Gebiedsplan Heijningen

Eén plan voor Heijningen, dat ervoor moet zorgen dat het ook in de toekomst prettig is om er te vertoeven. Hier vindt u meer informatie over het gebiedsplan.

Voor elke kern en het buitengebied één plan dat ervoor moet zorgen dat het ook in de toekomst prettig is om er te vertoeven. Dat is kortweg het doel van de gebiedsplannen die de gemeente Moerdijk sinds december 2012 samen met de partners, inwoners en bedrijven opstelt.

Deze (brede) gebiedsplannen bevatten niet alleen de plannen van de gemeente maar ook die van de maatschappelijke partners zoals bedrijven, inwoners, woningcorporatie Woonkwartier, zorg- en welzijnsorganisaties Surplus en Groenhuysen en de politie. Op deze manier worden de kernen van de gemeente Moerdijk vanuit een breed perspectief benaderd en krijgen alle ontwikkelingen een plek in één document. Het gebiedsplan voor Heijningen is inmiddels afgerond.

Actuele thema's

Werkgroep ‘Leefomgeving’

De werkgroep leefomgeving heeft als één van de belangrijkste activiteiten het zoeken naar manieren om de hinder van de rijksweg te beperken. Samen met de gemeente en andere partijen wordt gekeken naar wat zelf kan worden gedaan, maar ook naar hoe Rijkswaterstaat kan worden aangesproken op het nemen van actie.
Verder heeft het parkeren in het dorp de aandacht. Recent zijn parkeersituaties rondom cafetaria De Polder en in de Polderstraat aangepakt. Met de voetbalvereniging wordt gewerkt aan plannen hoe op de langere termijn de parkeer- en verkeerssituatie kan worden verbeterd.

Werkgroep ‘Voorzieningen’

Het betrekken en betrokken houden van oud en jong bij de gemeenschap is wat deze werkgroep voorstaat. Zo zal de realisatie van de brede school de komende tijd de aandacht vragen. Ook de het behoud van de Watersnoodwoning heeft de aandacht binnen de werkgroep.

Werkgroep ‘Sociaal’

Nieuwe inwoners een warm welkom geven. Dat vinden we in Heijningen belangrijk en daaraan is met deze werkgroep sinds 2014 ook een invulling gegeven. Niet alleen nieuwe inwoners staan centraal. Juist ook is er aandacht voor bestaande inwoners. Een initiatief voor een bellijn voor ouderen is gestart. Verder zet de werkgroep zich in voor het (zo lang mogelijk) kunnen blijven wonen in Heijningen. Ziet u nog aandachtspunten, dan horen we dat graag.

Meldt u aan

Al deze thema’s gaan ook u aan. Wilt u daarover meepraten of actief meedoen, meldt u dan aan bij de dorpstafel of bij de desbetreffende werkgroep. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de gebiedscoördinator voor Heijningen Roger Raat. Roger is per email te bereiken op roger.raat@moerdijk.nl of per telefoon via 14 0168.

Wie zijn de partners?