Gebiedsplan Fijnaart

Eén plan voor Fijnaart, dat ervoor moet zorgen dat het ook in de toekomst prettig is om er te vertoeven. Hier vindt u meer informatie over het gebiedsplan.

Voor elke kern en het buitengebied één plan dat ervoor moet zorgen dat het ook in de toekomst prettig is om er te vertoeven. Dat is kortweg het doel van de gebiedsplannen die de gemeente Moerdijk sinds december 2012 samen met de partners, inwoners en bedrijven opstelt.

Deze (brede) gebiedsplannen bevatten niet alleen de plannen van de gemeente maar ook die van de maatschappelijke partners zoals bedrijven, inwoners, woningcorporatie Woonkwartier, zorg- en welzijnsorganisaties Surplus en Groenhuysen en de politie. Op deze manier worden de kernen van de gemeente Moerdijk vanuit een breed perspectief benaderd en krijgen alle ontwikkelingen een plek in één document. Het gebiedsplan voor Fijnaart is inmiddels afgerond.

Actuele thema's

Levendig centrum Fijnaart

De Voorstraat in Fijnaart wordt opnieuw ingericht. De straat, inclusief de kruispunten met de Kadedijk en de Kerkring, krijgt andere bestrating en er komt een pleintje in het midden van de straat. Daarnaast wordt het openbaar groen vernieuwd en worden met de herinrichting ook werkzaamheden uitgevoerd aan het riool om de afwatering te verbeteren.
De oude supermarkt aan de Nieuwe Dorpsweg wordt een onderkomen voor dienstverlening en zorg. Fysiotherapeut Jofib zal zijn dienstverlening vanuit deze locatie gaan aanbieden. Daarnaast is de eigenaar nog op zoek naar overige huurders.

Samen op weg naar een ‘waterproof’ Fijnaart

In Fijnaart treedt na lokale zware regenbuien vaak wateroverlast op. Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Moerdijk willen dit verminderen. Een aantal jaren geleden zijn er al technische maatregelen getroffen. Het afgelopen jaar deelden inwoners en agrariërs hun ervaringen met het waterschap en de gemeente. Zo ontstond een beter beeld van de situatie en werden er samen extra maatregelen bedacht. Voor de vervolgstappen willen het waterschap en gemeente meer inwoners betrekken. Daarom is er een werkgroep aan de dorpstafel in Fijnaart toegevoegd. U kunt zich hiervoor aanmelden. Meer informatie over de maatregelen kunt u lezen op onze pagina.

Prettig oud worden in Fijnaart

Aan ouderen wordt in Fijnaart zeker gedacht. Door de ouderenbond en het steunpunt worden veel activiteiten voor senioren georganiseerd. Daarnaast is 1-loket opgericht. Via www.wehelpen.nl zijn zij nog steeds opzoek naar hulpaanbieders en hulpvragers. Een prachtige samenwerking om elkaar te helpen. Een toekomstig thema van de tafel is om meer inzicht te krijgen in eenzaamheid en stille armoede.

Basisscholen verankerd in Fijnaart

Nadat de deelnemers aan de dorpstafel de wens hadden geuit dat de basisscholen meer zouden gaan samenwerken in Fijnaart, is er veel gebeurd. De drie basisscholen hebben een gezamenlijk visieplan brede scholen in Fijnaart opgesteld. In een brede school wordt ingespeeld op de ontwikkeling van leerlingen door extra en aanvullende activiteiten te ontplooien op gebied van sport, cultuur, opvang, techniek en andere verrijkende activiteiten. Dit doen de scholen niet alleen binnen de eigen school en binnen de schooltijden, maar ook na schooltijd. Gezamenlijk hebben de scholen een activiteitenkalender ontwikkeld voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd in Fijnaart. Voor het vullen van de kalender wordt een oproep gedaan aan alle organisaties die actief zijn in Fijnaart. Ieder half jaar wordt deze kalender geactualiseerd.

Jongeren binden en boeien

Om activiteiten voor jongeren in Fijnaart te organiseren is de Stichting Hangout opgericht. Iedere maand vindt er in de Graanbeurs een activiteit plaats. Er is ook aandacht voor sport. Zo is er een voetbaltoernooi georganiseerd. Jongeren worden verder ook betrokken bij hun omgeving. Gezamenlijk met vrijwilligers is er zwerfvuil opgehaald. Jongeren verdienen graag een centje bij, waardoor een cursus ‘oppassen’ op veel belangstellenden kon rekenen. De Stichting Hangout kan echter al deze activiteiten niet opzetten zonder een financiële bijdrage van de inwoners van Fijnaart. Daarom heeft er begin april een collecteweek plaatsgevonden.

En verder...

  • Fijnaart bereikbaar en veilig onderweg
  • Blijvend en actief verenigingsleven