8 juni 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 8 juni 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 08 juni 2021
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 1 juni 2021

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 1 juni 2021

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Projectscopewijziging inrichtingsplan Stenen Poppen

  Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de voorgestelde projectscopewijziging.
  2. De gemeenteraad te informeren over de noodzakelijke versobering van het inrichtingsplan voor de openbare ruimte Stenen Poppen.
  3. Om de subsidie veilig te stellen alvast een aangepast plan voorleggen aan de provincie en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
  4. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren over dit proces.

  Op 24 september 2020 is er een raadsbesluit genomen om akkoord te gaan met het inrichtingsplan voor de openbare ruimte rondom de Stenen Poppen en hier een bedrag van 235.000 euro voor beschikbaar te stellen. Dit staat los van het instandhoudingsonderhoud van de Stenen Poppen die in 2021 uitgevoerd gaat worden.

  Dit bedrag is inclusief een subsidiebedrag van 110.000 euro dat aangevraagd is maar nog niet toegekend is door de provincie. Oorzaak hiervoor is dat de provincie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed veel kritiek hebben op dit plan. Belangrijkste bezwaar betrof de aanleg van een water / loopbrug.

  Daarna is er een onderzoek uitgevoerd om te bekijken wat het rijksmonument wel kan hebben aan voorzieningen om de beleefbaarheid op die locatie te vergroten.

  Op 30 september stellen wij voor aan de gemeenteraad om op basis van alle informatie een besluit te nemen over het versoberde inrichtingsplan voor de openbare ruimte rondom de Stenen Poppen. Nu wordt -onder voorbehoud van de goedkeuring van de raad- een versoberd inrichtingsplan voorgelegd aan de provincie en Rijksdienst.

 4. Aanpassing portefeuilleverdeling college 2018-2022

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het overnemen van de portefeuille van oud-burgemeester J.P.M. Klijs door de nieuw benoemde burgemeester A.J. Moerkerke.
  2. De raad hiervan op de hoogte te stellen met een raadsinformatiebrief

  Op 7 juni 2021 is de heer A.J. Moerkerke geïnstalleerd tot burgemeester van de gemeente Moerdijk als opvolger van oud-burgemeester J.P.M. Klijs. Met dit besluit bekrachtigt het college dat burgemeester A.J. Moerkerke de gehele portefeuille van oud-burgemeester Klijs overneemt.  

 5. Evaluatie restrisico’s voor mens en dier van de open havenbak van de Zevenbergse haven

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de restrisico’s van de Zevenbergse haven voor mens en dier en de bijpassende mitigerende maatregelen.
  2. In te stemmen met de voorgestelde aanvullende veiligheidsmaatregelen a t/m f die het risico op letsel en/of verdrinking verkleinen:
   1. Maak duidelijk dat de haven is geen zwemwater is;
   2. Zorg dat er geen onnodige obstakels, zoals kabels, nabij de kademuur liggen
   3. Zorg voor doorrijbeveiliging bij de kademuur voor voertuigen komende vanaf de Stoofstraat
   4. Zorg dat op strategische plaatsen reddingsboeien met een reddingslijn van voldoende lengte worden geplaatst
   5. Zorg dat er op strategische plaatsen grijpstokken worden geplaatst.
   6. Wees bedacht op voldoende verlichting bij de risicovolle locaties en bij de voorzieningen
  3. Het overig restrisico, door het niet aanbrengen van ringen of beugels, te aanvaarden.

  In het ontwerp van de nieuwe haven van Zevenbergen zijn veiligheidsvoorzieningen opgenomen, zoals leuningwerk en klimbeugels. Toen de haven nagenoeg gereed was, heeft het projectteam veiligheidskundig onderzoek laten uitvoeren naar de restrisico’s voor mens en dier. Uit dit onderzoek volgt een aantal aanbevelingen voor aanvullende veiligheidsmaatregelen.

 6. Verzoek AM BV inzake project Oevers Roode Vaart

  Het college besluit:

  1. Niet in te gaan op het verzoek een zienswijze in te dienen op de ontwerp-Omgevings-verordening voor het vervallen van de aanduiding ‘verstedelijking afweegbaar’;
  2. Op dit moment geen verzoek tot herbegrenzing stedelijk gebied in te dienen;
  3. AM met een brief te berichten.

  AM B.V., projectontwikkelaar van project Oevers Roode Vaart in Zevenbergen, heeft geconsta-teerd dat in het ontwerp van de provinciale Omgevingsverordening een aantal wijzigingen worden doorgevoerd, die wellicht een belemmering opwerpen voor een deel van het project. Het bedrijf verzoekt het college een zienswijze op de ontwerp-Omgevingsverordening in te dienen. Daarnaast verzoekt AM het college een verzoek om herbegrenzing stedelijk gebied in te dienen bij de provincie. Het college besluit niet op te gaan op beide verzoeken, omdat de termijn voor het indienen van een zienswijze op de ontwerp-verordening inmiddels verstreken is en omdat er inhoudelijk onvoldoende argumenten zijn.

  Een verzoek om herbegrenzing is op dit moment niet mogelijk, omdat het verzoek niet voldoet aan de vijf opties die de Interimomgevingsverordening daarvoor geeft.

 7. Aanpassingen brandveiligheid gemeentelijke accommodaties (fase 2)

  Het college besluit:

  De gemeenteraad te vragen in te stemmen met het volgende:

  1. Het uitvoeren van de aanpassingen brandveiligheid van gemeentelijke accommodaties;
  2. Hiervoor een budget beschikbaar te stellen van € 250.000;
  3. Deze beschikbaar gestelde middelen te dekken uit de stelpost nieuw beleid, specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen.

  Op verzoek van de raad heeft het extern bureau “Vlampunt brandpreventie en brandwachten” een nagenoeg volledige opname ten behoeve van de algehele brandveiligheid basisscholen en de gemeentelijke accommodaties uitgevoerd. Alle brandveiligheidsvoorzieningen (bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch) zijn nagelopen en gecontroleerd. Van deze gebouwen zijn met rapportages de tekortkomingen aangaande de algehele brandveiligheid in beeld gebracht en is inzichtelijk gemaakt wat er minimaal moet worden aangepast. Als er bij de inspectie gebreken zouden zijn geconstateerd die geen uitstel konden verdragen, dan zou dit meteen zijn opgepakt. Dit is tot op heden niet nodig gebleken. De inspecties en het herstellen van de geconstateerde tekortkomingen zijn gefaseerd uitgevoerd.

  Allereerst zijn 21 basis-schoolgebouwen en de 3 gemeentelijke accommodaties geïnspecteerd en brandveilig gemaakt. De inspectie van de overige gemeentelijke accommodaties (fase 2) zijn inmiddels afgerond en de gebreken zijn inzichtelijk gemaakt. Aan de raad wordt derhalve voorgesteld om het benodigde krediet van € 250.000 beschikbaar te stellen voor het herstellen van de gebreken van de geïnspecteerde gemeentelijke gebouwen van fase 2.

 8. Motie: Betrouwbaarheid datum inwerkingtreding en compensatie kosten uitstel Omgevingswet

  Het college besluit:
  In te stemmen met de motie en deze in te dienen bij de ALV van de VNG d.d. 16 juni 2021.

  De Omgevingswet is een van de grootste wettelijke veranderingen in Nederland. Alle wetten, regels en afspraken voor de fysieke leefomgeving worden geïntegreerd in één nieuw stelsel. In Moerdijk bereiden we ons voor op de implementatie van de Omgevingswet middels de uitvoering van het vastgestelde implementatieplan in 2019 met bijbehorend gevoteerde krediet. Op basis van het in 2016 gesloten Hoofdlijnenakkoord zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen over de financiële kaders waarin de uitvoering van de wet is gestart. Iedere partner kan gemotiveerd het initiatief nemen om in overleg te treden over de gemaakte afspraken wanneer buiten de kaders wordt getreden.

  In 2020 is bekend gemaakt dat de inwerkingtreding van wet met 1 jaar is uitgesteld naar 1 januari 2021. Op 26 mei jl. is bekend gemaakt dat de wet wederom met 6 maanden wordt uitgesteld tot 1 juli 2022. Het uitstel van de wet zorgt voor onzekerheid, onduidelijkheid en onwerkbaarheid in de uitvoering. Daarbij doet het afbreuk aan de betrouwbaarheid van de overheid.

  Herhaaldelijk uitstel van de wet zorgt voor een toename van de implementatiekosten. De hogere invoeringskosten worden niet gedekt uit baten. De vastgestelde verwachte terug-verdientijd van de investeringskosten (<10 jaar) is niet haalbaar. Daarnaast laten de begrotingen van gemeenten het niet toe deze extra financiële lasten op te vangen. Zonder compensatie zal gesneden moeten worden in andere voorzieningen.

  Om bovenstaande redenen willen we zekerheid over de datum van inwerkingtreding én passende compensatie in 2022 e.v. voor de verhoogde invoeringskosten die samenhangen met het uitstel van de wet. Om dit te agenderen dienen we namens Moerdijk, ondersteund door De6 gemeenten een motie in bij de ALV van de VNG op 16 juni aanstaande.

 9. Toepassen Wet voorkeursrecht gemeenten (ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)) op de locatie Zevenbergen-Oost

  Het college besluit:

  1. Op basis van artikel 6 lid 1 van de Wvg aan te wijzen als percelen, waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn, de percelen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening met nummer TK-30445274-01 en perceelslijst met nummer PL-30445274-01, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, alsmede de namen van de eigenaren en gerechtigden op de daarop rustende beperkte rechten, één en ander naar de stand van zaken van de openbare registers van het Kadaster per 26 mei 2021.
  2. Te concluderen dat de percelen niet eerder in een aanwijzing op grond van de Wvg betrokken zijn geweest.
  3. Kennis te nemen van het feit dat het onderhavige besluit van rechtswege vervalt drie maanden na dagtekening van dit besluit, tenzij voor dit tijdstip door de gemeenteraad een besluit ex artikel 4 Wvg is genomen.
  4. Dit besluit te publiceren in de Staatscourant van 9 juni 2021 en het ter plaatse verschijnende huis-aan-huisblad de 'Moerdijkse Bode' op 16 juni 2021, opdat het rechtsgevolg als bedoeld in artikel 7, eerste lid Wvg ontstaat.
  5. Geheimhouding op te leggen tot 10 juni 2021 op dit besluit en voordracht en de bijlagen 1 tot en met 6 bij deze voordracht, op grond van artikel 55, lid 1 Gemeentewet in combinatie met artikel 10 Wob, lid 2 sub b om de financiële en economische belangen van de gemeente veilig te stellen.
  6. De raad voor te stellen het voorkeursrecht te vestigen op basis van artikel 4 Wvg en akkoord te gaan met het ontwerp raadsvoorstel.

  Om te voorkomen dat de gronden binnen het de locatie Zevenbergen-Oost worden vervreemd en als gevolg daarvan de gemeente mogelijk grip op een ontwikkeling van het gebied verliest, is het nodig een gemeentelijk voorkeursrecht te vestigen. Dit wordt nu voorgesteld.

 10. Toepassen Wet voorkeursrecht gemeenten (ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)) op de locatie Zevenbergen-Noord 01

  Het college besluit:

  1. Op basis van artikel 6 lid 1 van de Wvg aan te wijzen als percelen en perceelsgedeelte, waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn, de percelen en het perceelsgedeelte zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening met nummer TK-30445174-01 en perceelslijst met nummer PL-30445174-01, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen en perceelsgedeelte, hun grootte, alsmede de namen van de eigenaren en gerechtigden op de daarop rustende beperkte rechten, één en ander naar de stand van zaken van de openbare registers van het Kadaster per 28 mei 2021.
  2. Te concluderen dat de percelen en het perceelsgedeelte niet eerder in een aanwijzing op grond van de Wvg betrokken zijn geweest.
  3. Kennis te nemen van het feit dat het onderhavige besluit van rechtswege vervalt drie maanden na dagtekening van dit besluit, tenzij voor dit tijdstip door de gemeenteraad een besluit ex artikel 4 Wvg is genomen.
  4. Dit besluit te publiceren in de Staatscourant van 9 juni 2021 en het ter plaatse verschijnende huis-aan-huisblad de 'Moerdijkse Bode' op 16 juni 2021, opdat het rechtsgevolg als bedoeld in artikel 7, eerste lid Wvg ontstaat.
  5. Geheimhouding op te leggen tot 10 juni 2021 op dit besluit en voordracht en de bijlagen 1 tot en met 6 bij deze voordracht, op grond van artikel 55, lid 1 Gemeentewet in combinatie met artikel 10 Wob, lid 2 sub b om de financiële en economische belangen van de gemeente veilig te stellen.
  6. De raad voor te stellen het voorkeursrecht te vestigen op basis van artikel 4 Wvg en akkoord te gaan met het ontwerp raadsvoorstel.

  Binnen het plangebied van Zevenbergen-Noord wordt samen met ontwikkelende partijen gewerkt aan het creëren van een ruimtelijke, economische en financieel haalbare casus. Ontwikkelende partijen hebben aangegeven de plandelen uit de visie die betrekking hebben op de uitbreiding van lokale bedrijventerreinen, te ver van hun corebusiness af te vinden staan om deze actief ter hand te nemen. Derhalve zal de gemeente voor nu hier een actieve rol in gaan vervullen.

  Recentelijk zijn er, in navolging van een grootschalige versnippering van agrarische grond enige jaren terug in het zuidelijke bedrijventerreinendeel, wederom handelingen vanuit grondspeculatieve bedrijven waargenomen in het plangebied van Zevenbergen-Noord. Aangezien de versnippering zorgt voor het opblazen van de grondprijs, compliceert dit de projectontwikkeling in hoge mate. Het zuidelijke bedrijventerreindeel is hiermee reeds ‘belast’, vandaar dat er nu wordt ingezet om primair in te zetten op de ontwikkeling van het noordelijke bedrijventerreindeel, dat straks middels een rotonde ook een directe toegang zal verkrijgen tot de door de provincie aan te leggen noordelijke randweg.

  Teneinde te voorkomen dat gronden in dit noordelijke bedrijventerreindeel worden vervreemd en als gevolg daarvan de gemeente mogelijk grip op een ontwikkeling van het gebied verliest, is het nodig een gemeentelijk voorkeursrecht te vestigen. Dit wordt nu voorgesteld.

 11. Toepassen Wet voorkeursrecht gemeenten (ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)) op de locatie Zevenbergen-Noord 02

  Het college besluit:

  1. Op basis van artikel 6 lid 1 van de Wvg aan te wijzen als percelen en perceelsgedeelte, waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn, de percelen en perceelsgedeelte zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening met nummer TK-30445174-02 en perceelslijst met nummer PL-30445174-02, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen en perceelsgedeelte, hun grootte, alsmede de namen van de eigenaren en gerechtigden op de daarop rustende beperkte rechten, één en ander naar de stand van zaken van de openbare registers van het Kadaster per 31 mei 2021.
  2. Te concluderen dat de percelen en het perceelsgedeelte niet eerder in een aanwijzing op grond van de Wvg betrokken zijn geweest.
  3. Kennis te nemen van het feit dat het onderhavige besluit van rechtswege vervalt drie maanden na dagtekening van dit besluit, tenzij voor dit tijdstip door de gemeenteraad een besluit ex artikel 5 Wvg is genomen.
  4. Dit besluit te publiceren in de Staatscourant van 9 juni 2021 en het ter plaatse verschijnende huis-aan-huisblad de 'Moerdijkse Bode' op 16 juni 2021, opdat het rechtsgevolg als bedoeld in artikel 7, eerste lid Wvg ontstaat.
  5. Geheimhouding op te leggen tot 10 juni 2021 op dit besluit en voordracht en de bijlagen 1 tot en met 6 bij deze voordracht, op grond van artikel 55, lid 1 Gemeentewet in combinatie met artikel 10 Wob, lid 2 sub b om de financiële en economische belangen van de gemeente veilig te stellen.
  6. De raad voor te stellen het voorkeursrecht te vestigen op basis van artikel 5 Wvg en akkoord te gaan met het ontwerp raadsvoorstel.

  Binnen het plangebied van Zevenbergen-Noord wordt samen met ontwikkelende partijen gewerkt aan het creëren van een ruimtelijke, economische en financieel haalbare casus. Ontwikkelende partijen hebben aangegeven de plandelen uit de visie die betrekking hebben op de uitbreiding van lokale bedrijventerreinen, te ver van hun corebusiness af te vinden staan om deze actief ter hand te nemen. Derhalve zal de gemeente voor nu hier een actieve rol in gaan vervullen.

  Recentelijk zijn er, in navolging van een grootschalige versnippering van agrarische grond enige jaren terug in het zuidelijke bedrijventerreinendeel, wederom handelingen vanuit grondspeculatieve bedrijven waargenomen in het plangebied van Zevenbergen-Noord. Aangezien de versnippering zorgt voor het opblazen van de grondprijs, compliceert dit de projectontwikkeling in hoge mate. Het zuidelijke bedrijventerreindeel is hiermee reeds ‘belast’, vandaar dat er nu wordt ingezet om primair in te zetten op de ontwikkeling van het noordelijke bedrijventerreindeel, dat straks middels een rotonde ook een directe toegang zal verkrijgen tot de door de provincie aan te leggen noordelijke randweg.

  Teneinde te voorkomen dat gronden in dit noordelijke bedrijventerreindeel worden vervreemd en als gevolg daarvan de gemeente mogelijk grip op een ontwikkeling van het gebied verliest, is het nodig een gemeentelijk voorkeursrecht te vestigen. Dit wordt nu voorgesteld.