Bouw en verbouw, beoordeling op uiterlijk en schoonheid

Als u wilt bouwen of verbouwen, dan kan het zijn dat u te maken krijgt met de welstandscommissie. Welstandseisen zijn eisen die aan het uiterlijk van bouwwerken worden gesteld. In het geval van welstand gaat het erom of het bouwwerk dat u wenst te plaatsen op zichzelf of in verhouding tot de omgeving voldoende passend is.

De gemeente heeft criteria opgesteld omtrent de redelijke eisen van welstand. Het gaat daarbij om de volgende aspecten

 1. De karakteristiek van de bestaande bebouwing.
 2. De openbare ruimte.
 3. Het landschap.
 4. De stedenbouwkundige context.
 5. Massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaalkeuze en kleurstelling.
 6. Samenhang in het bouwwerk (de onderlinge relatie tussen samenstellende delen).

De kosten voor het in behandeling nemen van een vooroverleg bedragen € 181,55

 1. Nadat u onder meer een bouwschets heeft ingediend, volgt de procedure van beoordeling. Dit betreft een oordeel over inpassing in het bestemmingsplan en een oordeel van de welstandscommissie. Deze commissie vergadert periodiek en brengt advies uit aan de burgemeester en wethouders.
 2. Is het besluit van de gemeente positief, dan kunt u de omgevingsvergunning aanvragen en vindt vervolgens een beoordeling aan de bouwtechnische eisen (Bouwbesluit) plaats.

Het college van B&W kan ook zelf een oordeel hierover uitspreken. Dit betekent dat de gemeente niet verplicht is een advies aan de welstandscommissie te vragen.

 1. Nadat u de aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ingediend, volgt de procedure van beoordeling. Dit betreft een oordeel over inpassing in het bestemmingsplan en een oordeel van de welstandscommissie. Deze commissie vergadert periodiek en brengt advies uit aan de burgemeester en wethouders.
 2. Is het besluit van de gemeente positief dan vindt vervolgens een beoordeling aan de bouwtechnische eisen (Bouwbesluit) plaats.

Het college van B&W kan ook zelf een oordeel hierover uitspreken. Dit betekent dat de gemeente niet verplicht is een advies aan de welstandscommissie te vragen.

Meenemen

 1. Een schets van de gewenste bebouwing (gevelaanzichten bestaand en nieuw op schaal 1:100).
 2. Een situatieschets
 3. foto's van de huidige situatie en aangrenzende bebouwing.

Afhankelijk van uw plan kan de gemeente nog andere gegevens vragen.