Bestemmingsplan Groeneweg 3, Noordhoek

Het college besluit:

De raad voor te stellen;

  1. Het ontwerpbestemmingsplan “Groeneweg 3, Noordhoek”, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie “NL.IMRO.1709.NHGroeneweg3-BP30” ongewijzigd vast te stellen;
  2. Ten behoeve van het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen;
  3. De planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.NHGroeneweg3-BP30 naar NL.IMRO.1709.NHGroeneweg3-BP40.

Het bestemmingsplan ‘Groeneweg 3, Noordhoek’ voorziet in een inbreidingsplan voor de kern Noordhoek. Het biedt het planologisch kader voor het transformeren van het voormalig agrarisch bedrijf naar twee kleinschalige bedrijven en de bouw van 14 nieuwbouwwoningen. Met deze ontwikkeling wordt een inactief agrarisch bedrijf gelegen in de kern van Noordhoek getransformeerd naar vraaggerichte woningen en kleinschalige bedrijvigheid. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de woonkwaliteit van het dorp. Het bestemmingsplan stelt regels voor de ontwikkeling, biedt de motivering hiervan en toont de milieutechnische haalbaarheid van het plan aan. Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Groeneweg 3, Noordhoek’ heeft in de periode 27 augustus tot en met 7 oktober 2020 ter inzage gelegen. Op 15 september is een digitale informatieavond georganiseerd voor alle geïnteresseerden. In de periode van ter inzage legging zijn 5 inspraakreacties op het plan ingediend. Deze inspraakreacties zijn in de nota van inspraak en vooroverleg van een antwoord voorzien. Het plan is op basis van één inspraak-reactie aangepast. Tevens zijn er drie ambtshalve wijzigingen in het plan doorgevoerd.

Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 28 januari tot en met 10 maart 2021 ter inzage gelegen. Tijdens de ter inzage periode zijn er geen zienswijzen op het bestemmingsplan ingediend. Er zijn ook geen ambtshalve wijzigingen nodig. Om deze reden wordt het bestemmingsplan ongewijzigd ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad start de periode van 6 weken waarin beroep bij de Raad van State kan worden ingesteld. Publicatie zal plaatsvinden via de Moerdijkse bode, de Staatscourant en de gemeentelijke website. Het bestemmingsplan zal volgens de wettelijke eisen gepubliceerd worden op www.ruimteliikeplannen.nl en ter inzage worden gelegd bij de receptie van het gemeentehuis.