9 maart 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 9 maart 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 09 maart 2021 van 10:16 tot 00:00
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 2 maart 2021

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 2 maart 2021

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Benoeming 5e lid raad van toezicht Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant

  Het college besluit:
  In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel en de raad voor te stellen om mevrouw N. Fouchier te benoemen als het 5e lid van de raad van toezicht Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant.

  Op grond van de statuten van de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant heeft de gemeenteraad onder andere de bevoegdheid tot het benoemen van de 5 leden van de raad van toezicht van de Stichting. De gemeenteraad heeft op 2 juli 2020 de eerste 4 leden van de raad van toezicht al benoemd. De raad van toezicht doet nu de voordracht voor benoeming van mevrouw N. Fouchier als het 5e lid van de raad van toezicht.

 4. Werkplekconcept en gemeentehuis nieuwe stijl fase 2

  Het college besluit:

  De raad voor te stellen om:

  1. In te stemmen met de invoering van een nieuw werkplekconcept conform scenario Optimaal zoals beschreven in de businesscase van februari 2021 opgesteld door Colliers International;
  2. Hiervoor een totaalbedrag aan middelen beschikbaar te stellen van € 8.290.000;
  3. Deze investering voor € 1.102.000 te dekken uit de voorziening onderhoud gebouwen en het restant van € 7.188.000 via afschrijving in 10 resp. 20 jaar, zoals aangegeven in de businesscase; 
  4. De jaarlijkse extra kapitaallast van € 626.000 te dekken als volgt:
   Middelen in stelpost nieuw beleid € 308.000
   Kap.lasten van kredieten bureaustoelen & bureaus € 28.000
   Efficiencybesparing op personeel (1% van P-budget) € 175.000
   Besparing op energiekosten € 4.000
   Besparing op klein onderhoud € 5.000
   Subtotaal € 520.000
   Te realiseren extra huuropbrengst € 106.000
   Totaal

   € 626.000

  5. De eerder beschikbaar gestelde kredieten voor vervanging van de bureaustoelen en bureaus van resp. € 178.500 en € 315.000 in te trekken;
  6. Het restant budget “experimenteren en vernieuwen” uit 2020 van afgerond € 75.000 beschikbaar te stellen voor training en changemanagement om de medewerkers van de gemeente Moerdijk een goede start te laten maken met de nieuwe werkwijze.

  In het gemeentehuis is recentelijk de centrale hal vernieuwd, inclusief de balies en het bedrijfsrestaurant. De overige delen van het gemeentehuis, zoals de kantoor- en vergaderruimtes, zijn toen niet meegenomen. Het gemeentehuis is op die onderdelen verouderd en toe aan vernieuwing van o.a. het klimaatsysteem en het werkplekconcept. De meest logische keuze is, qua gebruiksgemak en kosten, het volledig vernieuwen van de klimaatinstallatie en het werkplekconcept.

  Door te kiezen voor een werkplekconcept gebaseerd op activiteitgerelateerd werken, kan er makkelijker en beter worden (samen)gewerkt. Ook vanuit goed werkgeverschap is het belangrijk voor de gemeente Moerdijk om het gemeentehuis bij de tijd te brengen.

  Er is eenplanontwikkeldom het gehele gemeentehuis weer bij de tijd te brengen,gebaseerd op deuitgangspunten:

  1. Efficiënter gebruik maken van de beschikbare ruimte,waardoor ruimte overblijft voor verhuur,
  2. Met meerdere huurders voorzieningen zoals het vergadercentrum, receptie en allerlei diensten delen(dit noemen we eenmultitenant concept),
  3. Meteenco-workingzonepieken in de ruimtebehoefte opgevangen. In deze zone kan gemakkelijk en flexibel worden(samen-)gewerktzonder dat erin het gebouw steeds zaken moeten worden aangepast.

  Er zal flink verbouwd moeten worden om dat mogelijk te maken. Wat er gedaan moet worden en wat dat gaat kosten is zorgvuldig in beeld gebracht. Ook wat het vernieuwde gemeentehuis gaat opleveren aan gebruiksgemak, efficiencyen huuropbrengsten is in beeld gebracht.Als van de ruimte die vrijkomt voor verhuurgemiddeld57% wordt verhuurd, danzullen dekosten niet stijgen ten opzichte van nu.Wordt er meer verhuurd, dandalen de kosten na de aanpassingen zelfs.In de loop van 2021 wordt een ontwerp gemaakten deuitvoering voorbereid. In 2022 zal het gemeentehuis worden verbouwd, zodater begin 2023 gebruik gemaakt kan worden van het vernieuwde gemeentehuis.

 5. Aanpassen beleid ondergrondse infrastructuur/aanleg kabels en leidingen

  Het college besluit:

  De raad voor te stellen:

  1. De Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Moerdijk (AVOI) vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de huidige AVOI gemeente Moerdijk (inwerking getreden op 1-1-2016);
  2. In te stemmen dat in artikel 2:11, vijfde lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Moerdijk (APV) niet meer wordt verwezen naar de Telecommunicatie-verordening en dat die aangepaste verwijzing in de eerstvolgende wijziging van de APV wordt meegenomen.

  Gevraagd collegebesluit:

  Na vaststelling van de AVOI door de raad de volgende regelingen als uitwerking van de AVOI gelijktijdig in werking te laten treden:

  1. Het Handboek kabels en leidingen gemeente Moerdijk;
  2. De Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen gemeente Moerdijk;
  3. De Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Moerdijk;
  4. De Beleidsregel grondtransacties en kabels en leidingen gemeente Moerdijk.

  De gemeente beschikt op dit moment over een Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) die de aanleg, instandhouding, opruiming en verlegging van kabels en leidingen in en op openbare gronden regelt. De AVOI is begin 2016 door de gemeenteraad vastgesteld en omvat de wettelijk verplichte Telecommunicatieverordening en vervangt (op sommige punten) de APV. Voorliggende AVOI is verder geoptimaliseerd en bijbehorende regelingen als handboek kabels en leidingen, schaderegeling ingravingen, nadeelcompensatie-regeling kabels en leidingen en beleidsregel grondtransacties worden vastgesteld.
  De gemeente wil over integraal en uniform beleid voor het aanleggen, in stand houden en opruimen van kabels en leidingen in en op openbare gronden beschikken. Hiervoor is het ook noodzakelijk dat de coördinatie en instemmingsprocedure up-to-date zijn. Er is in dit verband gewerkt aan een eenduidige verordening en nadere regels.
  Met de door de gemeenteraad vast te stellen nieuwe AVOI met bijbehorende regelingen wordt, middels een verordening die voldoet aan de wettelijke kaders, de beoogde uniformiteit bereikt voor handhaving van alle technische, administratieve en veiligheidsbepalingen die de gemeente stelt aan de aanleg, instandhouding en opruiming van alle ondergrondse infrastructuur. Daardoor vervallen de verschillende procedures voor netbeheerders van openbare elektronische communicatienetwerken (telecom) en overige netbeheerders (onder andere nutsbedrijven). Volgens de AVOI wordt iedere aanvraag eenduidig en uniform behandeld.
  Een optimalisatieslag met betrekking tot het gemeentelijke beleid voor kabels en leidingen wordt hiermee bereikt. Tevens worden de landelijke ontwikkelingen op dit gebied gevolgd.

 6. Aanbrengen sprinklernetwerk in parkeergarage

  Het college besluit:

  Het college verzoekt de gemeenteraad in te stemmen met het volgende:

  1. In te stemmen met het uitbreiden van het sprinklernetwerk in de parkeergarage om hiermee te voldoen aan wet- en regelgeving zodat het gemeentehuis brandveilig wordt.
  2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 125.000 en de jaarlijkse kapitaallasten van in totaal € 8.125 te dekken uit de stelpost nieuw beleid, specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen.

  Tijdens periodiek uitgevoerde controles zijn een aantal manco’s geconstateerd ten aanzien van uitvoering van de brandveiligheidsinstallaties van het gemeentehuis, o.a. door wijzigingen in gebruik en of gewijzigde regelgeving. Bij dit brandveiligheidsvraagstuk spelen 2 belangrijke thema’s:

  • Omvang brandcompartiment

  De gelijkwaardige oplossing voor de gebruiksoppervlakte van de parkeergarage. Sinds de wijziging van Woningwet naar Bouwbesluit 2012 is de afmeting van een brandcompartiment- oppervlakte van een parkeergarage kleiner dan de huidige parkeergarage. Een gelijkwaardige oplossing voor het te grote brandcompartiment is de toevoeging van een brandbeveiligings-installatie. Omdat het gemeentehuis uitgerust is met een sprinklerinstallatie is uitbreiding van de bestaande installatie een logische keuze.

  • Gewijzigde uitgangspunten

  De parkeergarage van het gemeentehuis is voorzien van een aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s. Elektrisch aangedreven voertuigen kennen andersoortige veiligheidsrisico’s dan conventionele (fossiel aangedreven) voertuigen. Gezien de ervaringen bij enkele grote branden in parkeergarages de afgelopen jaren, blijken de standaard ontwerpuitgangspunten steeds vaker achter te lopen op de realiteit van de branden. Ook de Nederlandse bouwregelgeving, normen en richtlijnen zijn nog altijd gebaseerd op kenmerken van branden met conventionele voertuigen. Moderne voertuigen hebben echter, mede door het gebruik van veel kunststoffen, een hogere vuurlast en brandvermogen dan de oudere stalen modellen. Door de brandweer en het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) is een handreiking met een set van maatregelen opgesteld voor brandveiligheid in parkeergarages. De aanwezigheid van een sprinklerinstallatie is één van deze maatregelen. Hiermee kan de kans op branduitbreiding naar aangrenzende constructies en voertuigen worden verkleind, niet alleen bij een brand in een conventioneel aangedreven voertuig, maar zeker ook bij een brand in een elektrisch aangedreven voertuig. Daarvoor is het namelijk, mede vanwege een aantal verschillen in brand-verloop en de complexere bestrijdbaarheid des te meer van belang dat de brand in het beginstadium beperkt wordt gehouden. Een sprinklerinstallatie is dan passend, omdat de brand ‘bij de bron’ wordt aangepakt en de kans om het incident klein te houden groter wordt.

 7. Haalbaarheid geluidswal Helwijk

  Het college besluit:

  1. Kennis nemen van de Verkenning haalbaarheid geluidswal Helwijk
  2. Vanwege relatief hoge kosten en relatief beperkte akoestische effecten te concluderen dat een geluidswal bij Helwijk geen doelmatige oplossing is
  3. De werkgroep leefomgeving Helwijk/Willemstad met een brief te informeren dat de gemeente afziet van deze optie
  4. De raad via een raadsinformatiebrief te informeren, na het gesprek met de werkgroep.

  Aanleiding voor de verkenning is de motie ‘Oplossen geluidproblematiek A29/A4’ van 18 januari 2018 en de brief van de minister van Nieuwenhuizen-Wijbenga van 3 april 2020 aan de bewoners van Helwijk en Heijningen. In deze brief wordt ingegaan op de mogelijke maat-regelen, waaronder de aanleg van een geluidswal, die kunnen worden genomen om de geluidsbelasting in de dorpskernen te verminderen. De minister geeft in haar brief aan niet bereid te zijn deze geluidswal te realiseren. De aanleg van de geluidswal is in deze situatie een zogenaamde bovenwettelijke maatregel waarvoor dan de gemeente verantwoordelijk is. Voor een wettelijke verplichting is de doelmatigheid namelijk te beperkt. De gemeente heeft na overleg met de werkgroep leefomgeving Helwijk/Willemstad aangegeven dat zij op basis van een beperkt onderzoek naar de haalbaarheid een afweging wil maken over het zelf als gemeente realiseren van deze wal. Uit de verkenning volgt dat de kosten (> € 500.000) van de aanleg en beheer van de geluidwal relatief hoog zijn ten opzichte van de beperkte akoestische effecten (2-3dB) er van. Hieruit wordt geconcludeerd dat het als gemeente realiseren van deze geluidswal niet voor de hand ligt.

 8. Verlenging Huurcompensatie Vrijwilligersorganisaties Corona naar 1 september 2021

  Het college besluit:
  De Nadere regels Compensatie Huur Vrijwilligersorganisaties Corona vast te stellen en op gebruikelijke wijze te publiceren.

  December 2020 heeft het college de Nadere regels Compensatie Huur Vrijwilligersorganisaties Corona vastgesteld. Deze regeling loopt af op 16 maart 2021. Omdat de omstandigheden sinds december 2020 nauwelijks ten positieve zijn gewijzigd voor de doelgroep van de regeling heeft het college besloten de regeling in stand te houden en deze te verlengen tot 1 september 2021.