Aanpassingen brandveiligheid gemeentelijke accommodaties (fase 2)

Het college besluit:

De gemeenteraad te vragen in te stemmen met het volgende:

  1. Het uitvoeren van de aanpassingen brandveiligheid van gemeentelijke accommodaties;
  2. Hiervoor een budget beschikbaar te stellen van € 250.000;
  3. Deze beschikbaar gestelde middelen te dekken uit de stelpost nieuw beleid, specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen.

Op verzoek van de raad heeft het extern bureau “Vlampunt brandpreventie en brandwachten” een nagenoeg volledige opname ten behoeve van de algehele brandveiligheid basisscholen en de gemeentelijke accommodaties uitgevoerd. Alle brandveiligheidsvoorzieningen (bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch) zijn nagelopen en gecontroleerd. Van deze gebouwen zijn met rapportages de tekortkomingen aangaande de algehele brandveiligheid in beeld gebracht en is inzichtelijk gemaakt wat er minimaal moet worden aangepast. Als er bij de inspectie gebreken zouden zijn geconstateerd die geen uitstel konden verdragen, dan zou dit meteen zijn opgepakt. Dit is tot op heden niet nodig gebleken. De inspecties en het herstellen van de geconstateerde tekortkomingen zijn gefaseerd uitgevoerd.

Allereerst zijn 21 basis-schoolgebouwen en de 3 gemeentelijke accommodaties geïnspecteerd en brandveilig gemaakt. De inspectie van de overige gemeentelijke accommodaties (fase 2) zijn inmiddels afgerond en de gebreken zijn inzichtelijk gemaakt. Aan de raad wordt derhalve voorgesteld om het benodigde krediet van € 250.000 beschikbaar te stellen voor het herstellen van de gebreken van de geïnspecteerde gemeentelijke gebouwen van fase 2.