Toepassen Wet voorkeursrecht gemeenten (ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)) op de locatie Zevenbergen-Noord 02

Het college besluit:

  1. Op basis van artikel 6 lid 1 van de Wvg aan te wijzen als percelen en perceelsgedeelte, waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn, de percelen en perceelsgedeelte zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening met nummer TK-30445174-02 en perceelslijst met nummer PL-30445174-02, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen en perceelsgedeelte, hun grootte, alsmede de namen van de eigenaren en gerechtigden op de daarop rustende beperkte rechten, één en ander naar de stand van zaken van de openbare registers van het Kadaster per 31 mei 2021.
  2. Te concluderen dat de percelen en het perceelsgedeelte niet eerder in een aanwijzing op grond van de Wvg betrokken zijn geweest.
  3. Kennis te nemen van het feit dat het onderhavige besluit van rechtswege vervalt drie maanden na dagtekening van dit besluit, tenzij voor dit tijdstip door de gemeenteraad een besluit ex artikel 5 Wvg is genomen.
  4. Dit besluit te publiceren in de Staatscourant van 9 juni 2021 en het ter plaatse verschijnende huis-aan-huisblad de 'Moerdijkse Bode' op 16 juni 2021, opdat het rechtsgevolg als bedoeld in artikel 7, eerste lid Wvg ontstaat.
  5. Geheimhouding op te leggen tot 10 juni 2021 op dit besluit en voordracht en de bijlagen 1 tot en met 6 bij deze voordracht, op grond van artikel 55, lid 1 Gemeentewet in combinatie met artikel 10 Wob, lid 2 sub b om de financiële en economische belangen van de gemeente veilig te stellen.
  6. De raad voor te stellen het voorkeursrecht te vestigen op basis van artikel 5 Wvg en akkoord te gaan met het ontwerp raadsvoorstel.

Binnen het plangebied van Zevenbergen-Noord wordt samen met ontwikkelende partijen gewerkt aan het creëren van een ruimtelijke, economische en financieel haalbare casus. Ontwikkelende partijen hebben aangegeven de plandelen uit de visie die betrekking hebben op de uitbreiding van lokale bedrijventerreinen, te ver van hun corebusiness af te vinden staan om deze actief ter hand te nemen. Derhalve zal de gemeente voor nu hier een actieve rol in gaan vervullen.

Recentelijk zijn er, in navolging van een grootschalige versnippering van agrarische grond enige jaren terug in het zuidelijke bedrijventerreinendeel, wederom handelingen vanuit grondspeculatieve bedrijven waargenomen in het plangebied van Zevenbergen-Noord. Aangezien de versnippering zorgt voor het opblazen van de grondprijs, compliceert dit de projectontwikkeling in hoge mate. Het zuidelijke bedrijventerreindeel is hiermee reeds ‘belast’, vandaar dat er nu wordt ingezet om primair in te zetten op de ontwikkeling van het noordelijke bedrijventerreindeel, dat straks middels een rotonde ook een directe toegang zal verkrijgen tot de door de provincie aan te leggen noordelijke randweg.

Teneinde te voorkomen dat gronden in dit noordelijke bedrijventerreindeel worden vervreemd en als gevolg daarvan de gemeente mogelijk grip op een ontwikkeling van het gebied verliest, is het nodig een gemeentelijk voorkeursrecht te vestigen. Dit wordt nu voorgesteld.