30 november 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 30 november 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 30 november 2021
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder

E. Schoneveld

wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 23 november 2021

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 23 november 2021

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 16 november 2021

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Jaarrapportage 2020 en Inkoopscan 2020 van de Stichting Inkoop West-Brabant (Inkoopbureau)

Het college besluit:
De jaarrapportage 2020 en de Inkoopscan 2020 voor kennisgeving aan te nemen. Tevens in te stemmen met de conclusies en aanbevelingen van het Inkoopbureau en kennis te nemen van de huidige stand van zaken.

Jaarlijks stelt het Inkoopbureau een jaarrapportage op. De definitieve versie is door het Inkoop-bureau op 7 oktober jl. toegestuurd. Op verzoek van onze gemeente heeft het Inkoopbureau ook een Inkoopscan over 2020 uitgevoerd. De definitieve versie is door het Inkoopbureau op 23 september jl. aangeboden. De jaarrapportage geeft o.a. inzicht in de doorlopen aanbestedingen en eventuele bijzonderheden. De inkoopscan 2020 geeft o.a. inzicht in de bestede gelden binnen de gemeente Moerdijk en binnen onze regio (Regio West Brabant gemeenten). In de regio is er 30% van de netto beïnvloedbare inkoopvolume uitgegeven. Binnen onze eigen gemeente was dit 9,4%.

Verlenging opdracht werkgeverschap Combinatiefuncties Sport en Welzijn Moerdijk (Meer Moerdijk) voor de jaren 2022 en 2023

Het college besluit:

 1. De opdracht werkgeverschap Combinatiefuncties aan Sport en Welzijn Moerdijk a €559.208 te verlengen voor de jaren 2022 en 2023 (prijspeil 2021 + indexering 2022).
 2. De opdracht Brede School coördinatie a €40.036 te verlengen en hierbij gebruik te maken van de optie in het Programma van Eisen om de Brede School coördinatie opdracht toe te voegen aan de reguliere opdracht.
 3. De totale kosten a €599.244 excl. BTW ten laste te brengen van de producten:
  - Jeugdvoorzieningen € 196.684 (nr. 661006)
  - Sport en Bewegen in de buurt €298.532 (nr. 651001)
  - Kunstbeoefening en –bevordering €63.993 (nr. 653001) - Onderwijsachterstanden €40.036 (nr. 643002)
 4. Sport en Welzijn Moerdijk hiervan op de hoogte te stellen middels bijgaande brief

Het college heeft besloten om de opdracht werkgeverschap Combinatiefuncties aan Sport en Welzijn Moerdijk te verlengen voor de jaren 2022 en 2023. Sinds 1-1-2018 werken de buurt-sportcoaches, cultuurcoach en jongerenwerkers (ondersteund door een communicatiemedewerker en begeleid door een coachend leidinggevende) onder de naam Meer Moerdijk aan één visie: de inwoners, met name de doelgroep jeugd, voldoende handvaten en aanbod te bieden zodat zij zich op een gezonde en veilige manier kunnen ontwikkelen.

Afgelopen jaren heeft Meer Moerdijk het aanbod van activiteiten en ondersteuning uitgebreid. Jongerenwerk vindt niet alleen plaats op straat, in de Tune of in de kernen maar ook op scholen en online. Daarnaast hebben ze een grotere rol gekregen in preventie door lichte zorg- en welzijnsvragen op te pakken en waar nodig door te verwijzen naar zorgverleners. Ze coachen en stimuleren jongeren in hun ontwikkeling en bij het ontdekken van hun talenten. De buurt-sportcoaches hebben zich ingezet om de sportparticipatie te vergroten, zowel bij verenigingen als op en na school. Pleintjessport, vakantieprogramma’s, aanbod voor jong, oud en voor mensen met een beperking en ondersteuning van verenigingen zijn hier voorbeelden van. Ook spelen zij een belangrijke rol in de uitvoering van het Sportakkoord Moerdijk. De cultuurcoach stimuleert en begeleidt bij de ontwikkeling tot cultuurloperschool (afgelopen jaren van 7 naar 15 scholen) en het afnemen van het kunstmenu (15 scholen). Meer Moerdijk is daarnaast intermediair voor het Jeugd Fonds Sport en Cultuur.

Het college is tevreden over de wijze van uitvoering en gaat graag verder met Meer Moerdijk. Komende jaren gaat Meer Moerdijk verder met het vergroten en versterken van het sport-, cultuur- en vrijetijdsaanbod door vraaggericht te werken, passend bij de behoeften van de inwoners. Daarnaast wordt het jongerenwerk uitge-breid door preventief het toegenomen aantal lichte zorg- en welzijnsvragen op te kunnen vangen. De medewerkers werken waar nodig mee aan de uitvoering van het Preventie-akkoord, het Nationaal Programma Onderwijs en het Sportakkoord. Ook de coördinatie van het Sportakkoord is vanaf 1 oktober 2021 ondergebracht bij Meer Moerdijk. Ten slotte wordt de opdracht voor de Brede School coördinatie vanaf 2022 toegevoegd aan de reguliere opdracht.

Visie en addendum Zuiderwaterlinie

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het ambitiedocument Alliantie Zuiderwaterlinie.
 2. In te stemmen met het addendum Zuiderwaterlinie als toevoeging op de bestaande overeenkomst en deze te ondertekenen.
 3. In te stemmen met de raadsinformatiebrief.

De Zuiderwaterlinie is de verdedigingslinie die van Bergen op Zoom tot Grave loopt. De linie bestaat uit vijf stellingen, waarvan de Stelling van Willemstad, waar Willemstad, Klundert en de forten toe behoren, de focus zijn voor Moerdijk. In de afgelopen jaren is ingezet op het herkenbaar en beleefbaar maken van deze linie met als laatste mijlpaal in de Stelling van Willemstad de opening van bezoekerscentrum het Mauritshuis. Met de visie 2021-2029 wordt de ingezette lijn verder versterkt met daarbij, naast erfgoed en recreatie en toerisme, ook aandacht voor de grotere opgaves waar we met zijn allen voor komen te staan.

Huisvesting statushouders

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de memo huisvesting statushouders.
 2. Statushouders die op dit moment al aan de gemeente gekoppeld zijn en waarvoor inmiddels ook een woning gereserveerd is op grond van de Hotel- en accommodatie-regeling (kortweg HAR) tijdelijk in een hotel of accommodatie te huisvesten totdat de woning daadwerkelijk beschikbaar is.
 3. Gedurende de looptijd van de HAR gebruik te blijven maken van deze regeling zoals aangegeven onder 2, in afwachting van beschikbaarheid van reguliere huisvesting.
 4. Bij beschikbaarheid van woningen tevens gebruik te maken van de mogelijkheid om in te zetten op het huisvesten van hervestigers om zo de taakstelling over 2022 deels te realiseren.
 5. Nader te onderzoeken of het naast de huisvesting van statushouders in reguliere sociale huurwoningen wenselijk en haalbaar is om in te zetten op het benutten van leegstaand maatschappelijk vastgoed als tussenvoorziening en het gecombineerd huisvesten van arbeidsmigranten en statushouders om de taakstelling te realiseren.
 6. Zonodig mee te werken aan het realiseren van de regionale taakstelling, waarbij afspraken moeten worden gemaakt over verwerken van de taakstellingscijfers, financiering en de te maken kosten.

De gemeente is wettelijk verplicht om statushouders te huisvesten. Op dit moment is er (landelijk) een achterstand in het huisvesten van statushouders. Dit is één van de redenen waarom nu sprake is van te weinig opvangcapaciteit in de asielzoekerscentra. Door de grote druk op asielzoekerscentra hebben gemeenten het verzoek gekregen om de uitstroom van statushouders te versnellen. Daarmee kan (verdere) nood- en/of crisisopvang van statushouders hopelijk worden afgewend. De gemeente zet in op het versneld huisvesten van statushouders die op dit moment aan de gemeente zijn gekoppeld en waarvoor ook al een woning is gereserveerd, maar die nog niet beschikbaar is. Het gaat daarbij vooralsnog om maximaal 3 huishoudens.

Nieuwe termijn Huurcompensatie Vrijwilligersorganisaties Corona

Het college besluit:

 1. De Nadere regels Compensatie Huur Vrijwilligersorganisaties Corona vast te stellen en op gebruikelijke wijze te publiceren
 2. De overschrijding van het budget ten laste te brengen van het te verwachten positieve jaarresultaat van 2021

Van 16 maart 2020 tot september 2021 konden vrijwilligersorganisaties gebruikmaken van de Nadere regels Compensatie huur Vrijwilligersorganisaties Corona. Vanaf september 2021 konden nagenoeg alle activiteiten, met een aantal beperkingen, doorgaan zoals gebruikelijk en was de compensatie niet meer noodzakelijk. Op de persconferentie van 26 november 2022 heeft het Rijk besloten dat er weer een lockdown noodzakelijk is. Omdat deze lockdown vergelijkbare gevolgen heeft als de vorige looptijd van de Nadere regels Compensatie huur Vrijwilligersorganisaties Corona, heeft het college besloten om de regeling voor een nieuwe termijn in te stellen. Vrijwilligersorganisaties kunnen ook voor de maand december 2021 gebruik maken van de regeling.

Regeling thuiswerkvergoeding gemeente Moerdijk 2021

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de Regeling thuiswerkvergoeding gemeente Moerdijk 2021 met als ingangsdatum 1 januari 2021;
 2. De uitgaven thuiswerkvergoeding ten laste te boeken van het budget reiskosten woon-werkverkeer (productnummer / 411005).

Medewerkers van gemeente Moerdijk werken al ruim 1 ½ jaar vooral vanuit huis. Vooruitlopend op de invoering van de nieuwe CAO Gemeenten wordt voor het kalenderjaar 2021 een tijdelijke lokale regeling thuiswerkvergoeding ingevoerd. De thuiswerkvergoeding is onder andere bedoeld voor sneller en duurder internet, printen, elektriciteit, water en gas en koffie. Voor de hoogte van het bedrag wordt uitgegaan van € 2,- netto per thuiswerkdag. Dit is conform de berekening van de gemiddelde kosten voor thuiswerken door het NIBUD en sluit aan bij het eerste bod van de VNG in de onderhandelingen voor de CAO 2021. Inmiddels ligt er een principeakkoord CAO Gemeenten waarmee per 1 januari 2022 in de CAO zelf wordt voorzien in een thuiswerkvergoeding van € ,-2 netto per dag. In het principeakkoord is tevens een éénma-lige vergoeding van € 1.200,- (bruto) opgenomen, waarvan € 300,- (bruto) als onkostenvergoe-ding. Deze onkostenvergoeding wordt -volgens het principeakkoord- verrekend met de reeds betaalde thuiswerkvergoeding.

Wijziging Regeling individueel keuzebudget (IKB) gemeente Moerdijk

Het college besluit:

 1. Het persoonlijk budget IKB per 1 januari 2021 vast te stellen op € 360,- bruto per medewerker op jaarbasis;
 2. Het lokale doel inleg ABP Extra Pensioen per 1 januari 2021 te laten vervallen;
 3. De wijzigingen in de lokale regeling IKB op te nemen in het personeelsreglement van de gemeente Moerdijk;
 4. Na besluitvorming over de lokale regeling het personeel via Intranet te informeren.

Per 1 januari 2017 is het Individueel Keuzebudget (IKB) ingevoerd als arbeidsvoorwaarde voor gemeentepersoneel. Het IKB is een budget in geld dat elke medewerker maandelijks kan inzetten voor door hem gekozen doelen. De IKB regeling kent de volgende doelen: uitbetalen, aankoop extra verlofuren, uitruil reiskosten woon-werkverkeer, uitruil opleidingskosten, uitruil vakbondscontributie en inleg ABP Extra Pensioen.

Met het IKB hebben medewerkers meer keuzevrijheid over de inhoud van hun arbeidsvoor-waardenpakket welke meer aansluiten bij hun werk- en privésituatie. In verband met een eerder gemaakte afspraak met het Lokaal Overleg (voormalig Georganiseerd Overleg), is het nodig om de IKB regeling aan te passen.

Ondersteuning bedrijven en verenigingen waar een CoronaToegangsBewijs (CTB) verplicht is

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de verdeling van de rijksgelden voor ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen (CTB) binnen de gemeente Moerdijk, zoals voorgesteld in de notitie Regeling middelen extra toezicht CTB (25 november 2021)
 2. In te stemmen met een maximale overschrijding van uitgifte van deze rijksgelden (€ 95.781,55), met een bedrag van €10.000,-

Zoals aangegeven door de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, in een brief van 12 oktober 2021, heeft de minister van Justitie en Veiligheid voor de periode van oktober tot en met december van dit jaar (2021) extra middelen (45 mln.) beschikbaar gesteld aan de 25 veiligheidsregio’s verdeeld naar rato van het aantal inwoners op 1 januari 2021. Deze middelen zijn bedoeld om het toezicht op de coronatoegangsbewijzen (CTB) te intensiveren.

Door de veiligheidsregio is aan de burgemeesters gevraagd om per district aan te geven op welke wijze deze middelen verdeeld dienen te worden. Binnen het district de Markiezaten is afgestemd en inmiddels is aan de veiligheidsregio verzocht de gelden naar inwoneraantal te verdelen onder de gemeenten. Op basis hiervan heeft de gemeente Moerdijk recht op een toekenning van € 95.781,55. Dit bedrag zal door de veiligheidsregio worden uitgekeerd aan de gemeente en zal na besteding door de gemeente via de zogenaamde SISA systematiek verantwoord worden richting het Rijk. De gemeente heeft ervoor gekozen om de middelen beschikbaar te stellen aan de ondernemers en verenigingen waaraan een CTB-controleplicht is opgelegd, teneinde hen tegemoet te komen in de kosten die in de periode 22 september – 31 december gemaakt worden. Tevens kan in de weekenden gebruik worden gemaakt van beveiligers die aan met name horecaondernemers ondersteuning kunnen bieden. Tot slot bestaat er de mogelijkheid voor ondernemers om in aanmerking te komen voor uitbetaling van gemaakte kosten die de eenmalige toekenning te boven gaan. Bovenop de rijksgelden maakt de gemeente hiervoor maximaal € 10.000,- vrij.

Inzet jaarlijkse specifieke uitkering RMC (voortijdig schoolverlaten)

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het continueren van het structureel inzetten van 100% van het sub-budget 3 ‘Kwalificatieplicht’ ad € 34.560 (2021) van de jaarlijkse specifieke uitkering RMC als (gedeeltelijke) dekking van de jaarlijkse bijdrage ad € 136.324 (2021) aan het Regionaal Bureau Leren (RBL) West-Brabant;
 2. In te stemmen met het éénmalig in 2021 dekken van het overige deel van de bijdrage aan het RBL West-Brabant ad € 101.764 uit de balanspost ‘vooruit ontvangen bijdrage’ van de jaarlijkse specifieke uitkering RMC (stand 1 januari 2021 € 181.350), en het restant van de balanspost ad € 79.586 in het jaarresultaat 2021 vrij te laten vallen;
 3. In te stemmen met het vanaf 2022 structureel inzetten van 50% van het subbudget 2 ’Trajectbegeleiding’ (2021: 100% = € 22.558, 50% = € 11.279) van de jaarlijkse specifieke uitkering RMC als (gedeeltelijke) dekking van de jaarlijkse bijdrage aan het RBL West-Brabant in plaats van dekking uit gemeentelijke middelen.

Het ministerie van O.C. en W. heeft aangegeven niet tot terugvordering over te (kunnen) gaan van de ‘reserve RMC’ op 1 januari 2021 van € 181.350. Voorgesteld wordt daarom om in 2021 de bijdrage ad € 136.324 aan het RBL West-Brabant te dekken uit enerzijds het subbudget 3 ‘kwalificatieplicht’ van € 34.560 van de specifieke uitkering RMC 2021 en eenmalig € 101.764 te dekken uit de balanspost / ‘reserve RMC’ in plaats van uit gemeentelijke middelen. Het restant
€ 79.586 (€ 181.350 -/- € 101.764 = € 79.586) van deze tot 1 januari 2021 opgebouwde ‘reserve RMC’, kan op 31 december 2021 vrijvallen in het jaarresultaat 2021.

De raad heeft met de vaststelling van de begroting 2022 voor de gemeente Moerdijk ingestemd met o.a. de maatregel 10 uit de notitie Scan Mens en Maatschappij ‘Trajectbegeleiding aan jongeren tussen 18 en 23 jaar bekostigen met de specifieke uitkering RMC’ als jaarlijkse besparing van €10.000 (op de gemeentelijke middelen) vanaf 2022.

In de uitvoering van de leerplicht en voortijdig schoolverlaten taken door het Regionaal Bureau Leren West-Brabant vindt geen wijziging plaats. Het gaat alleen om het vanuit andere beschikbare financiële middelen bekostigen van deze uitvoering.

Toezichtoordeel Informatie- en archiefbeheer over 2020

Het college besluit:
De gemeenteraad via een raadsinformatiebrief te informeren over het toezichtoordeel informatie- en archiefbeheer over het jaar 2020.

De provincie geeft jaarlijks in het kader van het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) een toezicht-oordeel over ons informatie- en archiefbeheer. Vorig jaar was het oordeel over 2019 ‘voldoet gedeeltelijk’. Dit jaar is het toezichtoordeel van het IBT over 2020 ‘voldoet met kanttekeningen’, omdat het vindt dat er progressie gemaakt is, maar het oordeel nog niet rijp genoeg is voor ‘voldoet’.

Metadatamodel

Het college besluit:
Het ‘Metadatamodel E-depot West-Brabants Archief’ met bijbehorend mappingdocument vast te stellen als het metadatamodel van gemeente Moerdijk.

Om onze blijvend te bewaren digitale documenten in goede, geordende en toegankelijke staat op te kunnen nemen in het e-depot (digitale archiefbewaarplaats) van het West-Brabants Archief (WBA) is het nodig daar metagegevens bij te leveren. Metadata zijn gegevens over gegevens die o.a. context, inhoud en structuur beschrijven van onze over te brengen informatie. In het metadatamodel gemeente Moerdijk is vastgelegd welke metadata we minimaal bij onze over te brengen digitale documenten moeten beschrijven om een duurzame opslag en toegankelijkheid in het e-depot mogelijk te maken.

Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugd

Het college besluit:

 1. In te stemmen met (het ondertekenen van) de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Eindhoven als vertegenwoordiger van het Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugd Brabant/Zeeland;
 2. De wethouder jeugd te mandateren de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen;
 3. De gemeente Roosendaal aan te wijzen als kassier voor het ontvangen, uitgeven en verantwoorden van de door de gemeente Eindhoven op basis van de overeenkomst, aan de regio ter beschikking te stellen middelen (€ 100.000);
 4. In te stemmen met de voorgestelde besteding (begroting) van het voornoemde bedrag.

Op initiatief van het Ministerie van VWS en de VNG zijn in het hele land Bovenregionale Expertisenetwerken (BEN) ingericht. Deze zijn ingericht omdat het vaak te lang duurt voordat passende jeugdzorg kan worden ingezet voor jeugdigen en gezinnen, vooral voor die jeugdigen en gezinnen met complexe meervoudige problematiek. De regio WBW valt onder BEN Brabant/ Zeeland, waarvoor de gemeente Eindhoven de coördinatie uitvoert en de financiële middelen ontvangt voor de regio’s in Brabant en Zeeland. De BEN’s hebben van VWS middelen gekregen, waarmee onder meer de inrichting van Regionale Expert-teams (RET) gefaciliteerd wordt. Voor WBW is er een bedrag van € 100.000 beschikbaar voor een RET, in te zetten tot eind 2022. De gemeente Eindhoven verdeelt de beschikbare middelen over de gemeenten van het BEN Brabant/Zeeland. Als juridische onderlegger voor die verdeling is een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Eindhoven en de zes regio’s opgesteld. De gemeente Eindhoven heeft de overeenkomst ondertekend in de rol van vertegenwoordiger van BEN Brabant/Zeeland en nu moet deze ook ondertekend worden door de zes regio’s. Voor de regio WBW betekent dit ondertekening door de 9 gemeenten. Voorgesteld wordt de overeenkomst te ondertekenen en daarbij de gemeente Roosendaal aan te wijzen als kassier.

Voorontwerpbestemmingsplan “Olavstraat 37 te Zevenbergschenhoek”

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan “Olavstraat 37 te Zevenbergschenhoek” (NL.IMRO.1709.Olavstraat37ZH-BP20);
 2. Het voorontwerpbestemmingsplan “Olavstraat 37 te Zevenbergschenhoek” gedurende 6 weken ter inzage te leggen en hiermee tevens het wettelijk vooroverleg starten;
 3. Voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage op te stellen;
 4. Kennisnemen en instemmen met het selectiebesluit van de regioarcheoloog;
 5. In te stemmen met de anterieure overeenkomst;
 6. De gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren over de start van de bestemmingsplanprocedure.

Burgermeestersbesluit:
Wethouder D.B. Brummans volmacht te verlenen om de anterieure overeenkomst namens de gemeente Moerdijk te ondertekenen.

In oktober 2020 heeft het college ingestemd met het principeverzoek om de haalbaarheid te onderzoeken van het omzetten van een bedrijfslocatie naar 14 appartementen en 4 grond-gebonden woningen. In april 2021 heeft het college ingestemd het aantal grondgebonden woningen te vergroten van 4 naar 6 woningen. Het vigerende bestemmingsplan maakt de gewenste ontwikkeling op deze locatie niet mogelijk. Om deze reden is er een bestemmings-planwijziging noodzakelijk. De beoogde ontwikkeling is nader uitgewerkt in een stedenbouw-kundig plan en vertaald in het bestemmingsplan “Olavstraat 37 te Zevenbergschenhoek”. Het college heeft op 30 november 2021 het voorontwerp-bestemmingsplan “Olavstraat 37 te Zevenbergschenhoek” vastgesteld en zal deze vanaf 9 december 2021 gedurende 6 weken ter inzage leggen.
Met het ter inzage leggen van het voorontwerpbestemmingsplan wordt gestart met de plano-logisch procedure. Eenieder heeft de mogelijkheid om gedurende de terinzagelegging van het voorontwerp-bestemmingsplan een inspraakreactie te geven op het plan. Ook wordt middels het voorontwerp-bestemmingsplan overleg gevoerd met de wettelijke overlegpartners. Op 14 december 2021 vindt er een openbare informatiemoment plaats, waar het voorontwerp nader wordt toegelicht en waar een ieder de mogelijkheid heeft om mondeling in te spreken. Dit informatiemoment zal voldoen aan de dan geldende coronamaatregelen. Na de samenvatting en beantwoording van eventuele inspraak- en vooroverlegreacties zal het gemeentebestuur een ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen.

Ontwerpbestemmingsplan “Schansweg 71 te Klundert”

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de inspraak- en vooroverleg-reacties, zoals opgenomen in de Nota van Inspraak en Vooroverleg d.d. 1 oktober 2021;
 2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Schansweg 71 te Klundert” (NL.IMRO.1709.BPBGSchansweg71-BP30);
 3. Het ontwerpbestemmingsplan “Schansweg 71 te Klundert” gedurende 6 weken ter inzage te leggen;
 4. Het ontwerpbestemmingsplan ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief.

Het voorontwerpbestemmingsplan “Schansweg 71 te Klundert” heeft in de periode 8 juli 2021 tot en met 18 augustus 2021 ter inzage gelegen. In die periode van ter inzage legging zijn er geen inspraakreacties op het plan ingediend. Wel is er een ambtshalve wijzigingen in het plan doorgevoerd die betrekking heeft op de vorm van het bouwvlak. Deze wijziging is in de Nota van Inspraak en Vooroverleg verwerkt.

Het college heeft op 30 november 2021 het ontwerp bestemmingsplan “Schansweg 71 te Klundert” en de Nota van Inspraak en Vooroverleg vastgesteld en zal deze vanaf 9 december 2021 gedurende 6 weken ter inzage leggen. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de realisatie een nieuwe woning en een paardenbak. Daarnaast zal de oude woning worden gesloopt. Het bestemmingsplan stelt regels voor deze ontwikkeling, biedt de motivering hiervan en toont de milieutechnische haalbaarheid van het plan aan.

De terinzagelegging biedt eenieder de mogelijkheid om gedurende deze periode zijn of haar zienswijze kenbaar te maken. Publicatie zal plaatsvinden via de Moerdijkse bode, de Staats-courant en de gemeentelijke website. Het bestemmingsplan zal volgens de wettelijke eisen gepubliceerd worden op ruimtelijkeplannen.nl