5 oktober 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 5 oktober 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 05 oktober 2021
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld wethouder
Afwezig:
A.M.J. Dingemans MEd wethouder

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 28 september 2021

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 28 september 2021

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Halfjaarlijkse rapportage 2021 P153b. Heropenen Roode Vaart en Herinrichting Markt Zevenbergen

  Het college besluit:

  1. Deze halfjaarlijkse rapportage Heropenen Roode Vaart en Herinrichting Markt met een raadsinformatiebrief aan te bieden aan de raad.
  2. Op grond van artikel 25 lid 2, artikel 55 en artikel 86 lid 2 van de Gemeentewet geheim-houding op te leggen op het financieel overzicht dat als bijlage bij dit voorstel en bij het raadsbesluit wordt gevoegd. De geheimhouding betreft tevens hetgeen met betrekking tot dit overzicht besproken wordt in een besloten vergadering.
  3. De raad voor te stellen de opgelegde geheimhouding te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet.
  4. De SOK partners te informeren over de voortgang met de rapportage.

  De rapportage project 153b. Heropenen Roode Vaart en herinrichting Markt Zevenbergen van het eerste halfjaar van 2021 aan is aan het college aangeboden. De kwartaalrapportage gaat in op de beheersaspecten: Techniek en kwaliteit, Omgeving, Financieel, Planning, Risico’s en Organisatie. Het water stroomde eind 2020 door de Haven en de openbare ruimte is in gebruik. Helaas is echter het project nog niet opgeleverd en vindt er discussie plaats met de aannemer over kwaliteit en afrekeningen. Hierop wordt uitgebreid ingegaan in de rapportage. Vooralsnog is de verwachting dat de geprognotiseerde kosten van het project (inclusief een risicoreserve-ring) worden gedekt door de beschikbaar gestelde middelen.

 4. IC-rapportage 2021 – Deel 1

  Het college besluit:

  1. De IC-rapportage 2021 vast te stellen;
  2. Kennis te nemen van de managementreactie op deze rapportage.

  Met ingang van het verslagjaar 2022 dient het college van B&W zelf een rechtmatigheidsverkla-ring op te stellen. Hiermee legt het college zelfstandig verantwoording af over de naleving van geldende wet- en regelgeving bij de totstandkoming van de baten en lasten en balansmutaties in de jaarrekening.

  Een basis hiervoor is de verslaglegging van de uitgevoerde controles volgens het door het college vastgestelde IC-plan 2021. In de vastgestelde IC-rapportage wordt verslag gedaan van de resultaten van de controles over de 1ste helft van dit jaar. Hierin wordt vastgesteld dat over het algemeen sprake is van een goede beschrijving van processen, waarin voldoende maat-regelen zijn opgenomen om de onderkende risico’s te kunnen beheersen. De resultaten van de verrichte controles onderstrepen het belang van enkele nog niet gerealiseerde aanbevelingen. Geadviseerd wordt deze voortvarend af te ronden.

 5. Reactie op de Regionale Omgevingsagenda

  Het college besluit:
  De brief met schriftelijke reactie op de concept regionale omgevingsagenda RWB te versturen.

  De gemeenten van West Brabant en de provincie zijn voornemens om eind dit jaar gezamenlijk een regionale omgevingsagenda vast te stellen. Het college wordt om reactie gevraagd op de concept versie. De regionale omgevingsagenda is een agenderingsinstrument. Het bevat afspraken over opgaven waarbij regio en provincie elkaar nodig hebben. De regionale omgevingsagenda vormt tevens een bouwsteen voor de Omgevingsagenda Zuid, ook wel de omgevingsagenda Brabant-Limburg genoemd. Deze agenda vormt de basis voor de gesprekken tussen rijk en regio. De omgevingsagenda bevat in beginsel geen nieuw beleid. Doel van de RWB is om de agenda eind van het jaar op de Ontwikkeldag vast te stellen. Het college wordt gevraagd om in te stemmen met de verzending van een brief met een aantal suggesties ter verbetering.