6 juli 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 6 juli 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 06 juli 2021
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 29 juni 2021

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 29 juni 2021

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Rapportage Gezondheidsverkenning inwoners Moerdijk periode 2016-2019

  Het college besluit:

  1. Op basis van de voorliggende rapportage van de tweede gezondheidsverkenning onder inwoners van Moerdijk, periode 2016 – 2019 en conform eerder gedane toezegging in te stemmen met het periodiek elke 4 jaar laten uitvoeren van deze gezondheidsverkenning om zodoende de gezondheid van de inwoners van Moerdijk structureel te monitoren;
  2. De Raad hiertoe eind 2022 – begin 2023 een onderzoeks- en financieel voorstel te doen op basis van de dan actuele situatie;
  3. De raad te informeren met een raadsinformatiebrief;

  De rapportage van de tweede Gezondheidsverkenning over de periode 2016-2019 onder inwoners van Moerdijk, is opgeleverd. Net als bij de eerdere verkenning over de periode 2013-2015 zijn voor de periode 2016-2019 opnieuw patiëntgegevens van huisartsen in Moerdijk geanalyseerd en vergeleken met praktijken uit andere gebieden. Het gaat om controlegebieden met vergelijkbare industriële activiteit als Moerdijk (10 huisartsenpraktijken in bijvoorbeeld Terneuzen en IJmond) en plattelandsgebieden in andere regio’s zonder hoge concentratie bekende milieublootstellingen (23 praktijken bijvoorbeeld op Texel). In nauw overleg met oa Provincie Noord-Brabant, GGD West-Brabant, huisartsen en Nivel is besloten om voor dit herhalingsonderzoek het eerdere gezondheidsonderzoek bij de huisartsenpraktijken uit te breiden met een enquête over sociaaleconomische-, leefstijl (onder andere: roken, overgewicht) en omgevingskenmerken (zoals woning, verkeer en werkomstandigheden). Hiervoor is een vragenlijst uitgezet onder circa 7.000 inwoners. Tot slot zijn ook milieugegevens van onder andere de lokale meetstations die de luchtkwaliteit in de gemeente in de gaten houden, geanalyseerd. De combinatie van deze drie onderzoeksmethoden maakt het onderzoek, dat onderzoeksinstituut Nivel heeft uitgevoerd in opdracht van de gemeente Moerdijk en medefinanciering door de provincie Noord-Brabant, het meest volledige onderzoek naar de mogelijke gezondheidseffecten van industrie in Nederland tot nu toe.

  De belangrijkste conclusies uit de gezondheidsverkenning 2016-2019:

  • Er komen nagenoeg geen nieuwe gezondheidsrisico’s naar voren vergeleken met de eerdere periode;
  • Geruststellend is dat ernstige chronische aandoeningen als COPD, leukemie, longkanker en diabetes niet vaker voorkomen dan in vergeleken gebieden;
  • Net als in de periode 2013-2015 is vaker hoofdpijn, moeheid en duizeligheid geconstateerd.
  • In de nieuwe periode is net als in de eerdere onderzoeksperiode eveneens sprake van een hoger risico op acute luchtweginfecties;
  • Wat verder opvalt is dat er nauwelijks verschillen worden gevonden tussen de dorps- en stadskernen: iets minder klachten in Willemstad, de meeste klachten in Fijnaart en Zevenbergen maar de woonplaatsen rond het havengebied scoren niet afwijkend van het gemiddelde in gemeente Moerdijk;
  • In de meeste kernen beoordelen inwoners hun gezondheid als (zeer) goed.

   De gemeente Moerdijk vindt de gezondheid van inwoners zeer belangrijk. Het college heeft dan ook besloten de gemeenteraad voor te stellen het gezondheidsonderzoek periodiek elke 4 jaar te herhalen om zodoende de gezondheid van bewoners structureel te monitoren. Verder zet de gemeente blijvend in op verduurzaming en op gezondheidspreventie middels het stimuleren en faciliteren van een gezonde leefstijl.

 4. Afhandeling subsidie 2020 VW Nederland

  Het college besluit:
  Gevraagd collegebesluit

  1. De voorlopige beschikking voor de subsidie 2020 t.b.v. Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland (locatie Moerdijk) (collegebesluit d.d. 3-12-2019) in te trekken
  2. De herziene subsidie 2020 t.b.v. Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland (locatie Moerdijk) definitief vast te stellen op € 75.627,00.
  3. Het restantbedrag van € 27.285,00 uit te betalen aan Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland (locatie Moerdijk)

  Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk dient na afloop van het subsidiejaar de subsidie die is verleend op basis van een uitvoeringsbesluit/subsidieafspraken definitief vastgesteld te worden. Dit gebeurt op basis van een beoordeling van het jaarverslag en de jaarrekening, en op basis van concrete gegevens over uitgevoerde trajecten maat-schappelijke begeleiding en taalcoaching. Daarbij moet worden nagegaan of Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland (locatie Moerdijk) heeft voldaan aan de gemaakte subsidieafspraken voor 2020. Hierbij is geconstateerd dat er 12 extra trajecten maatschappelijke begeleiding hebben plaats-gevonden voor volwassenen en 13 extra trajecten voor kinderen. Er zijn minder taalcoach-trajecten uitgevoerd dan afgesproken; deze dienen te worden verrekend. In totaal zijn er meer kosten gemaakt dan op basis van de voorlopige beschikking kunnen worden gefinancierd. Daarom heeft de organisatie recht op een nabetaling van € 27.285,-

 5. Aanvraag wijziging omgevingsverg huisvesting Zwingelspaansedijk 22a, Fijnaart

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het verzoek van vergunninghouder om de vergunde woonunits jaarrond te gebruiken voor (150) arbeidsmigranten, die geen van allen langer dan 9 maanden in een van de units zullen verblijven (en de d.d. 11 augustus 2020 verleende omgevingsvergunning op dit punt te wijzigen);
  2. In te stemmen met het verzoek van vergunninghouder om de woonunits te mogen gebruiken voor het huisvesten van arbeidsmigranten die werkzaam zijn bij andere bedrijven binnen de gemeente Moerdijk (en de d.d. 11 augustus 2020 verleende omgevingsvergunning op dit punt niet te wijzigen).
  3. Na twee jaar te evalueren.

  Op 11 augustus 2020 is een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van 32 units ten behoeve van de huisvesting van 150 arbeidsmigranten op het perceel aan de Zwingel-spaansedijk 22a, Fijnaart. In deze omgevingsvergunning is opgenomen dat de woonunits jaarlijks alleen van 1 april t/m 31 december gebruikt mogen worden voor arbeidsmigranten die bij het eigen bedrijf van vergunninghouder werkzaam zijn. Vergunninghouder heeft een verzoek tot wijziging van deze omgevingsvergunning ingediend. Allereerst wil hij de huisvestingsunits jaarrond kunnen gebruiken voor arbeidsmigranten die geen van allen langer dan 9 maanden in het unitcomplex zullen verblijven. Het college heeft besloten in te stemmen met dit verzoek.

  Ten tweede wil vergunninghouder ook arbeidsmigranten kunnen huisvesten die werkzaam zijn bij andere bedrijven in de omgeving. Het college heeft besloten in te stemmen met dit verzoek, waarbij de randvoorwaarde is dat de arbeidsmigranten binnen de gemeente Moerdijk werkzaam moeten zijn. Afgesproken is om over twee jaar te evalueren.

 6. Verlenging TONK regeling

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de verlenging van de Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten;
  2. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren.

  De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is opgezet, omdat door de corona-crisis veel mensen hun noodzakelijke kosten niet kunnen betalen. De regeling beoogt een terugval van inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De regeling geldt voor ondernemers en werknemers waarvoor andere regelingen, zoals Tozo, onvoldoende uitkomst bieden. Deze regeling is gebaseerd op de bijzondere bijstand en kan sinds 3 maart 2021 worden aangevraagd via de website van het Werkplein Hart van West-Brabant. Inmiddels zijn er ongeveer zestig inwoners (regionaal) die maandelijks een tegemoetkoming vanuit het Werkplein Hart van West-Brabant ontvangen voor hun noodzakelijke kosten. De TONK-regeling heeft betrekking op de periode van 1 januari tot 1 juli 2021.

  Het kabinet heeft besloten om de TONK te verlengen tot 1 oktober 2021, waardoor het aanvragen van de TONK ook nog over de periode juli tot en met september 2021 mogelijk is. Het verlengen van de huidige beleidsregels TONK is daarom noodzakelijk voor het continueren van de uitvoering van de regeling door het Werkplein Hart van West-Brabant.

 7. 1e Begrotingswijziging en 1e bestuursrapportage 2021 Werkplein

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de 1e bestuursrapportage 2021 van het Werkplein Hart van West-Brabant;
  2. In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2021 van het Werkplein Hart van West-Brabant;
  3. De eerste bestuursrapportage 2021 en de eerste ontwerp begrotingswijziging 2021 van het Werk-plein Hart van West- Brabant ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad;
  4. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze kenbaar te maken bij de eerste begrotings-wijziging 2021.

  Het Werkplein Hart van West-Brabant voert mede namens de gemeente Moerdijk de taken uit op het gebied van Werk en Inkomen. Aan de hand van een werkprogramma wordt jaarlijks afgesproken welke werkzaamheden het Werkplein Hart van West- Brabant verricht. Elk kwartaal legt het Werkplein Hart van West-Brabant verantwoording af middels de bestuursrapportage.

  De eerste bestuursrapportage 2021 is ontvangen. Hieruit blijkt dat de kosten als gevolg van de Corona crisis in 2021 hoger zullen zijn dan begroot. De reeds eerder vastgestelde begroting 2021 is begin 2020 opgesteld, waardoor de gevolgen van de Coronacrisis hierin niet was opgenomen. Het Algemeen Bestuur van het Werkplein Hart van West- Brabant heeft dan ook besloten een gewijzigde begroting 2021 op te stellen.