7 september 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 7 september 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 07 september 2021
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
drs M.J.A. Hiel loco-gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur
Afwezig:
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 31 augustus 2021

  Het college besluit:
  De besluitenlijst gewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 31 augustus 2021

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Verlenging overeenkomst Steenbreek

  Het college besluit:
  De overeenkomst met Stichting Steenbreek voor onbepaalde tijd (jaarlijks op te zeggen) aan te gaan.

  Per 1 oktober 2021 loopt het huidige contract met Stichting Steenbreek af. Om gebruik te kunnen blijven maken van de ondersteuning van Stichting Steenbreek wordt de overeenkomst verlengd. Stichting Steenbreek ondersteunt gemeenten op gebied van het klimaatadaptiever maken van de openbare ruimte en ten aanzien van het nemen van eigen verantwoordelijkheid door onze inwoners. Afgelopen jaren hebben we in samenwerking met Stichting Steenbreek al verschillende succesvolle acties kunnen uitvoeren. Het college wenst deze samenwerking voort te zetten en zelfs te intensiveren nu er met de Klimaatstrategie een breed gedragen kader is vastgesteld.

 4. Definitieve vaststelling subsidie 2020 Stichting Multifunctioneel Centrum Gebouw Irene, Willemstad

  Het college besluit:

  1. De jaarlijkse subsidie aan St. MFC Gebouw Irene over 2020 definitief vast te stellen op een bedrag van € 23.620, conform het reeds eerder uitbetaalde voorschot.
  2. St. MFC Gebouw Irene hierover schriftelijk te informeren via een beschikking.

  St. MFC Gebouw Irene ontvangt jaarlijks een subsidie voor de instandhouding van gemeen-schapshuis Gebouw Irene in Willemstad, waar zij eigenaar van is. De exploitatie en het beheer is uitbesteed aan een exploitant. Voor de instandhouding van het gebouw heeft de stichting voor 2020 een subsidie ontvangen van € 23.620. Uit de door de stichting overlegde jaarrekening 2020 blijkt een tekort € 13.660. Dit kan de stichting zelf opvangen, vanuit de reserve. De stichting heeft voldaan aan de subsidieafspraken. Op basis hiervan heeft het college besloten om de subsidie over 2020 definitief vast te stellen op en bedrag van € 23.620.

 5. P190: Voorontwerpbestemmingsplan “Wethouder Trompersstraat te Langeweg”

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan “Wethouder Trompersstraat te Langeweg” (NL.IMRO.1709WethTrompersstrLW-BP20);
  2. Het voorontwerpbestemmingsplan “Wethouder Trompersstraat te Langeweg” gedurende 6 weken ter inzage te leggen en hiermee tevens het wettelijk vooroverleg starten;
  3. Voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage op te stellen;
  4. De gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren over de start van de bestemmingsplanprocedure.

  In 2020 is het woningbouwplan aan de Wethouder Trompersstraat in Langeweg onderzocht op financiële, maatschappelijke en planologische haalbaarheid, met een positieve uitkomst. Vervolgens is het stedenbouwkundig voorkeursmodel verder uitgewerkt tot een definitief concept. Met het plan worden maximaal 15 woningen mogelijk gemaakt, die voorzien in een aanwezige woningbehoefte. Het plan omvat 10 sociale, levensloopbestendige huurwoningen, 4 twee-onder-één kapwoningen en een vrijstaande woning. Daarnaast wordt voorzien in parkeer-gelegenheid en wordt de aangrenzende parkzone ten noorden van het woongebied opnieuw ingericht.

  Het vigerende bestemmingsplan maakt de gewenste ontwikkeling op deze locatie niet mogelijk. Om deze reden is er een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Het plan is nader uitgewerkt en vertaald in een bestemmingsplan “Wethouder Trompersstraat te Langeweg”. Het college heeft op 7 september 2021 het voorontwerpbestemmingsplan “Wethouder Trompersstraat te Langeweg” vastgesteld en zal deze vanaf 16 september 2021 gedurende 6 weken ter inzage leggen. Met het ter inzage leggen van het voorontwerpbestemmingsplan wordt gestart met de planologisch procedure. Eenieder heeft de mogelijkheid om gedurende de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan een inspraakreactie te geven op het plan. Ook wordt middels het voorontwerpbestemmingsplan overleg gevoerd met de wettelijke overlegpartners. Tijdens de periode van terinzagelegging vindt er een openbare informatiebijeenkomst plaats, waar het voorontwerp nader wordt toegelicht en waar eenieder de mogelijkheid heeft om mondeling in te spreken. Belangstellenden dienen zich aan te melden voor deze bijeenkomst om op deze manier te kunnen voldoen aan de geldende coronamaatregelen. Na de samenvatting en beantwoording van eventuele inspraak- en vooroverlegreacties zal het gemeentebestuur een ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen.

 6. Vaststelling jaarlijkse subsidie wijkgerichte en preventieve inzet wijkzusters en wijkverpleegkundigen 2020

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de verantwoording van de wijkgerichte en preventieve inzet van de wijkzuster en wijkverpleging 2020, ingediend door Surplus mede namens Thebe
  2. Op basis van deze verantwoording de jaarlijkse subsidie vast te stellen op het eerder verstrekte bedrag van € 85.000
  3. Surplus en Thebe door middel van een beschikking te informeren over dit besluit.

  In 2020 is een voorlopige subsidie van € 85.000 verstrekt aan Surplus voor de wijkgerichte en preventieve inzet van de wijkzusters van Surplus en de wijkverpleegkundigen van Thebe. Deze wijkgerichte en preventieve inzet door de wijkzuster moet inwoners van de gemeente Moerdijk in staat stellen zorg en ondersteuning zoveel mogelijk zelf uit te voeren en/of inwoners in staat stellen zoveel mogelijk zorg en ondersteuning te voorkomen. De inzet is vertaald in drie soorten van activiteiten/ prestaties, te weten: casefinding, collectieve preventie en samenwerking in het lokale netwerk. Dit wordt voor 2/3 gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet. De gemeente Moerdijk subsidieert 1/3 van de inzet. Uit de verantwoording 2020 blijkt dat de acht wijkzusters van Surplus en 5 wijkverpleegkundigen van Thebe samen zo’n 30 uur per week bezig zijn geweest met wijkgerichte en preventieve activiteiten in onze gemeente. Door Corona hebben er wel verschuiving plaatsgevonden in de uitvoering van de activiteiten. Zo is het inloopspreekuur na maart 2020 vervangen door de telefonische bereikbaarheid en hebben er naast de huis-bezoeken ook andere vormen van contact plaatsgevonden, afhankelijk van de binnenkomende vraag en de wens van de vraagsteller.

  Er zijn minstens 1.000 contacten geweest. Er is daarnaast extra ingezet op mantelzorgonder-steuning (gemiddeld 40 telefoontjes per dag!). Inzet op collectieve preventie met bijeenkomsten is niet mogelijk geweest. Wel is de lokale samenwerking met partners gecontinueerd. Ons college heeft vastgesteld dat de verstrekte jaarlijkse subsidie ten behoeve van de wijkgerichte en preventieve inzet van de wijkzuster en wijkverpleging in 2020 is ingezet in de lijn van hetgeen vooraf is afgesproken, zover dit binnen de Coronamaatregelen mogelijk was. Daarom is de subsidie 2020 vastgesteld conform de voorlopige subsidieverstrekking.