12 april 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 12 april 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 12 april 2022
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 5 april 2022

Het college besluit:
De besluitenlijst gewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 5 april 2022

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Verlengen project doelgroep C Fort Sabina 2022

Het college besluit:

 1. Het project rond doelgroep C van het Werkplein bij Fort Sabina vanaf 1 mei 2022 te verlengen met een jaar.
 2. Het beschikbaar budget van € 25.000 op het product Re-integratie 665000 kostensoort 44380 Bijdrage instellingen/verenigingen in te zetten als bijdrage in de cofinanciering.

Het Werkplein Hart van West-Brabant verzorgt de re-integratie en participatie van inwoners die hulp nodig hebben bij hun deelname aan de maatschappij. De afgelopen jaren is er een kentering gekomen in de verdeling van het bestand van het Werkplein. Bijna 70% van het aantal kandidaten bij het Werkplein is ingedeeld in categorie C. Voor de activering van de klanten in de C-doelgroep zijn fysieke plaatsen met specifieke begeleiding nodig. Fort Sabina is een uitgelezen plek om kandidaten een plaats te bieden zich verder te ontwikkelen, waarbij tegelijkertijd meerwaarde wordt gerealiseerd voor het fort zelf en het toeristisch gebruik hiervan. Kandidaten uit de C doelgroep kunnen niet zelfstandig werken, maar hebben iemand nodig die hen intensief begeleidt. Voor de kandidatenbegeleiding van de dagelijkse werkzaamheden wordt bekostiging gezocht. De eerste twee jaar werd dit voor de helft betaald door de gemeente en voor de helft door de provincie. Beide partijen droegen € 25.000 bij aan de begeleider. Het college wordt gevraagd of zij door willen gaan met het project en nogmaals € 25.000 willen bijdragen.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Sporenbergstraat’ Zevenbergschen Hoek

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de inspraak- en vooroverlegreacties, zoals opgenomen in de Nota van Inspraak en Vooroverleg d.d. 13 december 2021;
 2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Sporenbergstraat” (NL.IMRO.1709.ZHBPSporenberg-BP30);
 3. Het ontwerpbestemmingsplan voor de periode van 6 weken ter inzage te leggen;
 4. Het ontwerpbesluit Hogere waarde voor de Sporenbergstraat, eveneens gedurende 6 weken ter inzage te leggen;
 5. Het ontwerpbestemmingsplan ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief.

Op het perceel gelegen aan de Sporenbergstraat te Zevenbergschen Hoek bevindt zich een
braakliggend grasveld (voormalig sportveld). De gemeente Moerdijk is voornemens hier woningen te realiseren.

In het vigerend bestemmingsplan 'Kern Zevenbergschen Hoek', dat vastgesteld is in 2011, is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de realisatie van ten minste 10 tot maximaal 25 woningen. Om gebruik te kunnen maken van deze wijzigingsbevoegdheid dient voldaan te worden aan een aantal regels. De beoogde ontwikkeling voldoet niet aan de destijds gestelde afstand tussen de woningen en het bergbezinkbassin. De afstand tot de beoogde woningen bedraagt minder dan 50 meter, hierdoor voldoet het planvoornemen niet aan de wijzigingsvoorwaarden. Om deze reden kan geen gebruik worden gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid, maar dient een reguliere bestemmingsplanwijziging te worden doorlopen. Hiervoor is het onderhavig bestemmingsplan opgesteld. Het bestemmingsplan stelt regels aan de beoogde woningbouwontwikkeling en onderbouwd deze middels milieutechnische en beleidsmatige overwegingen.
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Sporenbergstraat’ heeft van 16 december 2021 tot en met 26 januari 2022 ter inzage gelegen. In deze periode zijn er geen inspraakreacties ingediend op het plan. De ingediende wettelijke vooroverleg reacties door de instanties hebben niet geleid tot een wijziging in het bestemmingsplan. Er is één ambtshalve wijziging in het plan doorgevoerd. Deze wijziging heeft betrekking het aanpassen van de bestemmingsgrens Wonen conform het stedenbouwkundig plan. De reacties zijn verwerkt in de Nota van Inspraak en Vooroverleg.

Het college heeft op 12 april 2022 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan “Sporenbergstraat” en de Nota van Inspraak en Vooroverleg en zal deze vanaf 21 april 2022 gedurende 6 weken ter inzage leggen.
De terinzagelegging biedt eenieder de mogelijkheid om gedurende deze periode zijn of haar zienswijze kenbaar te maken. Publicatie zal plaatsvinden via de Moerdijkse bode, het Gemeenteblad en de gemeentelijke website. Het bestemmingsplan zal volgens de wettelijke eisen gepubliceerd worden op ruimtelijkeplannen.nl.

Daarnaast heeft het college besloten om het ontwerp Besluit Hogere waarde eveneens ter inzage te leggen. Ook hiertegen kan een zienswijze worden ingebracht.

Advies scholenfusie 1 augustus 2022 basisscholen Juliana en Kennedy

Het college besluit:

 1. Een positief advies te geven over de voorgenomen fusie op 1 augustus 2022, zodat de gefuseerde nieuwe interconfessionele basisschool Juliana in Fijnaart toekomstbestendig kwalitatief hoogwaardig onderwijs kan blijven bieden aan de leerlingen in Fijnaart. Hierbij zijn de volgende overwegingen meegewogen:
  1. Het schoolbestuur zelf de afweging moet maken of de kwaliteit van het onderwijs is geborgd en geborgd kan worden in de toekomst.
  2. De gefuseerde basisschool Juliana interconfessioneel wordt, met de richtingen rooms katholiek (r.k.) en protestants christelijk (p.c.).
  3. De fusie bijdraagt aan het realiseren van een Integraal Kindcentrum in Fijnaart voor de begeleiding en het stimuleren van kinderen van 0 tot en met 12 jaar.
  4. Hiermee de komende 5 jaren de personele bekostiging kan worden gegarandeerd voor de nieuwe samengevoegde interconfessionele basisschool Juliana, die dan gebaseerd wordt op de beide afzonderlijke scholen.
  5. Beide medezeggenschapsraden ingestemd hebben met de voorgenomen fusie.
 2. In te stemmen met de vaststellingsovereenkomst voor de beschikbare huisvestingscapaciteit van de gefuseerde basisschool Juliana op 1 augustus 2022.

De Waarden – Stichting voor confessioneel basisonderwijs heeft verzocht om advies over de voorgenomen fusie op 1 augustus 2022 van de r.k. basisschool Kennedy en p.c. basisschool Juliana in Fijnaart. Fusie van de basisscholen is de bevoegdheid van het schoolbestuur. Het advies van het college is nodig als onderdeel van de door het schoolbestuur wettelijk verplicht op te stellen fusie-effectrapportage (FER). Op grond van de overwegingen zoals opgenomen in het collegebesluit, heeft het college besloten een positief advies te geven, zodat de gefuseerde nieuwe Interconfessionele basisschool Juliana in Fijnaart toekomstbestendig kwalitatief hoogwaardig onderwijs blijven bieden aan de leerlingen in Fijnaart. Het schoolgebouw en terrein van beide gefuseerde scholen zijn nodig zijn voor de gefuseerde basisschool Juliana. Het schoolgebouw en terrein van beide scholen zijn reeds eigendom van Stichting De Waarden. Eigendomsoverdracht hoeft derhalve niet plaats te vinden. Voor de nieuwe gefuseerde school Juliana dient wel vastgesteld te worden wat de beschikbare capaciteit van de huisvesting is op 1 augustus 2022. Dit wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst met het schoolbestuur.

Ontwerpbestemmingsplan Van Krimpen, Molenstraat 42 te Standdaarbuiten

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vooroverlegreactie, zoals opgenomen in paragraaf 7.2 Vooroverleg van de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan;
 2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Molenstraat 42 te Standdaarbuiten (NL.IMRO.1709.SBMolenstr42-BP30);
 3. Het ontwerp bestemmingsplan Molenstraat 42 te Standdaarbuiten gedurende 6 weken ter inzage te leggen;
 4. Voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage op te stellen;
 5. De gemeenteraad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren.

Op 4 november 2019 is ingestemd met het principeverzoek voor het uitbreiden van het bestaande bedrijfspand van Van Krimpen met circa 5630 m3, mits de omgeving betrokken wordt bij deze ontwikkeling. Via een omgevingsdialoog zijn zowel de direct omwonenden als de dorpstafel betrokken bij deze ontwikkeling. In de toelichting is te lezen op welke wijze vorm aan is gegeven aan de omgevingsdialoog. Het principeverzoek is nader uitgewerkt en vertaald in dit ontwerpbestemmingsplan. Het concept ontwerpbestemmingsplan is voorgelegd aan de vooroverlegpartners voor reactie. Door het Waterschap is een inhoudelijke reactie gegeven omtrent de ligging buitendijks. De brandweer heeft een inhoudelijke reactie gegeven omtrent de capaciteit van bluswater. Deze reacties hebben niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage. De terinzagelegging biedt eenieder de mogelijkheid om gedurende deze periode zijn of haar zienswijze kenbaar te maken. Publicatie zal plaatsvinden via de Moerdijkse bode en het gemeenteblad. Het ontwerpbestemmingsplan zal volgens de wettelijke eisen gepubliceerd worden op ruimtelijkeplannen.nl

P120. LPM – ontheffing verplichting tot aanbieding in verband met een gemeentelijk voorkeursrecht

Het college besluit:
Op grond van het bepaalde in artikel 10.6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten in het gebied Logistiek Park Moerdijk en op verzoek van Havenbedrijf Moerdijk N.V.:

 1. Ontheffing van de verplichting tot aanbieding te verlenen ten behoeve van de aankoop van kadastrale percelen Zevenbergen, sectie O, nummer 1964, alsmede Zevenbergen, sectie O, nummer 1966, alsmede Zevenbergen, sectie O, nummer 1967 door Hebema II B.V.
 2. Het voorkeursrecht voor de percelen onder besluitpunt 1, zoals weergegeven in bijlage 1 (kaart) & bijlage 2 (perceelslijst) in te trekken nadat de gronden zijn geleverd aan Hebema II B.V.;
 3. De eigenaren een mededeling te zenden van het besluit tot ontheffing van het voorkeursrecht.
  Op grond van artikel 10.6 Wet voorkeursrecht gemeenten wordt, op verzoek van Havenbedrijf Moerdijk, voor drie percelen binnen plangebied Logistiek Park Moerdijk ontheffing van de verplichting tot aanbieding verleend. Voor deze percelen heeft ontwikkelaar Hebema II B.V. overeenstemming bereikt met de huidige eigenaren.