P177. Principebesluit voor het verzoek voor de wijziging van de bestemming van het Ketelhuis te Zevenbergen

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het verzoek voor de wijziging van de bestemming “Bedrijventerrein” naar “Gemengd” voor het Ketelhuis, gelegen aan de Blokweg 15 te Zevenbergen.
 2. Aan het principebesluit tot medewerking de volgende voorwaarden te koppelen:
  • de wijziging planologisch te regelen via een bestemmingingsplan voor deze locatie, waarbij de bestemming voor het perceel wijzigt van “Bedrijventerrein” naar “Gemengd”;
  • de nieuwe functies mogen niet concurreren met het centrum Zevenbergen;
  • aangetoond wordt dat vanuit het oogpunt van veiligheid (en gezondheid) de beoogde slijterij met ondergeschikte brouwerij mogelijk is;
  • een zorgvuldige omgevingsdialoog is vereist;
  • de parkeerbalans moet sluitend zijn, maar het college stemt hierbij in met het – in afwachting van de verdere ontwikkeling van Zevenbergen Noord – door de initiatiefnemer voorzien van afdoende parkeergelegenheid op het braakliggend kavel aan de Blokweg 21 (op 100 meter afstand);

    3. Een overeenkomst te sluiten met de initiatiefnemer op basis waarvan de risico’s voor de ontwikkeling door de initiatiefnemer worden gedragen.

In 2017 is de Visie Zevenbergen Noord door de raad vastgesteld. In deze visie is aan het Ketelhuis een sleutelfunctie toegekend, in de zin van dat dat beeldbepalende industriële pand de sneeuwbal kan zijn die mogelijk andere ontwikkelingen in het gebied kan versnellen. De initiatiefnemer wenst het Ketelhuis daarom, vooruitlopend op de realisatie van de andere projectonderdelen van Zevenbergen Noord, te herbestemmen in een vorm die recht doet aan de locatie en het verhaal van het gebied, conform de visie. Er wordt beoogd om een combinatie van aantoonbaar samenhangende en elkaar aanvullende en ondersteunende activiteiten te realiseren, op het gebied van detailhandel, dienstverlening, horeca, educatie en onderwijs en cultuur, gericht op het thema streekgebonden voedsel. Het college besluit in principe met het verzoek mee te werken. Het college is voornemens een procedure te starten om de bestemming voor deze specifieke locatie te wijzigen van “Bedrijventerrein” naar “Gemengd”. Mits aan de gestelde voorwaarden voldaan wordt. De risico’s voor de ontwikkeling worden door de initiatiefnemer gedragen op basis van een te sluiten overeenkomst.