7 december 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 7 december 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 07 december 2021
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder

E. Schoneveld

wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 30 november 2021

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Mandaatverlening met betrekking tot de bevoegdheid tot het beslissen op een aanvraag om subsidie met betrekking tot de kernbudgetten nieuwe stijl.

Het college besluit:
Mandaat te verlenen aan de gebiedscoördinatoren van het cluster gebiedsgericht werken van het team REO met betrekking tot de bevoegdheid tot het beslissen op een aanvraag om subsidie met betrekking tot de kernbudgetten zoals opgenomen in de begroting (art. 4:23 lid 3 onder c Awb).

De toekenning van subsidies voor kernbudgetten en het opfleuren van de kernen was voorheen gepositioneerd bij de medewerkers van het team MO (Maatschappelijke Ondersteuning) en REO (Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling). Uit efficiencyoverwegingen wordt nu voor-gesteld deze bevoegdheden in de organisatie centraal te positioneren en de uitvoering hiervan te mandateren aan de gebiedscoördinatoren van het cluster gebiedsgericht werken van het team REO.

Subsidiëring Stichting Multifunctioneel Centrum Gebouw Irene, Willemstad

Het college besluit:

 1. Aan St. MFC Gebouw Irene voor 2022 een subsidie te verlenen van € 20.000.
 2. In te stemmen met de in de bijlage opgenomen uitvoeringsovereenkomst 2022.
 3. De subsidie 2022 ten laste te brengen van productnummer 6670700.
 4. St. MFC Gebouw Irene hierover schriftelijk te informeren via een beschikking.

St. MFC Gebouw Irene ontvangt jaarlijks een subsidie voor de instandhouding van gemeen-schapshuis Gebouw Irene in Willemstad, waar zij eigenaar van is. De exploitatie en het beheer is uitbesteed aan een exploitant. De Stichting heeft een begroting ingediend, die rekening houdt met een gemeentelijke subsidie van € 20.000. Hiermee kan de stichting uitvoering geven aan noodzakelijk onderhoud aan het gebouw, zodat het als gemeenschapshuis kan functioneren. Het college heeft besloten om voor 2022 een subsidiebedrag te verlenen van € 20.000.

Definitieve vaststelling subsidie Surplus Welzijn 2020

Het college besluit:

 1. De jaarlijkse subsidie aan Surplus Welzijn over 2020 definitief vast te stellen op een bedrag van € 890.272
 2. Surplus Welzijn hierover schriftelijk te infomeren via de beschikking.

Aan de hand van het jaarverslag en de jaarrekening 2020 is beoordeeld of Surplus Welzijn heeft voldaan aan de afspraken zoals zijn vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst 2020. De activi-teiten van Surplus Welzijn stonden in 2020 in het teken van Corona.

Dit heeft geleid tot wijziging van prioriteiten en verschuivingen van inzet en activiteiten. Hulp en ondersteuning aan inwoners, vrijwilligers(organisaties)en mantelzorgers is in een aangepaste vorm aangeboden, meer digitaal en meer individueel. Surplus Welzijn heeft hierin veel flexi-biliteit vertoond en geacteerd op basis van behoeften van onze inwoners. De verantwoording van de subsidie is op basis van het activiteitenverslag in orde bevonden. Het college heeft dan ook besloten de voorlopige verleende subsidie definitief vast te stellen op hetzelfde bedrag van € 890.272.

Voorontwerp bestemmingsplan ‘Sporenbergstraat’

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan ‘Sporenbergstraat’ (NL.IMRO.1709.ZHBPSporenberg-BP20);
 2. Voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage op te stellen;
 3. Kennis te nemen van en in te stemmen met het selectiebesluit van de regioarcheoloog;
 4. Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Sporenbergstraat’ gedurende 6 weken ter inzage te leggen en hiermee tevens het wettelijk vooroverleg starten;
 5. De gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren over de start van de bestemmingsplanprocedure.

Op het perceel gelegen aan de Sporenbergstraat te Zevenbergschen Hoek bevindt zich een braakliggend grasveld (voormalig sportveld). De gemeente Moerdijk is voornemens hier woningen te realiseren. In het vigerend bestemmingsplan 'Kern Zevenbergschen Hoek', dat vastgesteld is in 2011, is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de realisatie van ten minste 10 tot maximaal 25 woningen. Om gebruik te kunnen maken van deze wijzigings-bevoegdheid dient voldaan te worden aan een set gestelde regels. De beoogde ontwikkeling voldoet niet aan de destijds gestelde afstand tussen de woningen en het bergbezinkbassin. De afstand tot de beoogde woningen bedraagt minder dan 50 meter, hierdoor voldoet het plan-voornemen niet aan de wijzigingsvoorwaarden. Om deze reden kan geen gebruik worden gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid, maar dient een reguliere bestemmingsplanwijziging te worden doorlopen. Hiervoor is het onderhavig bestemmingsplan opgesteld. Het bestemmings-plan stelt regels aan de beoogde woningbouwontwikkeling en onderbouwd deze middels milieutechnische en beleidsmatige overwegingen. Het college heeft op 7 december 2021 ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan ‘Sporenbergstraat’ en zal deze van 16 december 2021 tot en met 26 januari 2022 ter inzage leggen. Met het ter inzage leggen van het voorontwerp bestemmingsplan wordt gestart met de planologisch procedure. Eenieder heeft de mogelijkheid om gedurende de terinzagelegging van het voorontwerp bestemmingsplan een inspraakreactie in te dienen op het plan. Ook wordt middels het voorontwerp bestemmingsplan overleg gevoerd met de wettelijke overlegpartners. Er vindt een openbare informatiebijeenkomst plaats waar het voorontwerp nader wordt toegelicht en waar eenieder de mogelijkheid heeft om mondeling in te spreken. Belangstellenden dienen zich per mail aan te melden voor deze informatiebijeenkomst om te kunnen voldoen aan de geldende coronamaatregelen.

Aanwijzing van de objecten Stationsstraat 7 en 24 in Zevenbergen als gemeentelijk monument

Het college besluit:
Diverse onderdelen van de objecten Stationsstraat 7 en 24 in Zevenbergen, die zichtbaar zijn vanaf het openbaar gebied, aan te wijzen als gemeentelijk monument.

De eigenaren van de objecten Stationsstraat 7 en 24 in Zevenbergen hebben verzoeken inge-diend om hun panden aan te wijzen als gemeentelijk monument. De monumentencommissie heeft een positief advies uitgebracht inzake deze verzoeken. Ook voldoen de objecten aan het minimale puntenaantal van de waarderingscriteriatabellen uit de Erfgoedverordening. Gelet op het puntenaantal passen de verzoeken binnen het gemeentelijk aanwijzingsbeleid.
Het college heeft conform de adviezen van de monumentencommissie besloten om delen van deze objecten, zichtbaar vanuit openbare ruimten, aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Voorlopige subsidieverlening 2022 Stichting Cultuur Moerdijk (SCM)

Het college besluit:

 1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk Stichting Cultuur Moerdijk in 2022 een voorlopige subsidie toe te kennen van €32.250 voor de diverse culturele activiteiten.
 2. In te stemmen met de subsidiebeschikking 2022 voor Stichting Cultuur Moerdijk;
 3. De kosten hiervoor ten laste te brengen van Kunstbeoefening en -bevordering €32.250, productnummer 653001/ kostensoort 44384 Budgetsubsidies;

Stichting Cultuur Moerdijk (SCM) is uitgegroeid tot een overkoepelende stichting met als kern-taak het bevorderen van het culturele leven in de gemeente Moerdijk in de breedste zin van het woord. De stichting werkt op basis van hun beleidsplan 2017-2020. De Stichting heeft vijf beleidsambities bepaald die aansluiten op het gemeentelijke beleid uit de paraplunota Maat-schappij. In 2021 werkt SCM aan een nieuw beleidsplan.

Het college heeft besloten voor de uitvoering van de diverse culturele activiteiten Stichting Cultuur Moerdijk in 2022 een voorlopige subsidie van €32.250 te verlenen. SCM bevordert het culturele leven in de gemeente Moerdijk door het organiseren, ondersteunen en begeleiden van bestaande en nieuwe culturele projecten voor verschillende doelgroepen. Er staan onder andere de volgende activiteiten gepland: concerten, exposities, het organiseren van de Kunst- en Monumentenroute en filmvoorstellingen van het filmhuis Cine 7. Daarnaast worden de banden in het culturele en maatschappelijke veld actief versterkt door het jaarlijks organiseren van een netwerkdag voor het culturele en maatschappelijke veld, het faciliteren van culturele verenigingen, de uitreiking van de Moerdijkse Cultuurprijs en het project Kunst op School. SCM functioneert als vraagbaak en centraal punt voor organisatoren en vrijwilligers van culturele activiteiten in de gemeente Moerdijk (platformfunctie) en zet zich in 2022 in om het culturele leven tijdens / na de COVID-19 periode een impuls te geven. SCM draait bij de uitvoering van deze activiteiten volledig op de inzet van enthousiaste vrijwilligers.

P120. LPM – ontheffing van de verplichting tot aanbieding in verband met een gemeente-lijk voorkeursrecht

Het college besluit:
Op grond van het bepaalde in artikel 10.6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten in het gebied Logistiek Park Moerdijk en op verzoek van Havenbedrijf Moerdijk:

 1. Ontheffing van de verplichting tot aanbieding te verlenen ten behoeve van de aankoop van kadastraal perceel Klundert, sectie I, nummer 82 door Hebema II B.V.
 2. Ontheffing van de verplichting tot aanbieding te verlenen ten behoeve van de aankoop van kadastrale percelen Zevenbergen, sectie O, nummer 168 en Zevenbergen, sectie O, nummer 1484 door Hebema II B.V.
 3. Het voorkeursrecht voor de percelen onder besluitpunten 1 en 2, zoals weergegeven in bijlagen 1 & 2 (kaarten) & bijlagen 3 & 4 (perceelslijsten) in te trekken nadat de gronden zijn geleverd aan Hebema II B.V.;
 4. De eigenaren een mededeling te zenden van het besluit tot ontheffing van het voorkeursrecht.

Op grond van artikel 10.6 Wet voorkeursrecht gemeenten wordt, op verzoek van Havenbedrijf Moerdijk, voor drie percelen binnen plangebied Logistiek Park Moerdijk ontheffing van de verplichting tot aanbieding verleend. Voor deze percelen heeft ontwikkelaar Hebema II B.V. overeenstemming bereikt met de huidige eigenaren.

Start planologische procedure project Oevers Roode Vaart

Het college besluit:

 1. In te stemmen met voorontwerp van het bestemmingsplan Oevers Roode Vaart Zuid (NL.IMRO.1709.ZBOeversRV-BP20);
 2. Met dit plan het wettelijk vooroverleg op grond van artikel 3.1.1. Bro op te starten;
 3. Het voorontwerp in het kader van inspraak voor de periode van 6 weken ter inzage te leggen;
 4. De gemeenteraad te informeren middels een raadsinformatiebrief.

Het project Oevers Roode Vaart heeft als doel om langs de Oevers van de Roode Vaart woningbouw mogelijk te maken in de vorm van lintbebouwing. Voor deze ontwikkeling is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld, dat de bouw van 32 woningen mogelijk maakt.
De woningen sluiten aan op de enkele woningen langs de Roode Vaart die na 2012 zijn gerealiseerd. Het bestemmingsplan dat destijds in 2012 was opgesteld, stuitte op bezwaren van de omgeving, waarna een deel van het bestemmingsplan in juridische procedures is geschrapt.
In dit bestemmingsplan is met de bezwaren uit de omgeving rekening gehouden. Zo is de locatie van Autoschadeherstelbedrijf A. de Wijs meegenomen. De projectontwikkelaar heeft afspraken met dit bedrijf gemaakt. Het bedrijf zal binnen enkele jaren de bedrijfsvoering stoppen. In de toekomst komen ook deze gronden voor woningbouw beschikbaar. Ook de kavels die dichtbij het agrarisch bedrijf aan de rand van Zevenbergen waren gepland, zijn uit dit bestemmingsplan gehaald. Het college stemt in met het voorontwerp bestemmingsplan en besluit met dit plan het wettelijk vooroverleg en de inspraakprocedure op te starten. De gemeenteraad wordt via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de start van de planologische procedure.

Aanpassing Financiële verordening gemeente Moerdijk

Het college besluit:

 1. De raad voor te stellen de aangepaste Financiële verordening gemeente Moerdijk vast te stellen;
 2. De raad voor te stellen de Financiële verordening, vastgesteld op 1 november 2018, in te trekken.

In 2021 is de budgetcyclus geëvalueerd vanuit de vraag of het totale proces rondom de P&C-producten kan worden geoptimaliseerd en/of vernieuwd, en zo ja op welke wijze. Met de optimalisatie wordt een aantal verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot het budgetcyclus-proces en worden ervaren knelpunten opgelost. De optimalisatie van de P&C-cyclus heeft ook gevolgen voor de Financiële verordening. Behalve de actualisatie als gevolg van de optimalisatie zijn er ook aanpassingen doorgevoerd vanwege enerzijds tekstuele verduidelijkingen en anderzijds het gegeven dat enkele bepalingen inmiddels wettelijk zijn geregeld.Naar verwachting moet met ingang van de jaarrekening 2022 het college verantwoording afleggen over de rechtmatigheid. Het rechtmatigheidsoordeel, dat tot op heden wordt afgegeven door de accountant, zal dan worden afgegeven door het college. De accountant blijft wel toetsen of het rechtmatigheidsoordeel van het college klopt. Deze voorgenomen wetswijziging heeft tot gevolg dat de Financiële verordening moet worden aangepast c.q. aangevuld. Het wetsvoorstel is nog niet aangenomen en kan derhalve nog wijzigen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft aangekondigd om met een aangepaste modelverordening te komen, waarin de gevolgen van de rechtmatigheidsverant-woording zijn verwerkt, zodra de wet definitief is. Omdat het wetsvoorstel nog kan wijzigen zullen de eventuele wijzigingen in de Financiële verordening met betrekking tot de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording aan de raad worden voorgelegd, zodra de wetswijziging definitief wordt.