Principebesluit voor het ontwerp bestemmingsplan van de Volkerakweg 2B te Heijningen

Het college besluit:

Op grond van het ingediende ontwerp bestemmingsplan n.a.v. het eerder genomen principebesluit van 10 december 2019 in te stemmen met:

  1. Het ontwerp bestemmingsplan Volkerakweg 2B te Heijningen (NL.IMRO.1709.BPBGVolkerakweg2B-BP20 van de gemeente Moerdijk);
  2. Het voorontwerp bestemmingsplan ter kennis te brengen aan de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief;
  3. Dit voorontwerp bestemmingsplan te publiceren en voor de periode van 6 weken ter visie te leggen;
  4. Met het voorontwerp bestemmingsplan het wettelijk vooroverleg te starten;
  5. Voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage op te stellen.

Op 10 december 2019 heeft het college besloten in principe medewerking te verlenen aan een verzoek van de initiatiefnemer. De initiatiefnemer heeft in het verleden het agrarisch bedrijf aan de Volkerakweg 2B te Heijningen overgenomen. Op dit moment voert hij hier een agrarisch-technisch hulpbedrijf uit, dit is strijdig met het bestemmingsplan. Om de bedrijfsvoering voort te kunnen zetten is een bestemmingsplanwijziging nodig.

De initiatiefnemer wil de bestemming van Agrarisch wijzigen naar Bedrijf - Agrarisch aanverwant ten behoeve van landbouwmechanisatie. Dit bedrijf behoort tot milieucategorie 3. De bouwstede wordt omgezet in een bouwvlak. Verder worden de kassen gesloopt en in plaats daarvan wordt een loods teruggebouwd. De bestaande loods gaat gebruikt worden voor opslag. De vervangende loods wordt gebruikt als werkplaats. De totale oppervlakte van de bebouwing blijft gelijk. Het college besluit dat het opstellen van een milieu effecten rapportage niet nodig is en besluit in te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan. Dit plan wordt voor een periode van 6 weken ter visie gelegd. De gemeenteraad wordt met een raadsinformatiebrief geïnformeerd. In de genoemde periode kan iedereen een inspraakreactie op het plan indienen bij de gemeenteraad. Na vaststelling door de gemeenteraad staat beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.