Projectscopewijziging inrichtingsplan Stenen Poppen

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de voorgestelde projectscopewijziging.
  2. De gemeenteraad te informeren over de noodzakelijke versobering van het inrichtingsplan voor de openbare ruimte Stenen Poppen.
  3. Om de subsidie veilig te stellen alvast een aangepast plan voorleggen aan de provincie en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
  4. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren over dit proces.

Op 24 september 2020 is er een raadsbesluit genomen om akkoord te gaan met het inrichtingsplan voor de openbare ruimte rondom de Stenen Poppen en hier een bedrag van 235.000 euro voor beschikbaar te stellen. Dit staat los van het instandhoudingsonderhoud van de Stenen Poppen die in 2021 uitgevoerd gaat worden.

Dit bedrag is inclusief een subsidiebedrag van 110.000 euro dat aangevraagd is maar nog niet toegekend is door de provincie. Oorzaak hiervoor is dat de provincie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed veel kritiek hebben op dit plan. Belangrijkste bezwaar betrof de aanleg van een water / loopbrug.

Daarna is er een onderzoek uitgevoerd om te bekijken wat het rijksmonument wel kan hebben aan voorzieningen om de beleefbaarheid op die locatie te vergroten.

Op 30 september stellen wij voor aan de gemeenteraad om op basis van alle informatie een besluit te nemen over het versoberde inrichtingsplan voor de openbare ruimte rondom de Stenen Poppen. Nu wordt -onder voorbehoud van de goedkeuring van de raad- een versoberd inrichtingsplan voorgelegd aan de provincie en Rijksdienst.