31 mei 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 31 mei 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 31 mei 2022
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
G.J.M. Blom wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.M. Joosten wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 24 mei 2022

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 24 mei 2022

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Besluit genomen op 25 januari, nu openbaar:

Naamswijziging VVV Moerdijk naar Visit Moerdijk

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de naamswijziging van VVV Moerdijk in Visit Moerdijk;
 2. In te stemmen met het gebruik van de url’s visitmoerdijk.nl en visitwillemstad.nl in plaats van vvvmoerdijk.nl.

Het college stemt in met een naamswijziging van VVV Moerdijk in Visit Moerdijk. Als gevolg daarvan zal ook de website url vvvmoerdijk.nl veranderen in visitmoerdijk.nl. Voor Engelstalige is ook de url visitwillemstad.nl in gebruik. Dit blijft zo. Met deze naamswijziging versterken we voornamelijk online onze concurrentiepositie en gaan we mee met (internationale) ontwikkelingen op het gebied van destinatiemarketing. Tegelijkertijd devalueert de positie van het vrijetijdsmerk VVV als merk sterk waardoor de bekendheid van deze naam niet meer bijdraagt aan het vermarkten van ons ‘Toeristisch Product Moerdijk’. Ook sluit de nieuwe naam beter aan bij de te ontwikkelen werkvorm waarin VVV Moerdijk en Toeristisch Fonds samenkomen met oog op een bredere destinatiemarketing.

Mandaatbesluit uitbetaling Leefgeld in het kader van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne door Werkplein.

Het college besluit:
Met ingang van 1 juni 2022 het Werkplein Hart van West-Brabant mandateren om het leefgeld voor de Oekraïense Vluchtelingen, die in de gemeente Moerdijk verblijven, uit te keren.

Met ingang van 1 april 2022 keert de gemeente Moerdijk leefgeld uit aan de Oekraïense vluchtelingen. Tot 1 juni deden wij dit door middel van het persoonlijk uitgeven aan contanten. Gezien de arbeidsintensiviteit en de veiligheid van deze manier van werken gaan wij met ingang van 1 juni 2022 het leefgeld via het Werkplein Hart van West-Brabant uitkeren. Voor de vluchteling die nog geen bankrekening heeft hebben wij over een prepaid pinpas beschikbaar die de vluchteling, tijdelijk tot dat een bankrekening geopend is, kan gebruiken. Deze pas wordt door onze medewerkers van de afdeling financiën ‘gevuld’ met leefgeld.

Besluitvorming Brabantse verstedelijkingsstrategie en regionale verstedelijkingsstrategie WBW en SRBT

Het college besluit:
De raad voor te stellen om:

 1. Kennis te nemen van de Brabantse verstedelijkingsstrategie.
 2. In te stemmen met de vijf ontwikkelprincipes uit de Brabantse verstedelijkingsstrategie onder voorwaarde dat deze principes pas in gaan nadat het verstedelijkingsakkoord is gesloten, zodat lopende projecten (Klundert Blauwe Hoef en Willemstad-Oost) nog voor die tijd onder het huidige regime regionaal kunnen worden afgestemd.
 3. In te stemmen met de regionale verstedelijkingsraad West-Brabant West, onder voorwaarde dat de in bijlage 5 genoemde opmerkingen worden verwerkt.
 4. Kennis te nemen van de Verstedelijkingsstrategie SRBT.

In navolging op de Nationale omgevingsvisie heeft de provincie de Brabantse verstedelijkingsstrategie opgesteld en hebben de stedelijke regio’s Breda-Tilburg (SRBT) en West Brabant West (WBW) ieder een regionale verstedelijkingstrategie geformuleerd. Moerdijk maakt vanwege haar dubbele oriëntatie onderdeel uit van beide stedelijke regio’s. De Brabantse strategie bevat ontwikkelprincipes die leidend gaan worden voor de opgaven op gebied van landschap, wonen, werken en mobiliteit. De leidende principes krijgen doorwerking in de regionale strategieën. Voor de regio WBW is dit al gebeurd, voor de regio SRBT zijn er nog een paar zaken die om uitwerking vragen.

De Brabantse verstedelijkingsstrategie en de regionale strategieën WBW en SRBT worden samen met de regionale Investeringsagenda begin juli met rijk en provincie besproken in het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving. Na de zomer vindt consultatie met de raden plaats. In november moet dit leiden tot verstedelijkingsakkoorden met het rijk.

Besluitvorming over de Brabantse verstedelijkingsstrategie en de regionale verstedelijkingsstrategie WBW vindt getrapt plaats in de colleges. Na besluitvorming op 31 mei worden opmerkingen verzameld en gezamenlijk verwerkt in een definitieve versie die op 7 juni opnieuw ter vaststelling wordt voorgelegd. Besluitvorming over de regionale verstedelijkingsstrategie SRBR gaat in principe in 1 ronde. Om zicht te hebben op het gehele pakket is de verstedelijkingsstrategie SRBT nu al wel ter informatie bijgevoegd.

Aanvraag omgevingsvergunning ten behoeve van onderwijsgerelateerde activiteiten op het perceel De Langeweg 22 in Langeweg.

Het college besluit:
Medewerking te bieden aan dit initiatief. Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend om onderwijsgerelateerde activiteiten, naast de bestaande kantoorfunctie, aan de Langeweg 22 in Langeweg toe te staan.

De aanvraag is in strijd met bestemmingsplan ‘Buitengebied Moerdijk’, zoals vastgesteld op 1 maart 2018 door de raad van de gemeente Moerdijk en ontwerp veegplan ‘Buitengebied Moerdijk 2021’. Om medewerking te kunnen verlenen aan deze aanvraag is de uniforme voorbereidingsprocedure van toepassing. Door middel van een ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat het initiatief op deze locatie ruimtelijk acceptabel is. Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan dit initiatief.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplannen Bedrijventerrein Molengors en Paraplubestemmingsplan Geluid Bedrijventerrein Molengors

Het college besluit:
De gemeenteraad voor te stellen:

 1. De ingediende zienswijzen op de ontwerpbestemmingsplannen Bedrijventerrein Molengors en Parapluplan Geluid Bedrijventerrein Molengors ontvankelijk te verklaren;
 2. In te stemmen met de inhoud van de bij dit voorstel behorende “Nota van Zienswijzen Bedrijven-terrein Molengors en Parapluplan Geluid Bedrijventerrein Molengors d.d. mei 2022”;
 3. Op basis van de Nota zienswijzen, zienswijze 5 gegrond te verklaren, zienswijzen 2 en 7 deels gegrond en deels ongegrond te verklaren en zienswijzen 1, 3, 4 en 6 ongegrond te verklaren;
 4. De ontwerpbestemmingsplannen Bedrijventerrein Molengors (planidentificatie NL.IMRO.1709.BPZBMolengors-BP30) en Parapluplan Geluid Bedrijventerrein Molengors, (plan-identificatie NL.IMRO.1709.BPZBGeluidMolengor-BP30), met de als gevolg van de wijzigingen zoals opgesomd op pagina 16 van de Nota van Zienswijzen Bedrijventerrein Molengors en Para-pluplan Geluid Bedrijventerrein Molengors d.d. mei 2022, gewijzigd vast te stellen;
 5. Ten behoeve van de bestemmingsplannen geen exploitatieplan vast te stellen;
 6. De planidentificatie van de bestemmingsplannen te wijzigen van NL.IMRO.1709.BPZBMolengors-BP30 naar NL.IMRO.1709.BPZBMolengors-BP40 en van NL.IMRO.1709.BPZBGeluidMolengor-BP30 naar NL.IMRO.1709.BPZBGeluidMolengor-BP40.

Voor het bedrijventerrein Molengors in Zevenbergen is een nieuw bestemmingsplan opgesteld om de bestaande verouderde regeling te actualiseren. Dit actualisatieplan is gebruikt als pilot in de voorbereiding op invoering van de Omgevingswet.

In deze pilot is de nieuwe systematiek van opnemen van milieuregels in het bestemmingsplan toegepast. Omdat de Omgevingswet nog niet in werking is getreden, kan nog geen “echt” Omgevingsplan opgesteld worden. Voor dit actualisatieplan is daarom de Crisis en Herstelwet gebruikt om te kunnen oefenen met het opnemen van milieuthema’s in de regels. Juridisch gezien is dit plan nog een bestemmingsplan. Het plan bestaat uit twee onderdelen: het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Molengors en het ontwerp-paraplu bestemmingsplan Geluid Bedrijventerrein Molengors.

De ontwerpen van beide bestemmingsplannen hebben vanaf 9 februari 2022 voor de periode van 6 weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn 7 zienswijzen op het plan ingediend. Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en de bestemmingsplannen gewijzigd vast te stellen.

Inzet middelen GGZ collectieve jeugdpreventie 2022 en 2023

Het college besluit:
GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) een bedrag van in totaal € 188.957,67 toe te kennen voor de uitvoering van de GGZ collectieve jeugdpreventieactiviteiten 2022 en het Steunpunt ook voor 2023.

Met betrekking tot activiteiten collectieve jeugdpreventieve GGZ heeft het college besloten een voorlopige subsidie toe te kennen op basis van de subsidieaanvraag van GGZ WNB voor jeugdpreventie in 2022 en 2023. De activiteiten collectieve jeugdpreventieve richten zich op kinderen en jongeren die in hun thuissituatie of directe omgeving te maken hebben met spanningen en stress als gevolg van situaties, zoals: een ouder die ernstig ziek of depressief is, ouders die gaan scheiden, veel ruzie of geweld thuis, iemand overlijdt, een broertje of zusje dat ernstig ziek is. Ook zijn er kinderen met ouders of broers/zussen met psychische problemen. Verder is een toenemende problematiek van jongeren met depressieve klachten te zien. De gemeente Moerdijk wil de Moerdijkse kinderen en jongeren die hiermee te maken hebben in een zo vroeg mogelijk stadium en zo dichtbij mogelijk ondersteunen en begeleiden. Hiervoor heeft de gemeente Moerdijk in 2022 en 2023 de volgende GGZ jeugdpreventieprogramma’s:

 • Het project Piep zei de Muis;
 • Het project Head Up;
 • De regionale Kopp/KVO- en de Brussengroepen die in de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom worden georganiseerd voor de regio;
 • De Kopp/KVO-inloopgroep 8-12 jaar en 12-18 jaar die in de gemeente Moerdijk zelf wordt georganiseerd.
 • Het Steunpunt waarin meerdere partijen (onderwijs, GGZ, Novadic Kentron, GGD, Jongerenwerk Meer Moerdijk) samenwerken om in te zetten op vroegsignalering van hulpvragen van leerlingen en het bieden van laagdrempelige hulp.

Jaarverantwoording Kinderopvang 2021

Het college besluit:
De jaarverantwoording Kinderopvang 2021 vast te stellen, zodat deze kan worden aangeboden aan de Inspectie van het Onderwijs

Jaarlijks moet iedere gemeente in Nederland aan de Inspectie van het Onderwijs verantwoorden hoe de registratie en het toezicht en de handhaving met betrekking tot de kinderopvang in het voorafgaande jaar is verlopen. Deze jaarverantwoording, in de vorm van door de gemeente ingevulde vragenlijst van de Inspectie van het Onderwijs, moet uiterlijk 1 juli 2022 worden aangeleverd. Voordat de jaarverantwoording kan worden ingediend, moet het college van B&W deze vaststellen. De vragenlijst vindt u in de bijlage.

Nota inspraak en vooroverleg bestemmingsplan Oevers Roode Vaart

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de ingediende vooroverleg- en inspraakreacties;
 2. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording en wijzigingen zoals opgenomen in de Nota inspraak en vooroverleg;
 3. Mee te werken aan het mogelijk maken van een woning direct grenzend aan het bedrijfsperceel Huizersdijk 17-19, waarbij in de regels maatregelen worden voorgeschreven om het woon- en leefklimaat in en om de woning te beschermen;
 4. Op basis van de uitgevoerde onderzoeken voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage op te stellen;
 5. Op grond van de archeologische beleidskaart voor het perceel ten noorden van de Zuidrand een dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 7” op te nemen;
 6. Het ontwerpbesluit hogere waarden tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan voor de periode van 6 weken ter inzage te leggen;
 7. Het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.BPZBOeversRV-BP30) voor de periode van 6 weken ter inzage te leggen.

Het voorontwerp bestemmingsplan voor de woningbouwontwikkeling Oevers Roode Vaart heeft in december 2021 en januari 2022 ter visie gelegen. Het plan is ook toegestuurd aan een aantal overheidsinstanties voor het wettelijk vooroverleg.

Op het plan zijn een aantal vooroverleg- en inspraakreacties ingediend. In de Nota Inspraak en vooroverleg zijn deze reacties samengevat en voorzien van een reactie. Als gevolg van de ingediende reacties worden een aantal wijzigingen in het bestemmingsplan doorgevoerd. Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde beantwoording in de Nota Inspraak en vooroverleg en besluit het ontwerpbestemmingsplan voor de periode van 6 weken ter inzage te leggen. In deze periode kunnen zienswijzen op het plan worden ingediend. Tot slot wordt voor en aantal van de te realiseren woningen in het plangebied de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder overschreden. Daarom is het nodig een hogere grenswaarde voor deze woningen vast te stellen. Het college besluit het ontwerpbesluit voor deze hogere grenswaarde tegelijk met het bestemmingsplan ter visie te leggen.

Ontwerp Programmabegroting 2023 van de Belastingsamenwerking West Brabant (BWB)

Het college besluit:

 1. Gevraagd collegebesluit: Aan de gemeenteraad voor te stellen: Geen zienswijze bij het Algemeen Bestuur van de Belastingsamenwerking West Brabant in te dienen op de Ontwerp Programmabegroting 2023 van de Belastingsamenwerking West Brabant
 2. In de meerjarenbegroting 2023-2026 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de BWB op te nemen van € 853.900 voor 2023, € 867.300 voor 2024, € 891.000 voor 2025 en € 915.200 voor 2026. (Deze bijdragen betreffen de saldering van de bijdrage aan de GR min de te ontvangen invorderingskosten en compensabele BTW).

Op 8 april 2022 heeft het algemeen bestuur (AB) van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West Brabant (BWB) ingestemd met de voorgelegde ontwerp Programmabegroting 2023. Met dagtekening 11 april is de ontwerp Programmabegroting 2023 naar de deelnemende gemeenten en waterschap verzonden. De gemeenteraad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen. Definitieve vaststelling staat geagendeerd voor de AB vergadering van 8 juli 2022.

Voortzetting inzet Jongerenwerk op school en Kinderwerk op school door Sport en Welzijn Moerdijk (Meer Moerdijk), vanuit het Nationaal Programma Onderwijs budget.

Het college besluit:

 1. Een deel van de gelden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs á € 140.000 beschikbaar te stellen voor Jongerenwerk op school en Kinderwerk op school in de jaren 2022 en 2023, uitgevoerd door Sport en Welzijn Moerdijk (Meer Moerdijk);
 2. Toestemming te geven om af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en deze opdracht toe te voegen aan de reeds bestaande overeenkomst met Sport en Welzijn Moerdijk (Meer Moerdijk);
 3. De kosten hiervan ten laste te brengen van product-nummer 6 43 009 Nationaal Programma Onderwijs;
 4. Sport en Welzijn Moerdijk hiervan op de hoogte te stellen middels ondertekening van de door hun ingediende offerte.

Het college heeft besloten € 140.000 beschikbaar te stellen aan Sport en Welzijn Moerdijk voor de periode 2022 en 2023, vanuit Nationaal Programma Onderwijs (NPO) budget. Dit is bestemd voor inzet van Jongerenwerk op school (voortgezet onderwijs en groep 7 en 8 primair onderwijs) en Kinderwerk op school (groep 3 t/m 6 primair onderwijs) om de gevolgen van de COVID-19 periode op te vangen op thema’s weerbaarheid, zelfvertrouwen en groepsdynamiek in de klas