9 november 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 9 november 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 09 november 2021
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder

E. Schoneveld

wethouder

C. Polak

strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 9 november 2021

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 9 november 2021

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Principeverzoek transformatie bedrijfspand Grintweg 13 Moerdijk naar woningen

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het principeverzoek van New-Ton architecten om het bedrijfspand op het adres Grintweg 13 in Moerdijk te mogen transformeren naar woningbouw.
  2. Niet in te stemmen met het principeverzoek om het bedrijfspand op het adres Grintweg 13 in Moerdijk te mogen transformeren naar woningbouw op de wijze die in het principe-verzoek wordt voorgesteld.
  3. Open te staan voor een principeverzoek wat wel aansluit op de bestaande omgeving, de parkeerdruk in de omgeving niet verhoogt en minder woningen van hogere kwaliteit biedt.

De eigenaar van het pand Grintweg 13 in Moerdijk wil het bedrijfspand transformeren naar een woonfunctie. Het voorgestelde plan houdt echter geen rekening met het grondbezit van de eigenaar en levert verkeersonveilige situaties op doordat er bijvoorbeeld op het trottoir tuinen worden gepland. Daarnaast voldoet het plan niet aan het gemeentelijk parkeerbeleid waardoor parkeeroverlast voor de omgeving ontstaat. Ook bevat het plan woningen van een type wat al elders in Moerdijk wordt ontwikkeld, ook de kwaliteit van de woningen is beperkt.
Door een plan te maken wat wel rekening houdt met de omgeving kan wellicht een win-win situatie ontstaan waarbij de bedrijfsbestemming plaats maakt voor woningbouw en de eigenaar zijn pand toch kan herontwikkelen. De gemeente staat open voor een alternatief plan.

Brief Tennet aan Staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat inzake stand van zaken compensatie leefbaarheid Kattenkraam

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de inhoud van de concept-brief van Tennet inzake voortgang realisatie leefbaarheidscompensatie Kattenkraam
  2. In te stemmen met de verzending van de brief aan de Staatssecretaris van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (verder EZK genoemd)

Tennet is gevraagd om de staatssecretaris EZK op de hoogte te stellen van de stand van zaken. De brief is bedoeld om aan dit verzoek te voldoen. De brief wordt in overleg met de gemeente opgesteld en verzonden. Tennet zal de betrokken bewoners hiervan op de hoogte stellen.

Tarieven Jeugd 2022

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de verhoging van de tarieven Jeugd van de laagcomplex arrangementen met 2,53%.
  2. In te stemmen met de verhoging van de tarieven Jeugd van de hoogcomplex arrange-menten A t/m E met 2,53% plus € 1500,- per maand voor Hoogcomplex D en E.
  3. In te stemmen met de verhoging van de tarieven Jeugd van de arrangementen Pleegzorg en Woonzorg met 12,53%.

Algehele kostenstijgingen over de afgelopen jaren maken het noodzakelijk de tarieven voor jeugdzorg in zijn geheel te verhogen om de dienstverlening op peil te kunnen houden en de kwaliteit te borgen. Tevens geeft deze verhoging een impuls aan het zorglandschap om de huidige knelpunten als gemeenten en zorgaanbieders gezamenlijk aan te pakken en op te lossen. Daar er geen directe relatie is tussen tarieven voor zorgaanbod en de outputfinanciering in regio West- Brabant West (WBW) is er bij de jaarlijkse tariefsaanpassingen nooit rekening gehouden met algehele kostenstijging (o.a. CAO/loonkostenstijging, zakgeldverhoging verblijf, hogere huisvestingskosten). Uitgangspunt van de regio WBW is wel steeds geweest om een eerlijke prijs te betalen voor zorg. Daarbij zijn er landelijk afspraken gemaakt om te komen tot reële tarieven (VNG: Norm voor opdrachtgeverschap). Naast de tariefsverhoging is het nood-zakelijk mitigerende maatregelen te nemen en te sturen op de uitvoering van het stelsel om de groei te temperen en de uitstroom te bevorderen.

Aanvullend krediet startersleningen

Het college besluit:

  1. De raad voor te stellen een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 1.000.000,- ten behoeve van de storting op de "Gemeenterekening Starterslening" en onder te brengen bij Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn);
  2. De raad voor te stellen de jaarlijkse rentelasten van € 15.000,- te verwerken in de (meer-jaren)begroting 2022-2025 via een begrotingswijziging 2022.

Van de startersregeling, die in februari 2021 is geactualiseerd, wordt veelvuldig gebruik gemaakt. De populariteit van de regeling heeft ertoe geleid dat het budget bijna uitgeput is. Omdat wij het belangrijk vinden om starters op de Moerdijkse woningmarkt te faciliteren, stellen wij aan de gemeenteraad voor om extra budget beschikbaar te stellen voor startersleningen.