Motie: Betrouwbaarheid datum inwerkingtreding en compensatie kosten uitstel Omgevingswet

Het college besluit:
In te stemmen met de motie en deze in te dienen bij de ALV van de VNG d.d. 16 juni 2021.

De Omgevingswet is een van de grootste wettelijke veranderingen in Nederland. Alle wetten, regels en afspraken voor de fysieke leefomgeving worden geïntegreerd in één nieuw stelsel. In Moerdijk bereiden we ons voor op de implementatie van de Omgevingswet middels de uitvoering van het vastgestelde implementatieplan in 2019 met bijbehorend gevoteerde krediet. Op basis van het in 2016 gesloten Hoofdlijnenakkoord zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen over de financiële kaders waarin de uitvoering van de wet is gestart. Iedere partner kan gemotiveerd het initiatief nemen om in overleg te treden over de gemaakte afspraken wanneer buiten de kaders wordt getreden.

In 2020 is bekend gemaakt dat de inwerkingtreding van wet met 1 jaar is uitgesteld naar 1 januari 2021. Op 26 mei jl. is bekend gemaakt dat de wet wederom met 6 maanden wordt uitgesteld tot 1 juli 2022. Het uitstel van de wet zorgt voor onzekerheid, onduidelijkheid en onwerkbaarheid in de uitvoering. Daarbij doet het afbreuk aan de betrouwbaarheid van de overheid.

Herhaaldelijk uitstel van de wet zorgt voor een toename van de implementatiekosten. De hogere invoeringskosten worden niet gedekt uit baten. De vastgestelde verwachte terug-verdientijd van de investeringskosten (<10 jaar) is niet haalbaar. Daarnaast laten de begrotingen van gemeenten het niet toe deze extra financiële lasten op te vangen. Zonder compensatie zal gesneden moeten worden in andere voorzieningen.

Om bovenstaande redenen willen we zekerheid over de datum van inwerkingtreding én passende compensatie in 2022 e.v. voor de verhoogde invoeringskosten die samenhangen met het uitstel van de wet. Om dit te agenderen dienen we namens Moerdijk, ondersteund door De6 gemeenten een motie in bij de ALV van de VNG op 16 juni aanstaande.