Samen op weg naar een waterproof Fijnaart

In Fijnaart treedt na lokale zware regenbuien vaak wateroverlast op. Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Moerdijk willen dit verminderen. Een aantal jaren geleden zijn er al technische maatregelen getroffen. Het afgelopen jaar deelden inwoners en agrariërs hun ervaringen met het waterschap en de gemeente. Zo ontstond een beter beeld van de situatie en werden er samen extra maatregelen bedacht. Voor de vervolgstappen willen het waterschap en gemeente meer inwoners betrekken. Daarom is er een werkgroep aan de dorpstafel in Fijnaart toegevoegd. U kunt zich hiervoor aanmelden

Leden gezocht voor werkgroep

Het waterschap en de gemeente willen samen met inwoners aan de slag om de situatie in Fijnaart te verbeteren. Uw idee, kans of oplossing om te zorgen voor een waterproof Fijnaart is waardevol. Heeft u last van water of ervaring met het water, een goed idee, wilt u actief betrokken worden bij de werkgroep voor de verdere uitwerking van de maatregelen? Stuur dan een mail naar gebiedsplannen@moerdijk.nl onder vermelding van “Samen op weg naar een Waterproof Fijnaart”.

Aanpak

Door klimaatverandering komen extreme regenbuien vaker voor. Zoveel regen kunnen rioleringen en sloten niet in één dag verwerken. Daardoor willen het waterschap en de gemeente inzicht krijgen in de problemen om extra maatregelen uit te kunnen voeren. Gemeente Moerdijk en waterschap Brabantse Delta hebben hulp van een aantal inwoners en agrariërs gevraagd. Samen zijn verschillende maatregelen en ideeën bedacht voor het bebouwde en landelijk gebied om overlast te verminderen. De onderstaande punten komen overeen met de interactieve kaart.

Maatregelen in uitvoering:

 • E. Het vergroten van de waterberging fase 2 aan de Westkreekweg bij Sportpark De Fendert is eind 2016 gerealiseerd. Binnenkort worden de laatste puntje op de i gezet. De drainagerestanten worden verwijderd en het maaiveld wordt netjes afgewerkt en ingezaaid. Met deze maatregel kan er nog meer overtollig water worden opgevangen. Het waterschap wil de berging zo optimaal mogelijk inzetten. Hiervoor is een bedieningsprotocol opgesteld.

Gerealiseerde en toekomstige maatregelen:

 • A. Er is en extra afvoerput gerealiseerd in de Vrouwe Jacobsstraat om regenwater beter af te voeren. (afgerond)
 • B. De stuw in de sloot ten westen van de Westkreekweg is verwijderd, waardoor water nu sneller doorstroomt en afgevoerd wordt. (afgerond)
 • C. In de zomer zet het waterschap de waterstanden in sloten 10 centimeter lager, zodat bij hevige regenval meer water opgevangen kan worden. In de winter van 2016 zijn de sloten in landelijk gebied gebaggerd. (afgerond). Baggeren houdt sloten, vijvers en rivieren diep genoeg voor het beter opvangen en afvoeren van regen. De straatkolken worden na de maanden met bladval en voor de vorstperiode gereinigd. (in voorbereiding)
 • D. Regenwater niet meer door de rioleringen laten stromen maar via de sloten. In een groot deel van Fijnaart stroomt nog het regen- en afvalwater in één buis naar de rioolwaterzuivering. Regenwater is relatief al schoon. Zo worden het riool en de zuiveringen ontlast en zo komt er ook minder water op straat tijdens regenbuien (in voorbereiding)
 • F. Studie naar mogelijkheid extra waterberging. Haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd en omgeving wordt hierbij betrokken. (in voorbereiding)
 • G. Studie naar mogelijkheid extra waterberging. Een aantal inwoners heeft zich aangesloten bij de gebiedstafel en denkt mee over de uitwerking. De Flora en Faunascan is gestart . In afwachting van de scan worden de mogelijkheden om de huidige uitstraling van het bos te verbeteren onderzocht door de uitvoering van een technasium opdracht door studenten van het Marklandcollege uit Zevenbergen. (in voorbereiding)
 • H. Op deze locatie is een studie uitgevoerd naar de mogelijkheid om) extra waterberging aan te leggen. Uit de modelberekeningen volgt dat een waterberging vrijwel geen effect heeft op de waterstand in de buurt van de overstort aan de Prinses Christianstaat. Deze maatregel wordt niet verder uitgewerkt (vervallen maatregel)
 • I. Verbeteren en aanpassen van de waterstanden in het landelijk gebied. Dit gebeurt in overleg met akkerbouwers en fruittelers in stroomgebied Tonnekreek die samen het Boerenpanel vormen. Leden van dit boerenpanel geven in de maanden juni, juli en augustus en september aan waterschap Brabantse Delta door wanneer de bodem verzadigd is. Daarna kan na afweging van al de belangen in het gebied het waterschap wijzigingen in het peilbeheer doorvoeren. Het waterschap treedt hierover in dialoog met het boerenpanel. In de toekomst willen we het peilbeheer verder optimaliseren door te sturen op basis van de verzadiging van de bodem. (in voorbereiding)
 • J. Verbeteren afvoer rioolwater van gemeentelijke riolering naar het rioolsysteem van waterschap Brabantse Delta.(gestart)
 • Meer groen in Fijnaart. Hierdoor kan regen in de bodem dringen en zo wordt de riolering minder belast met (schoon) water. Met als resultaat: minder water op straat tijdens regenbuien.(in voorbereiding)

Open de kaart voor meer informatie over de locaties van bovenstaande maatregelen.

Resultaat

Alle maatregelen die in het plan staan, dragen bij aan de vermindering van wateroverlast, zodat de wateropslag, -doorstroming en -verdeling beter wordt geregeld.

Periode

De uitvoering van de maatregelen is begonnen in januari 2016 en is naar verwachting eind 2017 Bovenstaande maatregelen van waterschap en gemeenten zijn naar verwachting eind 2017 klaar. Om de wateroverlast voor de lange termijn te beperken is ook de inzet van bewoners en bedrijven noodzakelijk. Met maatregelen om verharde oppervlakken af te koppelen en meer regenwater in de grond te laten infiltreren dragen ook zij bij aan minder wateroverlast.

Wat merkt u ervan?

Een eerste aanzet in het beperken van de wateroverlast bij hevige regenval. Alleen door samen met inwoners en bedrijven maatregelen te nemen, is die overlast nog verder terug te dringen.

Locatie

Op de kaart ziet u waar de maatregelen plaatsvinden in Fijnaart. Wilt u meer informatie over de maatregelen, open dan de kaart.