Verzoek AM BV inzake project Oevers Roode Vaart

Het college besluit:

  1. Niet in te gaan op het verzoek een zienswijze in te dienen op de ontwerp-Omgevings-verordening voor het vervallen van de aanduiding ‘verstedelijking afweegbaar’;
  2. Op dit moment geen verzoek tot herbegrenzing stedelijk gebied in te dienen;
  3. AM met een brief te berichten.

AM B.V., projectontwikkelaar van project Oevers Roode Vaart in Zevenbergen, heeft geconsta-teerd dat in het ontwerp van de provinciale Omgevingsverordening een aantal wijzigingen worden doorgevoerd, die wellicht een belemmering opwerpen voor een deel van het project. Het bedrijf verzoekt het college een zienswijze op de ontwerp-Omgevingsverordening in te dienen. Daarnaast verzoekt AM het college een verzoek om herbegrenzing stedelijk gebied in te dienen bij de provincie. Het college besluit niet op te gaan op beide verzoeken, omdat de termijn voor het indienen van een zienswijze op de ontwerp-verordening inmiddels verstreken is en omdat er inhoudelijk onvoldoende argumenten zijn.

Een verzoek om herbegrenzing is op dit moment niet mogelijk, omdat het verzoek niet voldoet aan de vijf opties die de Interimomgevingsverordening daarvoor geeft.