigde dienstverleningsovereenkomst jeugdzorgregio West-Brabant West, inclusief bijlage Overzicht Diensten.
  2. De gemeente Roosendaal te machtigen voor de uitvoering van de taken zoals benoemd in de dienstverleningsovereenkomst jeugdzorgregio West-Brabant West.
  3. Het Mandaatbesluit Dienstverleningsovereenkomst jeugdzorgregio West-Brabant West te ondertekenen.
  4. Wethouder Schoneveld te mandateren om de gewijzigde dienstverleningsovereenkomst jeugdzorgregio West-Brabant West te ondertekenen.

  Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk zijn voor de Jeugdhulp, zoals beschreven in de Jeugdwet. Binnen Moerdijk werken we op het gebied van jeugdzorg samen met de negen gemeenten in de regio West-Brabant West. Gezamenlijk hebben we een gemeenschappelijk ‘Zorg Informatie & Inkoop Team’ opgericht, dat is ondergebracht bij de gemeente Roosendaal. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst opgesteld waarin we afspraken vastleggen over de verwachtingen, verantwoordelijkheden en de risico's van deze ondersteuningstaken. Dit is nodig voor een goed functionerend samenwerkingsverband en levert een bijdrage aan de kwaliteit van de jeugdzorg.

 16. Regeling opfleuren kernen

  Het college besluit:

  1. De regeling voor het opfleuren van de kernen te beëindigen
  2. De bijdragen per kern in stand te laten en toe te voegen aan de kernbudgetten
  3. De gebiedstafels hierover te informeren

  In 2009 is door het college besloten een budget in het leven te roepen voor “het opfleuren” van de kernen”. Inzet van dit budget was in algemene zin gericht op de verbetering van de leefbaar-heid in de kernen en is in specifieke zin gebruikt voor het verfraaien van de kernen in de vorm van bloembakken, plantenvakken, hanging baskets, etc. Het college heeft besloten tot een eva-luatie van deze regeling. Gelet op de gebleken behoefte en de animo hiervoor in vele kernen heeft het college besloten om de bijdragen per kern in stand te laten en toe te voegen aan de kernbudgetten. De regeling voor het opfleuren voor de kernen kan hiermee komen te vervallen. Dit past in het streven van het gemeentebestuur om de inwoners meer eigen verantwoordelijk-heid te geven daar waar het gaat om de leefbaarheid in de kernen.

 17. Het verlenen van ontslag op verzoek aan een van de leden van de Commissie Ombuds-man

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen op verzoek ontslag te verlenen aan mevrouw M. Weterings als lid van de Commissie Ombudsman per 1 september 2021.

  Behandeling van een bejegeningsklacht vindt in eerste instantie plaats in een interne procedure met een externe klachtencommissie. In tweede instantie kan een klager een verzoek indienen bij de Commissie Ombudsman. De Commissie Ombudsman dient te bestaan uit minimaal drie leden (voorzitter en twee leden). De huidige Commissie Ombudsman bestaat uit vier leden. Mevrouw Weterings heeft aangegeven haar lidmaatschap te willen beëindigen. Na het vertrek van mevrouw M. Weterings kan het ombudswerk door de andere drie leden worden voortgezet.