Aanbrengen sprinklernetwerk in parkeergarage

Het college besluit:

Het college verzoekt de gemeenteraad in te stemmen met het volgende:

  1. In te stemmen met het uitbreiden van het sprinklernetwerk in de parkeergarage om hiermee te voldoen aan wet- en regelgeving zodat het gemeentehuis brandveilig wordt.
  2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 125.000 en de jaarlijkse kapitaallasten van in totaal € 8.125 te dekken uit de stelpost nieuw beleid, specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen.

Tijdens periodiek uitgevoerde controles zijn een aantal manco’s geconstateerd ten aanzien van uitvoering van de brandveiligheidsinstallaties van het gemeentehuis, o.a. door wijzigingen in gebruik en of gewijzigde regelgeving. Bij dit brandveiligheidsvraagstuk spelen 2 belangrijke thema’s:

  • Omvang brandcompartiment

De gelijkwaardige oplossing voor de gebruiksoppervlakte van de parkeergarage. Sinds de wijziging van Woningwet naar Bouwbesluit 2012 is de afmeting van een brandcompartiment- oppervlakte van een parkeergarage kleiner dan de huidige parkeergarage. Een gelijkwaardige oplossing voor het te grote brandcompartiment is de toevoeging van een brandbeveiligings-installatie. Omdat het gemeentehuis uitgerust is met een sprinklerinstallatie is uitbreiding van de bestaande installatie een logische keuze.

  • Gewijzigde uitgangspunten

De parkeergarage van het gemeentehuis is voorzien van een aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s. Elektrisch aangedreven voertuigen kennen andersoortige veiligheidsrisico’s dan conventionele (fossiel aangedreven) voertuigen. Gezien de ervaringen bij enkele grote branden in parkeergarages de afgelopen jaren, blijken de standaard ontwerpuitgangspunten steeds vaker achter te lopen op de realiteit van de branden. Ook de Nederlandse bouwregelgeving, normen en richtlijnen zijn nog altijd gebaseerd op kenmerken van branden met conventionele voertuigen. Moderne voertuigen hebben echter, mede door het gebruik van veel kunststoffen, een hogere vuurlast en brandvermogen dan de oudere stalen modellen. Door de brandweer en het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) is een handreiking met een set van maatregelen opgesteld voor brandveiligheid in parkeergarages. De aanwezigheid van een sprinklerinstallatie is één van deze maatregelen. Hiermee kan de kans op branduitbreiding naar aangrenzende constructies en voertuigen worden verkleind, niet alleen bij een brand in een conventioneel aangedreven voertuig, maar zeker ook bij een brand in een elektrisch aangedreven voertuig. Daarvoor is het namelijk, mede vanwege een aantal verschillen in brand-verloop en de complexere bestrijdbaarheid des te meer van belang dat de brand in het beginstadium beperkt wordt gehouden. Een sprinklerinstallatie is dan passend, omdat de brand ‘bij de bron’ wordt aangepakt en de kans om het incident klein te houden groter wordt.