Principebesluit voor het verzoek tot wijziging van de bestemming van de Driehoef-ijzerstraat 31A te Zevenbergschen Hoek

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het verzoek voor de wijziging van de bestemming van de Driehoef-ijzerstraat 31A te Zevenbergschen Hoek.
 2. Aan het principebesluit tot medewerking de volgende voorwaarden te koppelen:
  • de wijziging planologisch te regelen via een wijzigingsplan voor deze locatie, waarbij de bestemming voor het perceel wijzigt van “Kantoor” naar “Wonen”;
  • de huidige eigenaar van het perceel akkoord is met de wijziging;
  • aangetoond wordt dat vanuit het oogpunt van veiligheid (en gezondheid) een wijziging naar de bestemming wonen nabij een olieleiding mogelijk is;
  • aangetoond wordt dat voldaan kan worden aan de geluidsnormen op de gevel en aan de binnenwaarde.
 3. Een overeenkomst te sluiten met de initiatiefnemer op basis waarvan de risico’s voor de ontwikkeling door de initiatiefnemer worden gedragen.

Initiatiefnemer wil op de Driehoefijzerstraat 31A gaan wonen op dit moment is het pand in gebruik als Kantoor. Om dit mogelijk te maken moet de bestemming van “Kantoor” wijzigen naar “Wonen”. De initiatiefnemer is op dit moment niet de eigenaar van het perceel en heeft daarom toestemming nodig van de eigenaar. Deze toestemming is verleend. Aan de zuidzijde van het perceel loopt een ondergrondse olieleiding, daar moet in de planvorming rekening mee gehouden worden. Daarnaast ligt het perceel aan de Driehoefijzerweg, dit is een drukke weg. Er moet aangetoond worden dat voldaan wordt aan de geldende geluidsnormen. Het college besluit in principe met het verzoek mee te werken. Het college is voornemens een procedure te staten om de bestemming voor deze specifieke locatie te wijzigen van “Kantoor” naar “Wonen”. Mits aan de gestelde voorwaarden voldaan wordt. De risico’s voor de ontwikkeling worden door de initiatiefnemer gedragen op basis van een te sluiten overeenkomst.