Start bestemmingsplanprocedure Oudemolensedijk 19 Fijnaart

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het starten van het wettelijk vooroverleg voor dit bestemmingsplan;
  2. Indien geen ingrijpende vooroverlegreacties ingediend worden, aansluitend over te gaan tot tervisielegging van het ontwerpwijzigingsplan;
  3. De gemeenteraad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren.

De eigenaar van de Oudemolensedijk 19 in Fijnaart heeft verzocht de bestemming van zijn perceel te wijzigen van ‘agrarisch’ naar ‘agrarisch aanverwant – loonbedrijf’. Ter plaatse wordt al een loonbedrijf als nevenactiviteit uitgevoerd, maar in de afgelopen jaren zijn deze activiteiten naar een hoofdactiviteit uitgegroeid. Het college heeft eerder besloten in principe mee te werken aan deze wijziging via een wijzigingsplan. Dit concept-wijzigingsplan is inmiddels opgesteld en gereed voor het opstarten van de procedure. Het college besluit het conceptplan toe te sturen aan de wettelijk vooroverlegpartners.