25 april 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 25 april 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 25 april 2022
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 19 april 2022

Het college besluit:
De besluitenlijst gewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 19 april 2022

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Besluit 3 is genomen in de vergadering van 12 april. De gemeenteraad is inmiddels ingelicht, daarom nu openbaar.

Herontwikkeling locatie Schansweg 12 Zevenbergen (vm. Caldic-terrein) ten behoeve van tijdelijke huisvesting van Oekraïense vluchtelingen in eerste fase en voor huisvesting statushouders, spoedzoekers en arbeidsmigranten in tweede fase

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar het met voorrang ontwikkelen van tijdelijke huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen (200, dan wel 300 afhankelijk van de actuele ontwikkelingen in de komende weken) en in een vervolgfase voor arbeidsmigranten (450), alsmede statushouders en spoedzoekers (in totaal 50) op de locatie Schansdijk (voorheen nr.12) te Zevenbergen.
  2. Akkoord te gaan met het informeren van de raad over dit voornemen en onderzoek in een vertrouwelijke raadssessie.
  3. Het treffen van de nodige voorbereidingen, waaronder het starten van een omgevingsdialoog en het contact leggen met aanbieders.
  4. Het reeds tijdens het onderzoek voeren van oriënterende gesprekken met drie kandidaat-aanbieders, zodat na positief besluit over het haalbaarheidsonderzoek binnen twee weken met één aanbieder via een korte één op één-procedure tot een akkoord over realisatie huisvesting van Oekraïense vluchtelingen gekomen kan worden.
  5. In te stemmen met het startdocument en raadsvoorstel.

Er is grote behoefte aan tijdelijke huisvesting voor diverse doelgroepen. Het blijft lastig om voldoende geschikte locaties te vinden. Inmiddels is een algemeen gemeentelijk inschrijvingstraject gestart waarbij initiatiefnemers worden gezocht voor de realisatie van huisvesting voor 1500 arbeidsmigranten op gronden, niet in gemeentelijk eigendom. Verder is het de bedoeling om te bezien of ook een terrein in gemeentelijke eigendom, te weten de locatie aan de Schans-dijk te Zevenbergen, op korte termijn geschikt gemaakt kan worden voor tijdelijke huisvesting van de diverse genoemde doelgroepen. Met name de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen na de eerste crisisopvang (vanaf augustus 2022) moet met spoed gerealiseerd worden. Het is de bedoeling om in de eerste fase van de herontwikkeling een deel van de locatie beschikbaar te stellen voor tijdelijke huisvesting van 200 (dan wel 300, afhankelijk van de actuele ontwikkelingen in de komende weken) Oekraïense vluchtelingen. In een vervolgfase zal het resterend gedeelte van het terrein gefaseerd beschikbaar komen voor de huisvesting van de andere genoemde doelgroepen.

Tot nu toe plaatsgevonden onderzoek laat zien dat deze locatie op relatief korte termijn geschikt gemaakt kan worden voor tijdelijke huisvesting van genoemde doelgroepen. Gedacht wordt aan gebruik voor tijdelijke huisvesting gedurende een periode van minimaal 10 tot maximaal 20 jaar.

Budgetsubsidie 2022 Stichting Energietransitie Moerdijk

Het college besluit:

  1. Een budgetsubsidie van € 40 000 toe te wijzen aan Stichting Energietransitie Moerdijk voor het jaar 2022;
  2. Een beschikking met de aanvullende voorwaarden te versturen.

De gemeente vindt het belangrijk dat bij projecten voor het grootschalig opwekken van duurzame energie sociale randvoorwaarden worden gerealiseerd voor de omgeving. Daarom wijst het € 40 000 budgetsubsidie toe aan Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM) om met diverse activiteiten bij te dragen aan deze doelstelling. Deze budgetsubsidie voor STEM staat in de meerjarenbegroting die door de raad is vastgesteld.

Mandaat voorlopige gunningsbeslissing aanbesteding maatwerkvoorziening Wmo begeleiding

Het college besluit:
De mededeling voorlopige gunning (inclusief afwijzing en uitsluiting) voor de aanbesteding maatwerkvoorziening Wmo begeleiding 2023 in mandaat te laten uitvoeren door het afdelingshoofd Samenleving van de gemeente Etten-Leur.

Op dit moment loopt de aanbestedingsprocedure voor de maatwerkvoorziening Wmo begeleiding De6. De sluitingsdatum voor de inschrijvingen is 28 april aanstaande, de voorlopige gunning staat gepland op 23 mei 2022. Het is een omvangrijke aanbesteding met 5 percelen.
We zijn op zoek naar administratieve lastenverlichting in het aanbestedingsproces, voor zowel aan de kant van de gemeenten als de aanbieders. Bij de voorlopige gunning kunnen we een lastenverlichting toepassen door de mededeling voorlopige gunning (inclusief afwijzing en uitsluiting) niet door alle zes gemeenten te laten doen maar te mandateren aan 1 gemeente.

Uitvoeringsregeling salaris, salaristoelagen en vergoedingen gemeente Moerdijk

Het college besluit:
Onder voorbehoud van overeenstemming met het Lokaal Overleg in te stemmen met de Uitvoeringsregeling salaris, salaristoelagen en vergoedingen gemeente Moerdijk met als ingangsdatum 1 mei 2022.

In de Uitvoeringsregeling salaris, salaristoelagen en vergoedingen zijn voor de arbeidsmarkt-toelage en functioneringstoelage nieuwe afspraken opgenomen. Met deze aanpassingen wordt de ruimte die de CAO biedt maximaal benut. Ook zijn er concretere afspraken opgenomen over de criteria voor toekenning en over de wijze van vastlegging en verantwoording. Daarnaast is de regeling technisch aangepast op het feit dat medewerkers vanaf 1 januari 2021 de vergoeding reiskosten woon-werkverkeer in principe op declaratiebasis krijgen uitbetaald. Na definitieve besluitvorming wordt de Uitvoeringsregeling opgenomen in het Personeelsreglement.

Interne Controle Plan 2022

Het college besluit:
Het Interne Controle Plan 2022 vast te stellen.

Met ingang van het verslagjaar 2022 dient het college van B&W een rechtmatigheidsverklaring op te stellen. Hiermee legt het college zelfstandig verantwoording af over de naleving van geldende wet- en regelgeving bij de totstandkoming van de baten en lasten en balansmutaties in de jaarrekening. Om het college in staat te stellen deze verantwoording tijdig te kunnen afleggen is het van belang dat hiervoor door de organisatie gedurende het jaar de nodige acties worden uitgevoerd. Het betreft acties m.b.t. de beheersing van processen, inclusief de uitvoering en vastlegging van de benodigde controles.

Compensatieregeling hoge benzineprijzen

Het college besluit:

  1. De vergoeding reiskosten woon-werkverkeer vanaf 1 maart 2022 tot en met 31 december 2022 te verhogen van € 0,15 netto per km. naar € 0,19 netto per km. Hiermee vervalt de uitruiloptie IKB reiskosten woon-werkverkeer. De extra kosten ad. € 2.020 komen ten laste van het budget reiskosten woon-werkverkeer (4110025);
  2. De vergoeding reiskosten dienstreizen vanaf 1 maart 2022 tot en met 31 december 2022 te verhogen van € 0,19 netto en € 0,18 bruto per km. naar € 0,19 netto en € 0,26 bruto per km. De extra kosten ad. € 8.565 komen ten laste van het budget reis- en verblijfskosten dienstreizen (438004).
  3. In te stemmen met het tegelijkertijd nemen van het voorgenomen en definitief besluit onder voorbehoud van overeenstemming met het Lokaal Overleg.

Afgelopen maanden stegen de brandstofprijzen flink. Zowel politiek als maatschappelijk is deze prijsstijging een actueel onderwerp. Er is een negatief effect op de koopkracht, juist ook in combinatie met de stijgende energieprijzen. Vanuit de organisatie en via de OR zijn er meerdere signalen ontvangen dat medewerkers in de knel dreigen te raken door de hoge benzineprijzen. Het betreft onder andere medewerkers die de privé-auto regelmatig inzetten voor werk (o.a. huisbezoeken, toezicht, bedrijfsbezoeken). De prijsstijging raakt ook de medewerkers die – nu de coronamaatregelen zijn afgeschaft- weer (een aantal dagen per week) naar kantoor komen. Vanuit de vakbonden en brancheverenigingen is er een oproep aan werkgevers om de reiskostenvergoeding aan medewerkers te verhogen. De politiek is tevens verzocht om de afspraak uit het regeerakkoord voor het ophogen van de onbelaste kilometer-vergoeding naar voor te halen, d.w.z. invoering per 1 januari 2023 in plaats van per 1 januari 2024. Hiermee zijn echter de acute problemen nog niet opgelost. Gemeente Moerdijk neemt de signalen en de urgentie serieus. Vooruitlopend op de invoering van eventuele landelijke maatregelen is vanuit goed werkgeverschap een compensatieregeling uitgewerkt.

Voordracht erespeld gemeente Moerdijk

Het college besluit:
Aan de heer W. Hommel de erespeld van de gemeente Moerdijk toe te kennen.
De erespeld gemeente Moerdijk wordt toegekend aan de heer Wim Hommel als waardering voor zijn voor zijn langdurige inzet (60 jaar) bij de jaarlijkse aubade ter gelegenheid van Koningsdag (voorheen Koninginnedag) in Klundert.